Prospectus

nl en

Core Curriculum: Introduction to literary theory

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Deze cursus uit het facultaire kerncurriculum biedt een introductie in de wetenschappelijke benaderingen, in de geschiedenis en analyse van Europese literatuur. Het medium waarvan literatuur zich bedient, taal, wordt steeds bezien in relatie tot andere media (theater, schilderkunst, radio, film). Na de introductie worden belangrijke genres en concepten uit de moderne literatuurwetenschap ieder voor zich uitgewerkt aan de hand van een historische periode uit de Europese geschiedenis en in samenhang met belangrijke politieke kernpunten. Enkele voorbeelden zijn: fictie en wereld, identiteit, autoriteit, open en gesloten betekenisproductie, intertekstualiteit, vorm en affect, belang, natie-staat en het sublieme, media, het virtuele, representatie, en hybriditeit. Op deze manier komen studenten in aanraking met een internationaal gangbare periodisering maar ook met de intrinsieke relatie tussen esthetiek en politiek, of literatuur en het politieke en met de mogelijke relaties tussen verschillende media. Daarnaast worden ze geschoold in basale vormen van analyse. En tot slot krijgen ze een overzicht van belangrijke wetenschappelijke benaderingen van literatuur.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus:

· Heeft de student kennis van de internationale gangbare periodisering van literatuur;

· Kan de student verschillende benaderingen van literatuur herkennen en zich daartoe academisch verhouden;

· Verwerft de student kennis van belangrijke analytische begrippen en kunnen ze daar mee werken;

· Heeft de student basale kennis en vaardigheden die deze in staat stellen interdisciplinair (literatuur in verband met filosofie, theologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis e.d.) of intermediaal (literatuur in verband met film, fotografie, theater, dans, muziek e.d.) te opereren

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Literatuuranalyse (40%)

 • Groepsopdracht

 • Tijdsgebonden: 3 uur

 • 1000 woorden

Eindtentamen (60%)

 • Individueel take-home tentamen

 • Duur: 3 uur

 • Gemaakt via Remindo

 • Mix van open en gesloten vragen

De student sluit deze cursus succesvol af wanneer deze minstens een 5.5 voor het tentamen heeft behaald en het gewogen gemiddelde van de cursus minstens een 5.5 bedraagt (afgerond een 6.0).

Herkansing en weging

Individueel eindtentamen (60%).

 • Individueel take-home tentamen

 • Duur: 3 uur

 • Gemaakt via Remindo

 • Mix van open en gesloten vragen

Alleen het afsluitende tentamen is herkansbaar. Deelnemers van de cursus kunnen het eindtentamen herkansen wanneer ze lager dan een 5.5 hebben behaald voor het reguliere tentamen of wanneer het eindcijfer van de cursus lager is dan een 5.5.

Inzage en nabespreken

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag. Tentamens kunnen worden ingezien binnen drie weken na het tentamen.

Literatuurlijst

Via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).
Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Studiepunt Geesteswetenschappen

Opmerkingen

-