Studiegids

nl en

Sociolinguïstiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In dit college wordt geanalyseerd hoe taal gebruikt wordt als middel om sociale cohesie en sociale verscheidenheid te definiëren en te onderhouden. Groepsidentiteit staat hier centraal, waarbij een groep door allerlei verschillende factoren gedefinieerd kan zijn, zoals etniciteit, gender of (sociaaleconomische) klasse. Enerzijds worden de meest gangbare kwantitatieve en kwalitatieve methodes van de sociolinguïstiek uitgelegd. Anderzijds wordt er gekeken naar micro- en macrovariatie in taalgebruik, zoals te vinden zijn in ebonics, diglossie, en taalregisters. Meertaligheid, taalcontact verschijnselen en taaldood zullen worden behandeld met betrekking tot Europa en de rest van de wereld.

Leerdoelen

  • Kennis van de gangbare theorieën en de problematiek van de sociale functie van taal.

  • Inzicht in de aard van regionale en sociale variatie in taal. Inzicht in taal als machtsmiddel.

  • Vaardigheid in het analyseren van verbale en non-verbale kenmerken van taalfragmenten van verschillende sociale, etnische, gender-, informele en formele registers.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (open vragen).

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

Mesthrie, Rajend, Joan Swann, Anna Deumert and William L. Leap (2009), Introducting Sociolinguistics [2nd ed.], Edinburgh: Edinburgh University Press (pb ed.).

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de cursus-coördinator