Prospectus

nl en

Globalisation and Other Planetary Concerns

Course
2023-2024

Toegangseisen

Deelnemers aan deze cursus dienen eerst de cursus Interculturaliteit (BA2) te hebben afgerond voordat de cursus Globalisering en andere planetaire kwesties (BA3) gevolgd kan worden. Voor keuzevakkers en andere interessenten kan op deze eis in overleg een uitzondering worden gemaakt.

Beschrijving

Het is duidelijk dat literaire werken anno nu steeds vaker uit meerdere culturen tegelijkertijd putten. Dat is niet verwonderlijk: door processen van (de-)kolonisatie, internationalisering en globalisering zijn nationale culturen steeds meer met elkaar verbonden en vermengd geraakt. Inmiddels nemen literaire teksten positie(s) in binnen een wereldwijd transnationaal netwerk, waarbinnen zowel sociaal-culturele als politiek-economische invloeden een rol spelen. Ze scheppen wereld(beeld)en die op verschillende manieren op de globalisering reageren en reflecteren, en die vaak ook hun lezers aanmoedigen of zelfs uitdagen tot (zelf-)reflectie of stellingname.

Wat opvalt aan de wereld waartoe hedendaagse literatuur zich verhoudt, is de centraliteit van de notie van crisis om de toestand in deze wereld te beschrijven. De geglobaliseerde wereld ziet zich geconfronteerd met tal van grensoverschrijdende problemen en dito uitdagingen, die vaak op alarmistische wijze worden uitgemeten in het publieke debat en in de media – denk aan de economische crisis, de vluchtelingencrisis, en de klimaatcrisis, maar ook aan de opkomst van populistische bewegingen en van nieuwe vormen van nationalisme. Wat nu is de positie en de relevantie van literatuur in deze wereld “op drift”? Hoe verhouden literaire teksten zich tot de vraagstukken van deze tijd, of wellicht ook niet? En wat is de zin van de literatuurwetenschap en de taak van de literatuurwetenschapper?

In deze cursus onderzoeken we op welke manieren, in welke vormen, met welke boodschappen en met welk succes hedendaagse literatuur uit alle windstreken positie inneemt binnen de geglobaliseerde wereld. Via de kritische analyse van teksten van o.a. Rodaan Al Galidi, Nathacha Appanah, Mahasweta Devi, Gao Xingjian, Mohsin Hamid, Wladimir Kaminer, Tom Lanoye, Lieke Marsman, Viet Thanh Nguyen, Ramsey Nasr, Ellen Ombre, Ruth Padel, Caryl Philips, Claudia Rankine, Salman Rushdie en Ali Smith buigen we ons over het belang en de betekenis van literatuur en van de literatuurwetenschap voor het denken over, doorgronden en oplossen van de vraagstukken waar de mens anno nu mee worstelt.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student kennis van verschillende debatten omtrent de betekenis en functie van literatuur en literatuurwetenschap in de huidige tijd;

 • heeft de student inzicht in verschillende (literatuur)wetenschappelijke benaderingen van globalisering en postkolonialisme en in de kwesties die deze aan de orde stellen;

 • kent de student een brede en diverse selectie aan literaire teksten uit de wereldliteratuur en kan de student reflecteren op de specifieke interventies die deze teksten bieden vanuit het kader van de postkoloniale literatuurwetenschap en verwante kritische theorieen;

 • heeft de student verschillende academische vaardigheden en transferrable skills geoefend en verworven, zoals analyseren en (be)oordelen, stelling nemen en deze toelichten en onderbouwen, samenwerken, presenteren en argumentatief schrijven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Eén of twee analyseopdrachten

 • Groepsreferaat

 • Schriftelijk denkdossier

Weging

 • Eén analyseopdracht (30%) of twee analyseopdrachten (beiden 15%)

 • Groepsreferaat (10%)

 • Schriftelijk denkdossier (60%)

Herkansing

Bij een onvoldoende als eindresultaat kan het onderdeel denkdossier (60%) en indien noodzakelijk een analyse-opdracht met onvoldoende resultaat herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Aanbevolen: Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism. 3e (uitgebreide) editie. London/New York: Routledge, 2015;

 • Boekpublicaties op de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek of digitaal te raadplegen via Brightspace;

 • Artikelen online beschikbaar via Brightspace;

 • Korte literaire teksten (proza en poezie) online beschikbaar via Brightspace;

 • Verschillende romans dient de student zelf aan te schaffen of te lenen. Bekendmaking van de jaarlijks wisselende titels via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-