Prospectus

nl en

Onderzoeksvragen Gouden Eeuw en Verlichting

Course
2017-2018

Toegangseisen

Om aan het tweedejaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen op het terrein van de Oudere Nederlandse letterkunde (Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen of Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting) met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

In deze cursus Onderzoeksvragen richten we ons op literatuur die in de periode 1550-1800 door (tijdelijke) inwoners van Leiden is voortgebracht. We bestuderen een groot aantal Nederlandstalige teksten van de hand van beginnende en gevorderde Leidse auteurs, van studenten, academici, predikanten, ambtenaren en dramaturgen tot politiek-religieuze vluchtelingen en migranten. We analyseren deze teksten vanuit het perspectief van de stad als ‘a theater of social action’ (Lewis Mumford) en betrekken daarbij het internationale onderzoeksgebied van urban studies, waarin vraagstukken centraal staan van stedelijke ontwikkeling zoals migratie, sociale cohesie en religieuze identiteiten.

De deelnemers werken er hard aan om van hun onderzoek helder verslag te leggen in individuele werkstukken, waarin ze zelf actuele onderzoeksvragen stellen aan het literaire materiaal – van poëzie, proza, preken, toneelteksten en stadsliederen tot opera. Daarbij richten ze zich op een brede academische doelgroep en leren ze aantrekkelijk te presenteren en schrijven voor de lezers van nu. De deelnemers zullen ook een actieve rol spelen in de organisatie van een symposium over Leidse identiteiten, dat plaats zal vinden op vrijdagmiddag 3 november 2017 in het Leidse stadhuis.

Leerdoelen

Als student leer je

 • om zelfstandig onderzoek te verrichten naar de Nederlandse literatuur vanaf 1550 tot 1800

 • wat wetenschappelijk onderzoek is en hoe je onderzoeksterreinen kan verkennen en afbakenen

 • hoe je aan de hand van bibliografisch zoekwerk onderzoeksgegevens kan verzamelen, hoe je die kan ordenen en vervolgens hoe je een wetenschappelijke argumentatie kan opzetten

 • je vaardigheden te trainen in het schrijven van een werkstuk en in het presenteren van je onderzoek

Als voorbereiding op het schrijven van het werkstuk is er een individueel gesprek naar aanleiding van een zelfstandig ingediend onderzoeksvoorstel.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

Totaal: 140 uur

 • 26 uur werkcollege (13 × 2 uur)

 • 26 uur voorbereiding van de colleges

 • 88 uur zelfstandige literatuurstudie, maken werkstuk en voorbereiden presentatie

Toetsing

Toetsing

 • Opdrachten, deelname discussie en algehele inzet tijdens de cursus (15%)

 • Mondelinge presentatie (15%)

 • Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk lager dan een 5,5 haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van en het verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.

Literatuur

Handboeken die geraadpleegd moeten worden:

 • Olga van Marion, Van Jochem tot Jan. Stedenlof in liederen over Leidens Beleg en Ontzet. Leiden, Primavera Pers, 2016. (3 Octoberlezing 2016, van tevoren aanschaffen)

 • Juliette Roding, A. Agnes Sneller, Boukje Thijs (red.), Beelden van Leiden. Zelfbeeld en representatie van een Hollandse stad in de Vroegmoderne Tijd, 1550-1800. Hilversum, Verloren, 2006. Zie DBNL

 • Rick Honings, Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860. Leiden, Primavera Pers, 2011. (selectie)

 • Lewis Mumford, ‘“What is a City?” Architectural Record (1937)’. Beschikbaar in pdf.

 • Website www.vijfeeuwenmigratie.nl

De volledige literatuurlijst wordt ruim voor aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat eventuele toelating verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van "Contractonderwijs":http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/ willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. Olga van Marion

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als keuzeonderdeel van de minor De Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.