Studiegids

nl en

Nederlandkunde/Dutch Studies

De bachelor Nederlandkunde/Dutch Studies is een driejarig programma voor anderstaligen met interesse voor de Nederlandse taal, cultuur en maatschappij. Ongeveer een derde van het programma is gewijd aan taalverwerving en taalvaardigheid, de rest van het curriculum bestaat uit inleidende en vakinhoudelijke cursussen over Nederlandse taalkunde, letterkunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis. De voertaal in het eerste semester van het eerste jaar is Engels, vanaf het tweede semester worden de colleges in het Nederlands gegeven, behalve het vak Philosophy of Science.

Het eerste en tweede jaar bestaan uit verplichte vakken. In het tweede semester van het tweede jaar maken de studenten een keuze voor hun specialisatie: Cultuur of Taalkunde. In het derde jaar hebben studenten 30 EC keuzeruimte die ze kunnen invullen met een minor, stage of een individueel keuzepakket. Studenten volgen ook 3 verdiepingsmodules, afhankelijk van hun specialisatie. Tot slot schrijven ze een BA-werkstuk dat over Nederlandse taal of cultuur gaat.

Studenten die vóór 2020-2021 aan het BA programma Nederlandkunde/Dutch Studies zijn begonnen, mochten t/m augustus 2023 afstuderen volgens het oude programma.

Eerste jaar

In het eerste jaar ligt de nadruk op taalverwerving. In het eerste semester is de voertaal Engels; in het tweede semester zijn alle colleges, behalve het college Philosophy of Science, in het Nederlands. Naast taalverwerving volgen studenten in het eerste semester colleges Dutch Painting, Dutch Culture and Society of the Netherlands: An Inside View, en Dutch Debates, in het tweede semester Philosophy of Science, Inleiding Nederlandse taalkunde en Analyse van Nederland in moderne films. Het laatste vak is een verplicht BSA-vak. Lees meer over het BSA-rooster.

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

 • Introductiedag van 4 uur

 • Informatiebijeenkomst BSA van 2 uur

 • Informatiebijeenkomst USIS, brightspace, website, e-gids van 2 uur

 • Informatiebijeenkomst 2e semester van 1 uur

 • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 2 uur

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Taalverwerving 15 ec: inschrijven verplicht voor alle 4 onderdelen.

Basiscursus 1A- Taalverwerving I 0
Schrijven/Grammatica 1A, Taalverwerving I 5
Spreken/Luisteren 1A, Taalverwerving I 5
Lezen/Woordenschat 1A, Taalverwerving I 5

Andere vakken 15 ec

Culture and society of the Netherlands: An inside view 5
Dutch Debates – Topical Questions in Dutch Society, Culture I 5
Dutch Painting 1400 – 1950: Introduction to the Art History of the Netherlands, Cultuurwetenschap I 5

Tweede semester

Core Curriculum: Philosophy of science 5
Analyse van Nederland in moderne films, Cultuurwetenschap I 5
Inleiding Nederlandse taalkunde 5
Lezen/Woordenschat 1B - Taalverwerving I 5
Schrijven/Grammatica 1B - Taalverwerving I 5
Spreken/Luisteren 1B - Taalverwerving I 5

Tweede jaar

In het tweede jaar volgen studenten naast taalvaardigheidsvakken ook inleidende vakken op het gebied van Nederlandse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. In dit jaar worden ook de vakken Vijftien eeuwen Nederlands en Inleiding tweedetaalverwerving aangeboden. Bijna alle vakken in het tweede jaar zijn verplicht. De studenten moeten in het tweede semester een keuze maken tussen de specialisatie Taalkunde of Cultuur. Afhankelijk van hun specialisatie kiezen ze tussen het vak Literary Theory (specialisatie Cultuur) of het vak Digital Text and Data Analysis.

My Timetable.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Eerste semester

Inleiding Tweedetaalverwerving 5
Mondeling presenteren over taal, Taalvaardigheid II 5
Nederlandse geschiedenis 1: Van Prehistorie tot Patriottentijd 5
Nederlandse letterkunde 1: Van Middeleeuwen tot Verlichting, Cultuurwetenschap II 5
Struikelblokken in het Nederlands als tweede taal 5
Schrijven over cultuur, Taalvaardigheid II 5

Tweede semester

Analyse van poëzie en proza, Cultuurwetenschap II 5
Nederlandse geschiedenis 2: Van Napoleon tot Wilders, Cultuurwetenschap II 5
Nederlandse letterkunde 2: Van Romantiek tot heden, Cultuurwetenschap II 5
Schrijven over Taal, Taalvaardigheid II 5
Vijftien eeuwen Nederlands, Taalwetenschap II 5

Kies een van de twee vakken, afhankelijk van je specialisatie

Core Curriculum: Introduction to Literary Theory 5
Digital Text and Data Analysis 5

Derde jaar

In het derde jaar volgen de studenten bij Nederlandkunde het verplichte college Academisch schrijven. Daarnaast volgen ze drie verdiepingsmodules, afhankelijk van hun specialisatie. In dit laatste studiejaar hebben de studenten ook 30 EC keuzeruimte die ze mogen invullen met een minor, stage of een individueel keuzepakket. De studie wordt afgesloten met een BA-werkstuk en seminar.

Studenten die vóór 2020-2021 aan het BA programma Nederlandkunde/Dutch Studies zijn begonnen, mogen t/m augustus 2023 afstuderen volgens het oude programma, met de specialisaties Nederlandse letterkunde, taalkunde geschiedenis en kunstgeschiedenis. Vanaf september 2023 kunnen de studenten alleen afstuderen binnen het nieuwe programma, met het accent op taalkunde of cultuur.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Eerste semester

Academisch schrijven, Taalvaardigheid III 5

Specialisaties

Specialisatie Taalkunde

Drie verdiepingsmodules Taalkunde, 2 in het eerste en 1 in het tweede semester: naast Language in the City moeten er nog twee vakken uit het aanbod van Taalwetenschap, Nederlandse taal en cultuur of Digital Humanities worden aangewezen.

Gebonden keuzevakken

Taal en Communicatie 5
Taal mentaal 1 5
Sociolinguïstiek, straattaal, tussentaal, social media en meer 5
Syntax 1 5
Language Policy and Multilingualism 5
Mondeling Specialisatietentamen 5

Specialisatie Letterkunde

Specialisatie Letterkunde (Cultuur): drie verdiepingsmodules, 2 in het eerste en 1 in het tweede semester waarvan Benaderingen van de literatuur verplicht zijn. Verder kunnen studenten kiezen uit het aanbod van letterkundige werkgroepen van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Benaderingen van literatuur 5

Gebonden keuzevakken

Romantici en Revolutionairen 5
Uit de (post)koloniale leestrommel 5
Grote teksten in de lage landen: intertekstualiteit en adaptatie 5
Van Boekengids tot BookTok: Theorie en praktijk van de literaire kritiek 5

Bachelor Eindwerkstuk

BA-eindwerkstuk Nederlandkunde/Dutch Studies 10
Seminar BA-werkstuk Nederlandkunde/Dutch Studies 0

Keuzeruimte bachelor

Keuzeruimte (Dutch Studies) 15

Non-curriculaire vakken

Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing 5
Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5

Keuzevakken

Vanwege een overlap met de reguliere vakken uit het vaste BA-programma, mogen de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies dit keuzevak uitsluitend extracurriculair volgen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing 5
Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5

Meer info

Eindtermen van de opleiding Bindend Studieadvies (BSA): aanvullende eis Het Programma Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Eindtermen van de opleiding

Het BA-programma Nederlandkunde leidt niet-Nederlandstalige studenten op tot Nederlandkundigen. De student verwerft een uitgebreide kennis van de taal en cultuur van de Nederlanden. Daarnaast ontwikkelt hij het vermogen om theoretische en praktische vragen te benaderen op de manier die binnen het vakgebied gebruikelijk is. Hij leert bovendien kritisch te reflecteren op de vakwetenschappelijke literatuur.
Voor het niveau van taalvaardigheid gelden de volgende doelstellingen in termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid C1 voor lezen en luisteren en B2 voor gesproken interactie, gesproken productie en schrijven.

Eindkwalificaties:

Afgestudeerden van het programma hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:

a. kennis van en inzicht in de inhoud en omvang van het vakgebied van de Nederlandkunde, neerkomend op de

 • systematiek en de historische ontwikkeling van de Nederlandse taal,

 • een overzicht van schrijvers, stromingen en werken uit de Nederlandse letterkunde,

 • een overzicht van de vaderlandse geschiedenis en de Nederlandse kunst- en cultuurgeschiedenis, en

 • aspecten van de hedendaagse Nederlandse cultuur en samenleving;

b. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken van de vaderlandse geschiedenis, de Nederlandse taal- en letterkunde en kunst- en cultuurgeschiedenis;

c. het vermogen om met behulp van de verworven kennis en inzicht een beredeneerd oordeel te vormen over een niet eerder behandeld onderwerp op het vakgebied van de Nederlandkunde.

II. Dit betekent dat afgestudeerden op het gebied van de letterkunde:

a. kennis hebben van en inzicht in een beperkt maar representatief corpus van primaire teksten van de middeleeuwen tot heden;

b. in staat zijn de verworven kennis en inzicht toe te passen door de belangrijkste schrijvers, teksten en stromingen te kunnen plaatsen in een literair-historische context;

c. in staat zijn een literaire tekst op een wetenschappelijke manier te analyseren en hiervan verslag te doen.

III. Dit betekent dat afgestudeerden op het gebied van de taalkunde: a. kennis hebben van basisbegrippen van de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek; b. in staat zijn de verworven kennis en inzicht door middel van de belangrijkste onderzoeksvragen, methoden van onderzoek, theorieën en bevindingen toe te passen op het gebied van tweedetaalverwerving; c. in staat zijn gesproken en geschreven taal op een wetenschappelijke manier te analyseren en hiervan verslag te doen.

IV. Dit betekent dat afgestudeerden op het gebied van de kunstgeschiedenis: a. kennis hebben van aspecten van de beeldende kunst in de Nederlanden van de middeleeuwen tot heden en inzicht in de belangrijkste benaderingswijzen van het vakgebied; b. in staat zijn de verworven kennis en inzicht toe te passen door de belangrijkste Nederlandse kunstwerken en stromingen, de invloed van Nederlandse kunst in het buitenland of de wisselwerking tussen Nederlandse en buitenlandse kunstenaars te kunnen plaatsen in een historische en culturele context; c. in staat zijn de voornoemde kunsthistorische onderwerpen op een wetenschappelijke manier te analyseren en hiervan verslag te doen.

V. Dit betekent dat afgestudeerden op het gebied van de geschiedenis: a. kennis hebben van aspecten van de geschiedenis van de Nederlanden van de prehistorie tot heden; b. in staat zijn de verworven kennis en inzicht toe te passen door de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen te kunnen plaatsen in een historische en culturele context c. in staat zijn een historisch onderwerp op een wetenschappelijke manier te analyseren en hiervan verslag te doen.

VI. Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid:

Taalvaardigheid Propedeuse Bachelor

Luisteren B1/B2 C1
Lezen B1/B2 C1
Gesproken interactie B1 B2
Gesproken productie B1 B2
Schrijven B1 B2

Voorts leidt elk Leids geesteswetenschappelijk programma op tot facultair geformuleerde algemene academische vaardigheden.

Bindend Studieadvies (BSA) aanvullende eis

Naast de algemene voorwaarden geldt bij de opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies ook een aanvullende eis: in het eerste jaar moet het vak Representatie van Nederland in film en literatuur' met succes worden afgerond.

Het Programma

Algemeen

In de BA-studie Nederlandkunde/Dutch Studies staan de Nederlandse taal en cultuur centraal. Het eerste jaar (de propedeuse) en tweede jaar van het bachelorprogramma bestaan uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak. In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester). Engels is de instructietaal in het eerste semester van het eerste jaar. Vanaf het tweede semester van het eerste jaar zijn alle colleges, behalve Philosophy of Science, in het Nederlands.

Eerste jaar: Propedeuse

In het eerste jaar ligt de nadruk op taalvaardigheid: de helft van het aantal studiepunten wordt daaraan besteed, daarnaast worden in het eerste jaar inleidingen gegeven in de Nederlandse kunst- en cultuurgeschiedenissen. Er wordt basis gelegd voor de bestudering van de taal vanuit taalwetenschappelijk perspectief

Tweede en derde jaar

In het tweede jaar wordt ongeveer een derde deel van het programma besteed aan taalvaardigheid. Er worden inleidingen gegeven in de Nederlandse literatuur en geschiedenis. Er is meer aandacht voor de bestudering van de taal vanuit taalwetenschappelijk perspectief en voor literaire tekstanalyse.

In het derde jaar krijgen studenten het vak Academisch schrijven. Een belangrijk onderdeel vormt de verdiepingsmodule van de gekozen specialisatie: taalkunde of cultuur (vaderlandse geschiedenis, Nederlandse letterkunde of kunstgeschiedenis). Daarnaast hebben studenten 30 EC keuzeruimte die ze kunnen invullen met een minor, stage of een individueel keuzepakket. Ze schrijven tevens een BA-eindwerkstuk van 10 EC, volgen een BA-werkstuk seminar en leggen een mondeling specialisatietentamen af.

Keuzeruimte

HHet derde jaar van het bachelorprogramma bestaat behalve uit de onderdelen van het hoofdvak uit een keuzeruimte van 30 EC. De keuzeruimte kunnen studenten invullen met een minor, stage of een individueel keuzepakket.
Lees ook de algemene informatie over [keuzeruimte bij Geesteswetenschappen] (https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/keuzeruimte/geesteswetenschappen#tab-2).

Voltijd en deeltijd

BA-Dutch Studies is alleen voltijd te volgen.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om het bachelordiploma te verkrijgen, moeten de studenten alle onderdelen van het studieprogramma (180 EC) hebben afgerond dus inclusief alle vakken van de opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies, kerncurriculumvakken, de vakken van het keuzepakket of de minor en het BA-eindwerkstuk.
Om de BA-studie af te ronden, schrijven de studenten een BA-eindwerkstuk van 10 EC (1000 woorden per EC). Het werkstuk moet in het Nederlands worden geschreven. Het onderzoek en het schrijven van dit werkstuk moet door de studenten zelfstandig worden uitgevoerd onder toezicht van de werkstukbegeleider. Wie de werkstukbegeleider is, hangt af van het onderwerp van het eindwerkstuk. Je kunt [de regeling van het BA-eindwerkstuk]9 https://hum2.leidenuniv.nl/pdf/oer/Regeling-gang-van-zaken-rond-BA-eindwerkstuk-13-14.pdf) online raadplegen.
Naast het schrijven van het BA-eindwerkstuk moeten studenten ook een BA-werkstukseminar volgen.

Afstudeerrichtingen

Er zijn dit jaar nog 4 specialisaties:
1. Nederlandse taalkunde
2. Nederlandse letterkunde
3. Vaderlandse geschiedenis
4. Nederlandse kunstgeschiedenis.

Vanaf 2022-2023 zijn er geen officiële specialisaties meer, maar twee tracks: taalkunde en cultuur.

Opleidingsspecifieke regelingen

Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen. Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en). Ook onvoorbereid een college bijwonen geldt als afwezigheid.

Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Een afgeronde bacheloropleiding Nederlandkunde/Dutch Studies geeft toegang tot de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek/Dutch Studies, specialisatie Nederlandkunde. Het specialisatiethema is afhankelijk van de specialisatie gekozen in het derde jaar van het BA-programma. Studenten kunnen, afhankelijk van hun programma en resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld ‘Literary Studies’ of ‘Linguistics’

Indien van toepassing worden pre-mastertrajecten op maat gemaakt.
Meer informatie over de masterprogramma's is [online]( Een afgeronde bacheloropleiding Nederlandkunde/Dutch Studies geeft toegang tot de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek/Dutch Studies, specialisatie Nederlandkunde. Het specialisatiethema is afhankelijk van de specialisatie gekozen in het derde jaar van het BA-programma. Studenten kunnen, afhankelijk van hun programma en resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld ‘Literary Studies’ of ‘Linguistics’

Indien van toepassing worden pre-mastertrajecten op maat gemaakt.
Meer informatie over de masterprogramma's is online beschikbaar.

Arbeidsmarkt voorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Dutch Studies

Het programma

Het programma van de Bahcelor Nederlandkunde/Dutch Studies je verdiept je in de Nederlandse taal, literatuur, politiek, geschiedenis in het bijzonder en in de Nederlandse cultuur en maatschappij in het algemeen. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, interpersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de Studiegids van BA Dutch Studies vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

Vakken Dutch Studies

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen BA Dutch Studies gebeurt dit binnen de vakken:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator Irena Zagar.

Exchange

These modules are only available for students from our partner universities: Nagasaki University, Beijing Foreign Studies University and Shanghai International Studies University with a specific agreement in the field of Dutch Studies. Other students won’t be admitted / taken into consideration.

if you have any questions, please refer to exchange@hum.leidenuniv.nl

Vak EC Semester 1 Semester 2
Exchange courses Dutch Studies 30 ec 30
Exchange courses Dutch Studies 60 ec 60

Keuzevakkenpakket voor niet-reguliere studenten Nederlandkunde

Dit is een keuzevakkenpakket van 30 ec die niet-Dutch Studies studenten kunnen kiezen. Deze selectie van vakken is alleen geschikt voor anderstalige studenten zonder kennis van het Nederlands.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Basiscursus 1A- Taalverwerving I 0
Spreken/Luisteren 1A, Taalverwerving I 5
Lezen/Woordenschat 1A, Taalverwerving I 5
Schrijven/Grammatica 1A, Taalverwerving I 5
Dutch Painting 1400 – 1950: Introduction to the Art History of the Netherlands, Cultuurwetenschap I 5
Dutch Debates – Topical Questions in Dutch Society, Culture I 5
Culture and society of the Netherlands: An inside view 5