Prospectus

nl en

Film and Literary studies

In het eerste studiejaar maak je kennis met de belangrijkste benaderingen, begrippen en theorieën binnen de film- en literatuurwetenschap. Ook leer je hoe je een prozatekst, gedicht, film of toneelstuk moet analyseren, zodat je een goed onderbouwde interpretatie kunt geven. Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte cursussen. In het tweede jaar kies je voor de track literatuurwetenschap of de track filmwetenschap en volg je enkele gemeenschappelijke cursussen. Het derde jaar bestaat uit trackspecifieke cursussen en vrije keuzeruimte. Je sluit je bachelor af met het BA-eindwerkstuk.

First year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Cinema: Realism/Modernism (Movements 1) 5
Film and Literary Research: Reading, Viewing, Writing, Presenting 5
Film Genres 5
Core Curriculum: Introduction to literary theory 5
Literature: Realism and Symbolism (Movements 1) 5
Text Image Analysis 1: Prose & Film 5

Tweede semester

Animation, Comics, Graphic Novel 5
Contemporary Issues: Film, Literature, Politics 5
Cultural Representation and Signifying Practices 5
Text Image Analysis 2: Poetry, non-mainstream Cinema 5
World Cinema A 5
World Literature A 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Adaptation: Literature and Film 5
Interculturality: Visions on Identity and Difference 5

Afstudeerrichting Filmwetenschap

Cinema: Avant-garde (Movements 2) 5
Cinema: Postmodernism (Movements 3) 5
Film Theory 10

Afstudeerrichting Literatuurwetenschap

Literature: the Historical Avant-garde and Modernism (Movements 2) 10
Literary Theory 1: From Plato to Structuralism 10

Tweede semester

Intermediality: from Paragone to Video Essay 5
Transmedia: Story, World, Multivers 5
Core Curriculum: Philosophy of Science 5

Afstudeerrichting Filmwetenschap

Cinema: Complex Narratives 5
Documentary: Audiovisual Evidence 5
World Cinema A 5

Afstudeerrichting Literatuurwetenschap

Literary Theory 2: From Poststructuralism to Postcritique 10
World Literature A 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Afstudeerrichting Filmwetenschap

Film and Philosophy 10
Third Cinema 5

Afstudeerrichting Literatuurwetenschap

Globalisation and Other Planetary Concerns 10
Literature: Postmodernism (Movements 3) 5

Tweede semester

Bachelor's Thesis 10

Afstudeerrichting Filmwetenschap

Cinema & the Digital 5

Afstudeerrichting Literatuurwetenschap

Literature in the twenty-first Century 5

Keuzeruimte

Discretionary space 30

More info

Academisch jaar 2023-2024

Bachelorprogramma

In het eerste studiejaar maak je kennis met de belangrijkste benaderingen, begrippen en theorieën binnen de film- en literatuurwetenschap. Ook leer je hoe je een prozatekst, gedicht, film of toneelstuk moet analyseren, zodat je een goed onderbouwde interpretatie kunt geven. Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte cursussen.

In het tweede jaar kies je een track: filmwetenschap of literatuurwetenschap. Welke je ook kiest, je krijgt in beide trajecten een overzicht van de belangrijkste stromingen en theorieën. En je zult je daarnaast ook blijven bezighouden met theorieën van de andere track middels enkele algemene cursussen. Verder maak je in je tweede jaar kennis met de typisch Leidse richtingen Intermedialiteit en Interculturaliteit, ofwel de brede benadering van media en culturen.

In het derde studiejaar specialiseer je je verder in je gekozen track en is er een (vrije) keuzeruimte van in totaal 30 ECTS (studiepunten) voorzien. Deze keuzeruimte kun je ook invullen met een pakket cursussen uit de andere track. Je sluit de bachelor af met een scriptie (BA-eindwerkstuk) waarvan je het onderwerp samen met je begeleidende docent bepaalt.

De studielast van de hoofdvakstudie is als volgt verdeeld:

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een vrije keuzeruimte van 30 ECTS (15 ECTS per semester).
De keuzeruimte kan worden ingevuld met:

  • een minor;

  • een door de student zelf samengesteld pakket cursussen (dat wel op niveau en samenhang door de examencommissie dient te worden getoetst), zo kun je bijvoorbeeld ook een pakket samenstellen met cursussen uit de andere track;

  • een buitenlandverblijf;

  • een academische stage aangevuld met enkele cursussen.

Voor meer informatie over de keuzeruimte en de mogelijke invulling daarvan, zie keuzeruimte en de Studiegids voor minoren en keuzevakken.

Doel van de opleiding

Bij afronding van de BA-opleiding Film- en literatuurwetenschap heeft de student een zodanige academische vorming in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de film- en literatuurwetenschap, dat:

  • voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen,

  • de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk is.

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen (tracks):

  • Filmwetenschap

  • Literatuurwetenschap

De eindkwalificaties van de opleiding zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Bindend Studieadvies

Aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met je studie. Voor meer informatie over het BSA en het bijbehorende studiebegeleidingsplan,
zie de BSA-regeling.

Propedeuse- en bachelordiploma

Het eerste jaar van de opleiding wordt ook wel de propedeuse genoemd. Je bent geslaagd voor het propedeutisch examen als je voor alle cursussen van het eerstejaarsprogramma tenminste een voldoende (=6) hebt behaald. Alle zaken betreffende het propedeutisch examen vallen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorexamen. Voor het behalen van het bachelorexamen geldt, net als bij de propedeuse, dat de student voor alle examenonderdelen van het eerste, tweede en derde jaar ten minste een voldoende (= 6) heeft behaald.

Aan elk van beide examens is een diploma verbonden. Aan het bachelordiploma is de titel Bachelor of Arts (BA) verbonden. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten.

De examencommissie bepaalt tijdens een vergadering het judicium van het betreffende diploma; geslaagd, cum laude of summa cum laude. Uitgangspunt daarbij is het gewogen gemiddelde van de cijfers die je voor de verschillende onderdelen hebt behaald. Bij het bepalen van het judicium voor het BA-diploma worden ook de resultaten van de propedeuse meegeteld.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per jaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week studeert. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 ECTS-punten (kortweg ‘ECTS’ ), dus 1 ECTS-punt staat voor 28 uur.

MyStudyMap en uMail

De universiteit maakt gebruik van MyStudyMap. Studenten dienen zich tijdens de inschrijfperiodes te registreren voor de colleges, werkgroepen, tentamens en papers.

Alle e-mailcommunicatie van de universiteit vindt plaats via uMail. Studenten dienen hun uMail-account regelmatig te bekijken.

Informatie over onderwijsvormen

Er zijn hoorcolleges en werkcolleges. Een hoorcollege is bestemd voor alle studenten van een bepaald jaar en is meestal niet interactief; een werkcollege wordt gegeven aan een groep van ongeveer twintig studenten. Van de studenten in een werkcollege wordt actieve mondelinge en schriftelijke deelname verwacht.

Aanwezigheid bij colleges

In principe word je als deelnemer aan een cursus geacht bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn. Voor absentie gelden de volgende algemene regels: 1. Per cursus mogen niet meer dan drie colleges worden gemist. 2. Bij één gemist college is geen verantwoording nodig. Ben je meer dan één keer afwezig, dan moet je dit van tevoren aan de docent melden.

Heb je meer dan drie colleges gemist en bestaat er een goede reden voor die absentie, dan kun je in overleg met de docent een regeling treffen waarbij aanvullende opdrachten worden gemaakt. Voorwaarde daarbij is dat je je afwezigheid steeds vooraf hebt gemeld. De beslissing ligt in alle gevallen bij de docent.

De docent(en) van een cursus kan aanvullende aanwezigheidseisen stellen.

Evaluatie van de cursussen

Aan het eind van iedere cursus vindt een schriftelijke evaluatie door de studenten plaats. De resultaten van deze evaluatie worden verwerkt in een rapport ten behoeve van de staf, de Opleidingscommissie (OLC) en de faculteit der Geesteswetenschappen.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Voor de Onderwijs- en Examenregeling die specifiek is voor de opleiding Film- en literatuurwetenschap zie OER Film- en literatuurwetenschap.

Aansluitende masteropleidingen

Studenten Film- en literatuurwetenschap zijn direct toelaatbaar tot de volgende masteropleidingen:

Andere masterprogramma's die vaak gekozen worden zijn Book and Digital Media Studies, Journalistiek en nieuwe media en de tweejarige onderzoeksmaster Arts, literature and Media. Toelating tot deze masters is afhankelijk van het gevolgde programma (invulling vrije keuzeruimte), studieresultaten en motivatie.

Career Preparation

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Film- en literatuurwetenschap

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone.

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, inclusiviteit, metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt tijdens jouw studie en de vaardigheden die je nog wil leren.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service of met je studiecoördinator M.E. Dijkgraaf, MA.