Prospectus

nl en

First Year

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Academic Skills (Art History): On the Scholarly Study of Art and its History 5
How The World Makes Art 5
Architectural History 1400-2000 5
Western Art 1300 - 1800 5

Second Semester

Visual Analysis II: Art Making Techniques and the Analysis of Objects in the Visual Arts, Architecture and Design 5
Academic Skills (Art History): Gathering Information, Writing and Oral Presentation 5
Modern and Contemporary Art and Photography 5
Design and Decorative Arts 1500-present 5

Second Year

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Medieval Art and Architecture 400-1300 5
Visual Analysis I: Iconography and the Interpretation of Western Art 5
Aesthetics 5

Choose one of the following Lecture courses

Topical Course Design and Gender 5
Topical Course Visual Culture 1839-present 5

Second Semester

Representation: Cultural Representations and Signifying Practices 5
Curating Cultures 5

Choose two of the following Lecture courses

Topical Course Art and Commerce. Painting and the Market 1400-1700 5
Topical course Highlights in the Architecture of the Low Countries 5
Topical course Art and the Fabric of Life: The Visual Arts of Africa 5
Islamic Art and Material Culture 5

Third Year

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10

Choose one of the following Lecture courses

Choose one of the following seminars

Seminar BA2 Architecture and Decorative Arts: French Architecture and Decorative Arts during the Ancien Régime (1600-1789) 5
Seminar BA2 Visual Art: Painting in the Digital Age 5

Second Semester

Philosophy of Science 5
Seminar Excursion Florence (/Berlin) 10

Choose one of the following seminars

Seminar BA2 Printing and Drawing: How Art and Culture were incorporated in the Public Domain: Book Prints of the 17th and 18th Centuries 5
Seminar BA2 Design/World Art Studies: East and West in Design 5

Fourth Year

In the fourth year students has to choose 30 EC of subsidiary courses […]

Course EC Semester 1 Semester 2
Perspectives in the Study and Professional Practice of Art History 5

Choose one of the following seminars

Seminar BA3 Museums and Collections and Virtual Arts 500-1800: Curating a Virtual Exhibition - Italian Art in Amsterdam Collections (1600-1700) 10
Seminar BA3 Decorative art and Design: Storytelling, Material Culture, Design, Heritage and Engagement 10
Seminar BA3: Women in Art 10

Second Semester

Seminar Bachelor Thesis (Art History) 5
Final Paper Bachelor Art History 10

Fifth Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Het eerste semester van het vijfde studiejaar kan indien nodig worden gebruikt voor de (verdere) Invulling van je keuzeruimte.

Optional Subjects

[…]

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Internship Art History 15 of 20
Sources of Knowledge: Leiden University Libraries Special Collections 5 or 10
Focus on Italy 5
Seminar BA2 Visual Arts: Sculpture in the Museum 5 or 10
Museums in Berlin 5 or 10

More info

Doel van de opleiding Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende programma’s

2014-2015

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

  • Geschiedenis van de beeldende kunst van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800, en van prent- & tekenkunst;

  • Geschie­denis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

  • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

  • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

  • World Art Studies en niet-westerse kunst.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat een onderzoek zelfstandig op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de vijf specialisaties die de opleiding kent. Tijdens introductiecursussen van de verschillende specialisaties maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en industriële vormgeving. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat het Propedeusewerkcollege I: Freshman class, het Propedeusewerkcollege II: Beeld en objectanalyse en het Propedeusewerkcollege III: Schrijven en presenteren alle drie met voldoende resultaat (minimaal 6.0) zijn afgerond.

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk en het afleggen van een literatuurtentamen dat het onderwerp van het eindwerkstuk ondersteunt en aanvult. Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Design en wooncultuur; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacursus hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven, en tot de BA 3 Werkcolleges. Voor alle werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van maximaal 8500 woorden, voorafgegaan door het Literatuurtentamen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.