Prospectus

nl en

Seminar BA2 Printing and Drawing: How Art and Culture were incorporated in the Public Domain: Book Prints of the 17th and 18th Centuries

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

In de zeventiende en achttiende eeuw lieten uitgevers alle mogelijke genres boeken illustreren met prenten, ontworpen door kunstenaars maar evenzeer door professionele prentmakers. Dankzij deze boeken heeft men toen op grote schaal kennis kunnen nemen van de wetenschap, van de kunst en van de cultuur van andere volkeren. Uitgaande van de boeken die zich bevinden in het bezit van de bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek te Leiden, willen wij in dit werkcollege de aandacht vestigen op dat fascinerende onderzoeksgebied.
Wij beginnen met een inleiding over ‘boekprenten’ in het algemeen. Technische aspecten, de productie, de functie, de relatie tussen tekst en prent, verkoopstrategieën en de receptie komen daarbij aan bod. Met deze basiskennis als achtergrond zullen wij aan de hand van case studies dieper ingaan op de impact van bepaalde geïllustreerde werken. Zo zullen wij geïllustreerde uitgaven van Ovidius’ Metamorfosen behandelen, die door Karel van Mander in 1604 de ‘Schilders-Bijbel’ werd genoemd (I). Ook bestuderen wij Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt (Cérémonies et coutûmes religieuses de tous le peuples du monde), de eerste encyclopedie van wereldgodsdiensten die uitbundig werd geïllustreerd (II). Tot slot verdiepen wij ons in architectuurtraktaten die voorzien werden van prenten zoals bijvoorbeeld vertalingen van Vicenzo Scamozzi’s beroemde architectuurboeken en de relatie tot de uitgevoerde werken uit die tijd (III).

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunnen werken met het prenthistorisch apparaat; teksten over een specifiek prenthistorisch onderwerp (in context) analytisch kunnen lezen, en er een beredeneerd oordeel over kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Verantwoord kunnen omgaan met kostbaar materiaal uit de collecties van het Prentenkabinet en dit ook kunnen uitdragen.

 • Inzicht hebben in de productie verspreiding, receptie en gebruik van de prentkunst van de zeventiende en de achttiende eeuw.

 • Overweg kunnen met de belangrijkste bronnen en literatuur over prentkunst van de zeventiende en achttiende eeuw

 • Inzicht hebben in actuele (theoretische) benaderingen inzake de bestudering van de prentkunst

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp kiezen en dit kunnen motiveren.

 • Een relevante vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

 • Maandag 11-13 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname werkcollege bijeenkomsten (2 uur p.w. x 13 weken)
16 uur: Voorbereiding referaat en maken presentatie (powerpoint)
98 uur: Uitwerken van opdrachten, onderzoek en schrijven eindwerkstuk
—-
140 uur

Toetsing

Toetsing wordt gedaan aan de hand van het samenstellen van een portfolio en en het verzorgen van een presentatie.

A Samenstelling van een portfolio

(dit onderdeel bepaalt in totaal 70% van het eindcijfer)

I. Inleiding
II. Uitvoerige technische beschrijving van 2 geïllustreerde oude drukken (10%)
III. Onderzoeksvoorstel met literatuurverwijzingen (10%)
IV. Verslag van opdrachten die tijdens de lessen worden gegeven (10%)
V. Werkstuk van ca.3000 woorden over een van de behandelde geïllustreerde boeken (40%)

B. Mondelinge presentatie van het onderzoek

(dit onderdeel bepaalt 30% van het eindcijfer)

De presentatie wordt ondersteund door een powerpoint en maakt gebruik van materiaal uit de bijzondere collecties.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over alle onderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: één herkansing per onvoldoende onderdeel. Voor het onderdeel Mondelinge presentatie zal indien nodig een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt, en wel:

 • voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en samenvattingen;

 • als discussieforum.

Literatuur

Het is goed om voorafgaande aan het werkcollege de colleges inleiding prentkunst en grafische technieken van het eerste jaar nog eens te bestuderen.
Literatuur wordt bekend gemaakt tijdens de bijeenkomsten.
Overige benodigdheden: potlood, liniaal/centimeter en eventueel een loep.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader vanContractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw Drs. N.L. (Nelke) Bartelings

Opmerkingen

N.v.t.