Prospectus

nl en

First Year

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Freshman's Class / Academic Skills I seminar: On the Scholarly Study of Art and its History 5
How The World Makes Art 5
Western Art - 1800 5
Modern and Contemporary Art and Photography 5

Second Semester

Academic Skills II (Art History): Searching and Processing Information, Writing and Oral Presentation 5
Visual Analysis I: Iconography and the Interpretation of Western Art 5
Visual Analysis II: Art Making Techniques and the Analysis of Objects in the Visual Arts, Architecture and Design 5
History of Design and Domestic Culture 1500-present 5

Second Year

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Arts in Society 5
Aesthetics 5
Topical Course Digital Culture 5
Topical Course Burgundians: art and architecture of the Burgundian 5

Second Semester

Visual Analysis I: Iconography and the Interpretation of Western Art 5
Curating Cultures 5
Representation: Cultural Representation and Signifying Practices 5

Choose two of the following Lecture courses

Topical Course Art and Commerce. Painting and the Market 1400-1700 5
Topical course Highlights in the Architecture of the Low Countries 5
Topical course Art and the Fabric of Life: The Visual Arts of Africa 5
Islamic Art and Material Culture 5

Third Year

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
World Art Studies 5

Choose one of the following seminars

Seminar BA2 Architecture and Design: Dutch Architecture, Urban planning and Domestic Culture 1880-1980 5
Seminar BA2 Visual Arts: Photography Changes Everything 5
Seminar BA2: The Golden Age in Perspective 5

Second Semester

Philosophy of Science 5

Kies één van de twee excursiewerkcolleges:

Seminar Excursion Berlin (/Florence) 10
Seminar Excursion Florence (/Berlin) 10

Choose one of the following seminars

Seminar BA2 Decorative Arts before 1800: Inspiration or imitation. The decorative arts in Paris and the Dutch Republic 1680-1800 5
Seminar BA2 Visual Arts: Contemporary Art and Visual Culture 5
Seminar BA2 Graphic Arts Albrecht Dürer 5

Fourth Year

In the fourth year students has to choose 30 EC of subsidiary courses […]

Course EC Semester 1 Semester 2
Perspectives in the Study and Professional Practice of Art History 5

Choose one of the following seminars

Seminar BA3 Virtual Exhibition: Tiepolo’s frescoes on Italian and foreign soil 10
Seminar BA3 Modern and Contemporary Visual Art: Issues of time in modern and contemporary art history 10
Seminar BA3 Visual Arts/Architecture/Design and Decorative Arts: Delightful horror in the Dutch Golden Age 10

Second Semester

Seminar Bachelor Thesis (Art History) 5
Final Paper Bachelor Art History 10

Fifth Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Het eerste semester van het vijfde studiejaar kan indien nodig worden gebruikt voor de (verdere) Invulling van je keuzeruimte.

Optional Subjects

[…]

Course EC Semester 1 Semester 2
Sources of Knowledge: Leiden University Libraries Special Collections 5/10
Bachelor Internship Art History 10/15
Seminar BA2 Visual Arts: Dutch Sculpture in an International Perspective 10
Literature Exam 5
Focus on Italy 5
Museums in Berlin (Excursion seminar) 5/10

More info

Doel van de opleiding Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

  • Geschiedenis van de beeldende kunst van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800, en van prent- & tekenkunst;

  • Geschie­denis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

  • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

  • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

  • World Art Studies en niet-westerse kunst.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat een onderzoek zelfstandig op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de vijf specialisaties die de opleiding kent. Tijdens introductiecursussen van de verschillende specialisaties maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en industriële vormgeving. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat het Propedeusewerkcollege I: Freshman class, het Propedeusewerkcollege II: Beeld en objectanalyse en het Propedeusewerkcollege III: Schrijven en presenteren alle drie met voldoende resultaat (minimaal 6.0) zijn afgerond.

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk en het afleggen van een literatuurtentamen dat het onderwerp van het eindwerkstuk ondersteunt en aanvult. Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Design en wooncultuur; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacursus hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven, en tot de BA 3 Werkcolleges. Voor alle werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van maximaal 8500 woorden, voorafgegaan door het Literatuurtentamen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.