Prospectus

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Deze cursus uit het facultaire kerncurriculum biedt een introductie in de wetenschappelijke benaderingen, in de geschiedenis en analyse van Europese literatuur. Dat gebeurt in dertien stappen. Na de introductie worden belangrijke genres en concepten uit de moderne literatuurwetenschap ieder voor zich uitgewerkt aan de hand van een historische periode uit de Europese geschiedenis en in samenhang met belangrijke politieke kernpunten. Enkele voorbeelden zijn: fictie en wereld, identiteit, autoriteit, open en gesloten betekenisproductie, intertekstualiteit, vorm en affect, belang, natie-staat en het sublieme, media, het virtuele, representatie, en hybriditeit. Op deze manier komen studenten in aanraking met een internationaal gangbare periodisering maar ook met de intrinsieke relatie tussen esthetiek en politiek, of literatuur en het politieke. Daarnaast worden ze geschoold in basale vormen van analyse. En tot slot krijgen ze een overzicht van belangrijke wetenschappelijke benaderingen van literatuur.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis van de internationale gangbare periodisering van literatuur en hoe literatuur in de Europese geschiedenis altijd heeft verhouden tot politiek; ze kunnen verschillende benaderingen van literatuur herkennen en zich daartoe academisch verhouden; en ze verwerven kennis van belangrijke analytische begrippen, Een even belangrijk doel is dat studenten de basale kennis en vaardigheden aangereikt krijgen die ze in staat stellen interdisciplinair te gaan opereren (literatuur in verband met politiek, filosofie, theologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, recht e.d.) of intermediaal (literatuur in verband met film, fotografie, theater, dans, muziek e.d.).

Rooster

Zie rooster kerncurriculum

Onderwijsvorm

Het college volgt het model van ‘flipping the class’. Voordat studenten naar het college komen hebben ze hun werk al thuis gedaan. Dat houdt in:

  • Per sessie twee weblectures bekijken, van tien minuten ieder, aangaande de literaire en politieke kernconcepten en periodes.

  • Individueel maar liefst met een groep de analytische films doen waarin een literature tekst centraal staat en daarmee oefenen.

  • Een of twee kleine artikelen lezen waarin een wetenschappelijke benadering wordt geïntroduceerd.
    Het materiaal is beknopt en helder, maar zal ongetwijfeld tot problemen leiden of vragen oproepen: die worden vervolgens behandeld in de klas.

Studielast

Aanwezigheid: 24 uur
Weblectures bekijken, analytische filmpje doen, lezen van benaderingsteksten: 60 uur
Diagnostische test (midterm): 3 uur
Herhaling en voorbereiding voor het open boek tentamen: 50 uur.
Exam: 3 uur.

Toetsing

Het midterm examen wordt niet becijferd. Het is een diagnostische toets.

Het eindterm examen is een openboek tentamen (100%) waarin wordt getest hoe de studenten nu zelfstandig met het materiaal aan de slag kunnen.

Weging

n.v.t.

Herkansing

Openboek tentamen (100%).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag. Tentamens kunnen worden ingezien binnen drie weken na het tentamen.

Blackboard

Alle lectures, alle analytische filmpjes en alle teksten worden gedistribueerd via Blackboard. De syllabus moet worden gekocht.
Blackboard is ook het medium voor communicatie en updates.

Literatuur

  • Een kleine syllabus met al het achtergrondmateriaal dat niet open source is.

  • Open source artikelen.

  • Tekst van de weblectures

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dhr. Prof. dr. F.W.A. (Frans-Willem) Korsten