Prospectus

nl en

Academic Skills (Art History): Gathering Information, Writing and Oral Presentation

Course
2015-2016

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus wordt de eerste stap gezet naar het doen van zelfstandig kunsthistorisch onderzoek en het presenteren van onderzoeksresultaten. Studenten onderzoeken een onderwerp of kunstwerk naar keuze onder begeleiding van een docent. Alle relevante stappen in een onderzoek komen daarbij aan bod: het opzoeken van literatuur, het beheren van referenties, het schrijven van een onderzoeksopzet, het ordenen van materiaal, het presenteren in de vorm van een mondeling verslag en het schrijven van een wetenschappelijke tekst, inclusief literatuurlijst en notenapparaat.

Daarnaast wordt in twee werkcolleges van twee uur elk, beide verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden, aandacht besteed aan:

 • Onderzoeksvaardigheid: argumentatieleer.

 • Mondelinge presentatievaardigheid: optimaal gebruik van Powerpoint en het maken van een screencast.

Leerdoelen

 • Bedrevenheid in de onderzoek-, schrijf- en presentatievaardigheden die nodig zijn voor het wetenschappelijk onderzoeken van kunstwerken, architectuur en design.

 • Onder begeleiding een onderzoeksvraag kunnen formuleren over een specifiek kunstwerk of kunsthistorische kwestie.

 • Het kunnen uitvoeren van een beperkt literatuuronderzoek in relatie tot een onderzoeksvraag, dat wil zeggen de voor de vraagstelling relevante literatuur en andere bronnen weten te traceren.

 • Soorten argumentatie in een betoog kunnen herkennen en gebruiken, drogredenen kunnen herkennen.

 • Het mondeling helder en met goede argumentatie kunnen presenteren van een onderzoeksopzet en -uitwerking in een presentatie voor de werkgroep gedurende maximaal 10 minuten, met optimaal gebruik van presentatietechnieken (Powerpoint).

 • Het schriftelijk kunnen presenteren van onderzoeksopzet en -uitwerking in een paper van 2500 woorden, exclusief noten en literatuur.

 • Het toepassen van een wetenschappelijk verantwoorde kunsthistorische bron- en literatuurvermelding bij schriftelijke verslaglegging.

Rooster

VOLTIJD:

 • Maandag 15-17 uur (twee groepen), voorjaarssemester (concept)

DEELTIJD:

 • Dinsdag 19-21 uur, voorjaarssemester (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Toetsing

 • Deeltoets 1 (15%): onderzoeksopzet en tussentijdse verslagen en opdrachten.

 • Deeltoets 2 (15%): mondelinge presentatie (referaat).

 • Deeltoets 2 (70%): eindwerkstuk van circa 2.500 woorden, excl. noten en literatuur.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor deeltoets 2 is een cijfer lager dan 6.0 niet toegestaan.
Herkansing: deeltoetsen kunnen worden herkanst. Voor de mondelinge presentatie kan eventueel een alternatieve opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Voor de voorbereiding van de werkcolleges wordt uitgebreid gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr Dr. E. (Edward) Grasman (docent)
Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (studiecoördinator)

Opmerkingen

N.v.t.