Studiegids

nl en

Taalwetenschap

Taalwetenschap is denken over taal op wetenschappelijke grondslag. Als je Taalwetenschap studeert, bestudeer je taal en het gebruik ervan vanuit alle denkbare invalshoeken.

De duur van de opleiding is drie jaar, in voltijd. De voertaal is Nederlands en Engels. Uitgebreidere informatie kun je vinden onder ‘Meer info’. Voor meer informatie voor studenten kun je ook terecht bij de website van Taalwetenschap. Het bezoekadres is van Wijkplaats 3 te Leiden.

Eerste jaar

Dit is een vernieuwde, brede propedeuseprogramma van de opleiding Taalwetenschap. Op de tabbladen Tweede- en Derde jaar vind je nog het programma voor Taalwetenschap “oude stijl”. Voor het tweede- en derdejaarsprogramma van de nieuwe opleiding zie “meer info”.

Het Eerstejaar-studieprogramma Taalwetenschap begint met een verplichte workshop Intensieve Inleiding Taalwetenschap 6 t/m 9 september 2011. Het is een onderdeel van het vak Talen van de wereld. Voor de tijden en de locaties, zie het het rooster van de opleiding. Voor de literatuur voor de workshop, zie de vakbeschrijving van Talen van de wereld

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Morfologie 5
Talen van de wereld 5
Sociolinguïstiek 5
Taal en cultuur van de Indo-Europeanen 5
Fonologie 1 5
Taal in gebruik 5

Tweede semester

Syntaxis I 5
Historische taalkunde 5
Taalgebruik & diversiteit 5

Gebonden keuzeruimte

De student kiest drie van deze tien cursussen. De keuze wordt mede bepaald door het traject dat de student in het tweede jaar wil kiezen.

Voorbereidend op Taal & Cognitie in BA 2+

Experimentele Fonetiek 5
Psycholinguïstiek 5

Voorbereidend op Taalbeschrijving in BA 2+

Structuurcursus van een niet-westerse taal 5
Klanken van de wereld 5
Woord en Betekenis 5

Voorbereidend op Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap in BA 2+

Litouws 5
Klanken van de wereld 5
Gotisch 5

Voorbereidend op Taal en Communicatie in BA 2+

Argumentatieve en retorische analyse 5
Norm en taal 5

Tweede jaar

Hieronder vind je het tweedejaarsprogramma voor Taalwetenschap in 2011-2012. Vanaf 2012-2013 zal er een vernieuwd, breder programma worden aangeboden aan de tweedejaarsstudenten. Voor meer informatie kijk onder de tab “Meer info”.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Semantiek 3 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Fonologie 2 5
Taalverwerving 5
Practicum Psycholinguistiek 5
Taalkundig veldwerk 5

Tweede semester

Geschiedenis van de taalkunde 5
Neurolinguistiek 5
Werkgroep Klank en Klankstructuur 10
Werkgroep Taal en Cognitie 10

Derde jaar

Hieronder vind je het huidige derdejaarsprogramma voor Taalwetenschap. Vanaf 2013-2014 zal er een vernieuwd, breder programma worden aangeboden aan de derdejaarsstudenten. Voor meer informatie kijk onder de tab “Meer info”.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Werkgroep Vorm en Betekenis 10
Keuzeruimte (Taalwetenschap) 15

Tweede semester

Werkgroep Taal en Spraaktechnologie 10
Keuzeruimte (Taalwetenschap) 15
BA eindwerkstuk Taalwetenschap 10

Meer info

Eindtermen van de opleiding
Het programma
Specialisaties / trajecten
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Taalwetenschap:

 • beschikken over gevorderde kennis, analytische vaardigheden en inzicht op het terrein van taalkunde;

 • zijn in staat op elk van deze terreinen een afgebakend probleem zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen te onderzoeken;

 • zijn in staat daarvan helder en duidelijk verslag uit te brengen in mondelinge of schriftelijke vorm;

 • kunnen kennis en inzicht op het gebied van taalkunde toepassen bij cognitieve en/of computationele analyse.

Zie ook: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
De propedeuse biedt een brede oriëntatie in het verschijnsel menselijke taal en de studie van taal en verschaft de student inzicht in de verscheidenheid van talen. Je maakt kennis met de verschillende, ook interdisciplinaire, gebieden van taalonderzoek en krijgt scholing in methodes van taalanalyse. Zo kun je zelf ontdekken in welke richting jij je verder wilt specialiseren.

In de colleges worden boeken en artikelen gebruikt die, samen met de behandelde stof, je wegwijs maken in het vakgebied en de manier van redeneren. De colleges worden tevens gebruikt voor het aanleren van mondelinge en schriftelijke vaardigheden, het oefenen van technieken en het oplossen van problemen, zowel individueel als in kleine groepen. Je legt zo een gedegen basis voor het vervolg van je opleiding.

In het tweede semester van het eerste jaar kiest de student drie van tien keuzevakken binnen de gebonden keuzeruimte. De keuze wordt mede bepaald door het traject (=specialisatie) dat de student in het tweede jaar wil kiezen.

Tweede en derde jaar
In het tweede en derde jaar ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden verder. Vanaf september 2012 wordt een breed studieprogramma aangeboden aan de oudejaarsstudenten, met vier specialisaties (of ‘trajecten’) waar je één van kiest:

 • Taal en Cognitie

 • Taal en Communicatie

 • Taalbeschrijving

 • Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Naast de verplichte vakken heb je binnen je traject veel vrijheid om zelf een programma samen te stellen met keuzevakken, die je ook bij één van de andere specialisaties kunt invullen.

De eerstejaarscursussen fungeren als volgt als nadere oriëntatie op de trajecten:

 • Psycholinguïstiek | Taal & Cognitie

 • Experimentele fonetiek | Taal & Cognitie

 • Klanken van de wereld | VIET, Taalbeschrijving

 • Woord en betekenis | Taalbeschrijving

 • Structuurcursus niet-westerse taal | Taalbeschrijving

 • Litouws | VIET

 • Gotisch | VIET

 • Argumentatieve & retorische analyse | Taal & Communicatie

 • Taal, norm & institutie | Taal & Communicatie

Studenten kunnen in het tweede jaar doorstromen naar een traject als zij ten minste één cursus uit bovenstaande lijst op het gebied van dat traject hebben gevolgd.

Voor sommige trajecten geldt dat de andere cursus(sen) op dat gebied dan verplicht worden gesteld in de trajectgebonden keuzeruimte van het tweede jaar:

 • Taal & Cognitie: zowel Psycholinguïstiek als Experimentele Fonetiek moeten deel uitmaken van het gevolgde programma

 • Taalbeschrijving: zowel Klanken van de wereld, Woord en betekenis als de structuurcursus niet-westerse taal moeten deel uitmaken van het gevolgde programma.

 • Taal & Communicatie: zowel Argumentatieve & retorische analyse als Taal, norm & institutie moeten deel uitmaken van het gevolgde programma.

Keuzeruimte
In je derde jaar heb je bovendien een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester), waarin je kunt kiezen voor een stage, een keuzepakket bij een andere opleiding of een verblijf in het buitenland. Zo stippel je zelf je optimale weg door je studie uit. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte

Specialisaties / trajecten

Specialisatie Taal en Cognitie

Bij Taal en Cognitie bestudeer je taal als een cognitief systeem. Je houdt je bezig met (formele) modellen over taal die proberen te verklaren hoe taal in onze hersenen is gerepresenteerd, hoe het taalsysteem zich ontwikkelt bij kinderen, en hoe hersenschade het taalsysteem kan aantasten. Deze specialisatie raakt aan onderzoeksgebieden als psychologie, neurowetenschap en informatica. Voor verdere documentatie: zie onderaan deze pagina.

Specialisatie Taal en Communicatie

Bij de bestudering van de relatie tussen taal en communicatie draait het om de vraag hoe mensen taal gebruiken om bepaalde boodschappen aan elkaar over te dragen en om bepaalde effecten bij elkaar te bewerkstelligen. De nadruk ligt bij Taal en Communicatie dan ook op de functies van taal en minder op de grammaticale eigenschappen ervan. Voor verdere documentatie: zie onderaan deze pagina.

Specialisatie Taalbeschrijving

Alle talen hebben een grammatica. Maar van de ongeveer 6.000 talen wereldwijd zijn er slechts 500 redelijk bekend en beschreven. Duizenden talen wachten dus nog op een nieuwsgierige taalwetenschapper om de structuren te achterhalen en te beschrijven. Voor verdere documentatie: zie onderaan deze pagina.

Specialisatie Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Wat hebben Nederlands, Russisch, Hindi en Perzisch met elkaar te maken? Op het eerste gezicht weinig. Toch hebben de talen een gemeenschappelijke oorsprong: het Indo-Europees. Deze oertaal werd waarschijnlijk rond 3500 voor Christus gesproken in Zuid-Rusland. De mensen en hun taal verspreidden zich over alle windstreken, van Noordwest-Europa tot India. Er ontstonden regionale verschillen en uiteindelijk verschillende talen. Voor verdere documentatie: zie onderaan deze pagina.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan de eisen van hun traject en de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. De opleiding laat de keuze voor het onderwerp van het eindwerkstuk over aan studenten, zolang het past binnen hun traject. Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in de door hem of haar gekozen discipline onder begeleiding van een docent van zijn of haar opleiding. Het werkstuk heeft in de regel een omvang van maximaal 8500 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen

Aansluitende programma’s

Het bachelorprogramma Taalwetenschap geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige MA Linguistics aan de Universiteit Leiden. Bachelors Taalwetenschap kunnen bovendien solliciteren naar een plaats in de tweejarige onderzoeksmasteropleiding ‘Linguistics: Structure and Variation in the Languages of the World’ van de Universiteit Leiden. Vakken die je in je derdejaars keuzeruimte volgt kunnen je ook toegang geven tot een andere masteropleiding, eventueel met een pre-masterprogramma. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl

Verdere documentatie:
Taalbeschrijving
Taal & Cognitie
Taal & Communicatie
VIET