Studiegids

nl en

Taalwetenschap

Taalwetenschap is denken over taal op wetenschappelijke grondslag. Als je Taalwetenschap studeert, bestudeer je taal en het gebruik ervan vanuit alle denkbare invalshoeken.

De duur van de opleiding is drie jaar, in voltijd. De voertalen zijn Nederlands en Engels. Uitgebreidere informatie kun je vinden onder ‘Meer info’. Het bezoekadres is Reuvensplaats te Leiden.

Eerste jaar

Het programma van het eerste jaar bestaat voornamelijk uit verplichte vakken, waarvan een aantal in het Nederlands en een aantal in het Engels worden aangeboden. In het tweede semester kies je ter voorbereiding op je tracks twee keuzevakken.

Het programma is als volgt:

Eerste semester

 • Language and culture of the Indo-Europeans

 • Phonology I

 • Sociolinguistics

 • Languages of the World

 • Klanken van de Wereld / Speech Sounds of the World

 • Taal en Communicatie / Language and Communication

Tweede semester

 • Syntax 1

 • Language Use in the World

 • Historische Taalkunde / Historical Linguistics

 • Morfologie / Morphology

 • Twee keuzevakken voorbereidend op één van de tracks

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken voor alle studenten

Sociolinguistics (BA Linguistics) 5
Phonology I 5
Language and culture of the Indo-Europeans 5
Languages of the World 5
Syntax 1 5
Language Use in the World 5

Verplichte vakken voor Nederlandse studenten

Klanken van de Wereld 5
Taal en Communicatie 5
Morfologie 5
Historische Taalkunde 5

Verplichte vakken voor Internationale studenten

Speech Sounds of the World 5
Language and Communication 5
Morphology 5
Historical Linguistics 5

Gebonden keuzeruimte in het tweede semester

De student kiest twee cursussen. De keuze wordt mede bepaald door het traject dat de student in het tweede jaar wil kiezen.

Voorbereidend op Taal en Cognitie in het tweede jaar

Experimental Phonetics (BA) 5
Psycholinguistics 5

Voorbereidend op Taal en Communicatie in het tweede jaar

Argumenteren en overtuigen 5
Word and Meaning 5

Voorbereidend op Taalbeschrijving in het tweede jaar

Structure course non-western languages (Quechua) 5
Word and Meaning 5

Voorbereidend op VIET in het tweede jaar

Lithuanian (BA) 5
Gothic 5

Comparative Indo-European Linguistics

Vak EC Semester 1 Semester 2

SECOND YEAR

First semester

Vedic Sanskrit 5
Indo-European Phonology 5
Ancient Greek for Linguists I 5
Hittite 5
Indo-European Noun 5
Historical Grammar of Sanskrit 5

Second semester mandatory courses

Core: Philosophy of science 5
Language and Prehistory 5
Ancient Greek for Linguists II 5
Reading Vedic texts 5
Indo-European verb 5

Second semester track bound elective (choose 5 EC)

Track-bound electives Comparative Indo-European Linguistics I 5
Introduction to Tocharian B (BA) 5
Old Church Slavic (BA) 5
The Mycenaean World: Language BA 5
Digital Text and Data Analysis 5
Atharvaveda Paippalāda Hymns – Vedic Sanskrit Reading Class 5
Oudnoords 5

THIRD YEAR

First semester

Historical Grammar of Greek 5
Analysis of Vedic Texts 5
Readings in Indo-European Linguistics 5
Minor / Keuzevakkenpakket 15

TTHIRD YEAR, second semester

Second semester mandatory courses

Minor / Keuzevakkenpakket 15
Scriptieseminar Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap 0
BA eindwerkstuk Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap 10

Second semester track bound elective (choose 5 EC)

Track-bound electives Comparative Indo-European Linguistics II
Old Church Slavic (BA) 5
The Mycenaean World: Language BA 5
Introduction to Tocharian B (BA) 5
Digital Text and Data Analysis 5
Atharvaveda Paippalāda Hymns – Vedic Sanskrit Reading Class 5
Oudnoords 5

Descriptive Linguistics

Vak EC Semester 1 Semester 2

SECOND YEAR

First semester mandatory courses

Description of a Non-western Language II: Berber 5
Language typology (10 EC) 10
Track-bound electives Descriptive Linguistics I 15

Second semester mandatory courses

Core: Philosophy of science 5
Introduction to the study of Sign Languages and Gesture studies 5
Descriptive linguistics 5
Language and Prehistory 5
Anthropological Linguistics 5
Track-bound electives Descriptive Linguistics II 5

THIRD YEAR

First semester

Description of a Non-western Language III: Leti 5
Taaldocumentatie 5
Linguistic Fieldwork A 5
Minor / Keuzevakkenpakket 15

Second semester

Linguistic Fieldwork B 5
BA eindwerkstuk Taalbeschrijving 10
Seminar BA-thesis Descriptive Linguistics
Minor / Keuzevakkenpakket 15

Language and Cognition

Vak EC Semester 1 Semester 2

SECOND YEAR

First semester mandatory courses

Neurolinguistics 5
Semantics 1 5
Phonology II 5
Introduction to Methods and Statistics 5
Analysis and synthesis of speech 5
Syntax 2 5

SECOND YEAR

Second semester mandatory courses

Core: Philosophy of science 5
Semantics 2 5
Inferential Statistics for the Language Sciences 5
Experimental Methods I: Design & Techniques 5
Processing Syntax and Semantics 5

Second semester elective courses (choose 5 EC)

Track-bound electives Language and Cognition 5
Python for Linguists 5
Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5

THIRD YEAR

First semester

Language acquisition 5
Seminar Form and Meaning 5
Experimental Methods II: Practicals & Projects 5
Minor / Keuzevakkenpakket 15

Second semester

Seminar Sound and Sound Structure 5
BA eindwerkstuk Taal en Cognitie 10
Seminar BA-thesis Language and Cognition
Minor / Keuzevakkenpakket 15

Taal & Communicatie

Vak EC Semester 1 Semester 2

TWEEDE JAAR

Eerste semester

Language Learning and Teaching in a Globalising World 10
Woorden als Wapens: Effecten van formuleringskeuzes 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Trajectgebonden keuzeruimte Taal en Communicatie I 10

Tweede semester verplichte vakken

Digital Text and Data Analysis 5
Language in the City 5
Tekstanalyse 5
Trajectgebonden keuzeruimte Taal en Communicatie II 10

keuze uit de volgende twee vakken:

Kritisch denken, kritisch schrijven 5
Strategische presentatie van argumentatie 5

DERDE JAAR

Eerste semester

Vergelijkende Stilistiek 5
Sociolinguïstiek, straattaal, tussentaal, social media en meer 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media 5
Minor / Keuzevakkenpakket 15

Tweede semester

BA eindwerkstuk Taal en Communicatie 10
Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing / Taal en communicatie 0
Anthropological Linguistics 5
Minor / Keuzevakkenpakket 15

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Taalwetenschap

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Taalwetenschap

Het programma
In de opleiding Taalwetenschap onderzoek je de regels en structuur van taal. Je bestudeert ook hoe we taal gebruiken en je bekijkt hoe het zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Je komt veel te weten over specifieke talen, altijd met het doel om de structuur en het gebruik ervan beter te begrijpen. Zo word jij een waardevolle taalwetenschapper, met kennis van de menselijke communicatie, diverse talen en taalstructuren.

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt nadenken over je eigen wensen en mogelijkheden en waar je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten
Studievereniging T.W.I.S.T. organiseert ieder jaar voor alle studenten Taalwetenschap een voorlichtingsdag over arbeidsmarktvoorbereiding: de Linguistics Career Day. Daarbij worden ook alumni uitgenodigd om te vertellen hoe het hen vergaan is na hun afstuderen en wat zij hebben gedaan om hun huidige baan te vinden.

Via de facultaire website en per e-mail word je bovendien op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Denk hier bij aan activiteiten als deze:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Buitenlandverblijf
Het is mogelijk om binnen de studie Taalwetenschap een semester naar het buitenland te gaan. Dit kun je doen in je derde jaar. Neem vroegtijdig contact op met de studiecoördinator, want het zal nodig zijn om een aangepast studieplan te maken. Wil je buiten Europa studeren? Houd er dan rekening mee dat de aanmelddeadline voor een uitwisseling op 1 december van het voorafgaande academisch jaar is. Wil je op uitwisseling binnen Europa? Dan is de aanmelddeadline 15 februari van het voorafgaande academische jaar. Informatie over procedures en deadlines is te vinden op de website van het International Office van de Universiteit Leiden.

Een buitenlandverblijf is niet alleen maar een mooie gelegenheid om je academische en persoonlijke horizon te verbreden. Het is ook een geweldige kans om je (nog) aantrekkelijker voor latere werkgevers te maken. Met de toenemende internationalisering hechten veel werkgevers grote waarde aan buitenlandervaring.

Mentornetwerk Studenten en Alumni
De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij graag de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om deze studenten en jonge alumni die vragen over hun loopbaan hebben in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentornetwerk in het leven geroepen.

Transferable Skills
Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals onderzoeken, (be)oordelen, beargumenteren, intrapersoonlijke vaardigheden zoals creatief denken, zelfsturend leren en interpersoonlijke vaardigheden zoals communiceren, overtuigen, samenwerken. Kortom: wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in een verantwoordelijke functie.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service.

Meer info

Meer info

 1. Eindtermen van de opleiding
 2. Bindend Studieadvies
 3. Aanwezigheidsplicht
 4. Eerste jaar: propedeuse
 5. Tweede en derde jaar
 6. Keuzeruimte
 7. Verplichte volgorde
 8. Voltijd en deeltijd
 9. BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
 10. Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

1. Eindtermen van de opleiding
Bachelors Taalwetenschap:

 • beschikken over gevorderde kennis, analytische vaardigheden en inzicht op het terrein van taalkunde;

 • zijn in staat op elk van deze terreinen een afgebakend probleem zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen te onderzoeken;

 • zijn in staat daarvan helder en duidelijk verslag uit te brengen in mondelinge of schriftelijke vorm;

 • kunnen kennis en inzicht op het gebied van taalkunde toepassen bij cognitieve en/of computationele analyse.

Zie ook Onderwijs- en examenregeling Taalwetenschap en Facultaire reglementen

2. Bindend studieadvies
De opleiding Taalwetenschap geeft in het eerste jaar een Bindend Studieadvies (BSA). Dit houdt in dat je een minimum aantal EC moet hebben behaald om door te mogen gaan naar het volgende studiejaar. Lees meer over het BSA op de website

3. Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent voorafgaand aan het te verzuimen college). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan in overleg met de docent van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. Ter compensatie van de gemiste colleges kan een extra opdracht worden gegeven.

4. Eerste Jaar: Propedeuse
De propedeuse biedt een brede oriëntatie in het verschijnsel menselijke taal en de studie van taal en verschaft de student inzicht in de verscheidenheid van talen. Je maakt kennis met de verschillende, ook interdisciplinaire, gebieden van taalonderzoek en krijgt scholing in methodes van taalanalyse. Zo kun je zelf ontdekken in welke richting jij je verder wilt specialiseren.

In de colleges worden boeken en artikelen gebruikt die, samen met de behandelde stof, je wegwijs maken in het vakgebied en de manier van redeneren. De colleges worden tevens gebruikt voor het aanleren van mondelinge en schriftelijke vaardigheden, het oefenen van technieken en het oplossen van problemen, zowel individueel als in kleine groepen. Je legt zo een gedegen basis voor het vervolg van je opleiding.

In het tweede semester van het eerste jaar kiest de student twee van acht keuzevakken binnen de gebonden keuzeruimte. De keuze wordt mede bepaald door de track die de student in het tweede en derde jaar wil kiezen. Zie ook de paragraaf ‘keuzeruimte’.

5. Tweede en derde jaar
In het tweede en derde jaar ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden verder. Je verdiept je bovendien in één van de vier tracks die de opleiding Taalwetenschap aanbiedt.

 • Language and Cognition: Bij Language and Cognition bestudeer je taal als een cognitief systeem. Je houdt je bezig met (formele) modellen over taal die proberen te verklaren hoe taal in onze hersenen is gerepresenteerd, hoe het taalsysteem zich ontwikkelt bij kinderen, en hoe hersenschade het taalsysteem kan aantasten. Deze track raakt aan onderzoeksgebieden als psychologie, neurowetenschap en informatica.

 • Taal en Communicatie (alleen beschikbaar voor Nederlands sprekende studenten): Bij de bestudering van de relatie tussen taal en communicatie draait het om de vraag hoe mensen taal gebruiken om bepaalde boodschappen aan elkaar over te dragen en om bepaalde effecten bij elkaar te bewerkstelligen. De nadruk ligt bij Taal en Communicatie dan ook op de functies van taal en minder op de grammaticale eigenschappen ervan.

 • Descriptive Linguistics: Alle talen hebben een grammatica. Maar van de ongeveer 6.000 talen wereldwijd zijn er slechts 500 redelijk bekend en beschreven. Duizenden talen wachten dus nog op een nieuwsgierige taalwetenschapper om de structuren te achterhalen en te beschrijven.

 • Comparative Indo-European Linguistics: Wat hebben Nederlands, Russisch, Hindi en Perzisch met elkaar te maken? Op het eerste gezicht weinig. Toch hebben de talen een gemeenschappelijke oorsprong: het Indo-Europees. Deze oertaal werd waarschijnlijk rond 3500 voor Christus gesproken in Zuid-Rusland. De mensen en hun taal verspreidden zich over alle windstreken, van Noordwest-Europa tot India. Er ontstonden regionale verschillen en uiteindelijk verschillende talen.

6. Keuzeruimte
Naast de verplichte vakken heb je binnen je traject veel vrijheid om zelf een programma samen te stellen. Dit doe je door je te richten op een track (afstudeerrichting) waarbinnen een zekere hoeveelheid ruimte is voor keuzevakken. De keuzevakken kunnen op verschillende manieren ingevuld worden. Kijk in het programma van jouw track wat de mogelijkheden zijn.

De keuze begin in het tweede semester van het eerste jaar. Je kiest dan twee vakken die jou voorbereiden op de afstudeerrichting van jouw interesse. Deze eerstejaarscursussen fungeren als volgt als nadere oriëntatie op de tracks:

 • Psycholinguïstiek | Language and Cognition

 • Experimentele fonetiek | Language and Cognition

 • Woord en betekenis | Descriptive Linguistics

 • Structuurcursus niet-westerse taal | Descriptive Linguistics

 • Litouws | Comparative Indo-European Linguistics

 • Gotisch | Comparative Indo-European Linguistics

 • Argumenteren en overtuigen | Taal & Communicatie

 • Woord en betekenis | Taal & Communicatie

Let op: Om een track af te kunnen ronden, is het verplicht om de juiste voorbereidende vakken behorend bij de deze track met goed gevold te hebben afgerond.

In je derde jaar heb je bovendien een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester), waarin je kunt kiezen voor een minor, een stage, een keuzepakket bij een andere opleiding of een verblijf in het buitenland. Zo stippel je zelf je optimale weg door je studie uit. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte, klik hier.

7. Verplichte volgorde
Houd er rekening mee dat deelname aan sommige vakken pas is toegestaan als een voorafgaand vak uit het programma succesvol is afgerond. De cursussen waarop een verplichte volgorde van toepassing is kunnen worden teruggevonden in de Onderwijs- en Examenregeling.

8. Voltijd en deeltijd
Deze opleiding wordt uitsluitend aangeboden als voltijds opleiding.

9. BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van hun afstudeerrichting en de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Om af te kunnen studeren binnen één van de vier tracks moeten ook de twee bijbehorende voorbereidende vakken uit het eerste jaar zijn afgesloten.

De opleiding laat de keuze voor het onderwerp van het eindwerkstuk over aan studenten, zolang het past binnen hun afstudeerrichting. Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in de door hem of haar gekozen discipline onder begeleiding van een docent van zijn of haar opleiding. Het werkstuk heeft in de regel een omvang van maximaal 10.000 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden via deze link.

10. Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten
Aansluitende programma’s

Het bachelorprogramma Taalwetenschap geeft toegang tot de eenjarige MA Linguistics aan de Universiteit Leiden binnen de specialisatie of track die aansluit op de afgeronde BA afstudeerrichting (meer informatie). Afgestudeerden aan de bachelor Taalwetenschap kunnen bovendien solliciteren naar een plaats in de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Linguistics (research) van de Universiteit Leiden (meer informatie).

Ander masterprogramma met pre-mastertraject
Studenten kunnen in sommige gevallen ook kiezen voor een andere masteropleiding, die niet direct aansluit op de bachelor Taalwetenschap. Het is dan vaak nodig om een pre-mastertraject te volgen. Wanneer studenten dit overwegen, is het aan te raden om bij het samenstellen van de keuzeruimte in het derde jaar, rekening te houden met de toelatingseisen van de betreffende master. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, klik hier