Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Art: Painting in the Digital Age

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

Na de uitvinding van de fotografie werd verwacht dat dit het einde van de schilderkunst betekende, maar ook in het huidige digitale tijdperk zijn er op internationale tentoonstellingen van hedendaagse kunst nog steeds veel schilderijen te zien. Bovendien vertonen digitaal gemanipuleerde foto’s en video’s vaak overeenkomsten met schilderkunst. In het zich versnellende digitale tijdperk zien we bovendien een belangstelling voor ‘slow art’ als middel voor sociaal-politieke reflectie in de kunst. Schilderkunst blijkt aan die behoefte tegemoet te komen. In dit werkcollege wordt aan de hand van dit thema gewerkt aan het oefenen van academische vaardigheden.

Leerdoelen

 • Zelfstandig een basaal deel van kunsthistorisch onderzoek kunnen doen, in uitbreiding op de in het eerste jaar opgedane academische vaardigheden

 • Teksten over het onderwerp van het werkcollege analytisch en kritisch kunnen lezen.

 • Overweg kunnen met belangrijke bronnen en literatuur betreffende het thema van het werkcollege.

 • Inzicht hebben in actuele theoretische debatten betreffende het thema.

 • Een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

 • Donderdag 17-19 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.)

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname werkcolleges (2 uur p.w. x 13 weken)
12 uur: Bestuderen literatuur voor colleges (60 pp à 5 pp/uur)
28 uur: Oefeningen maken mbt specifieke academische vaardigheden
24 uur: Schrijven van onderzoeksvoorstel en voorbereiden referaat (incl klein literatuuronderzoek)
50 uur: Literatuuronderzoek en schrijven van werkstuk
—-
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplichte deelname)

 • Onderzoeksvoorstel (15%)

 • Mondelinge presentatie (10%): referaat over topic eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie)

 • Paper (75%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s, 1,5 regelafstand)

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten.
Herkansing: Een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

Enkele korte teksten op Blackboard die voorafgaand aan elk betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader vanContractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Opmerkingen

N.v.t.