Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Moderne Nederlandse letterkunde

Dit is een van de vijf afstudeerrichtingen van de Master Neerlandistiek. De overige vier afstudeerrichtingen zijn:

 • Oudere Nederlandse letterkunde

 • Taalbeheersing van het Nederlands

 • Nederlandse Taalkunde

 • Nederlandkunde

Studenten die afstuderen in een specialisatie moeten voldoen aan de afstudeereisen van de betreffende specialisatie. Er is een mogelijkheid om een vrij onderwijsprogramma te volgen door in overleg met de studiecoördinator een programma samen te stellen uit het aanbod van de opleiding. Zo’n programma moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Examencommissie vóór de student met het programma van start gaat.

Te volgen cursussen

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

 • 20 EC scriptie op het gebied van Moderne Nederlandse letterkunde

 • 20 EC vakken binnen de specialisatie Moderne Nederlandse letterkunde

 • 10 EC vakken in het verlengde van de specialisatie Moderne Nederlandse letterkunde (of een extra specialisatievak)

 • 10 EC vrije keuzeruimte

Een voltijdstudieprogramma bestaat uit twee semesters van 30 studiepunten. De scriptie maakt deel uit van het laatste van de twee semesters en wordt in één semester geschreven.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Specialisatievakken

Ik vertrek. Nederlandse emigratieliteratuur 10
Mij Maak je Niets Wijs: Nederlandse Representatiekritiek en Cultuuranalyse 10
Literatuur: geschiedenis en maatschappij 10
Nederlandse reisliteratuur 10

Vakken in het verlengde van de specialisatie

Dialogen in literatuur en interactie 10
Vrouwen in het literaire bedrijf tot 1850 10
Literature in Society: Narrative, Fiction and Voice 10
Reflectie op het schoolvak Nederlands (10 EC) 10
Reflectie op het schoolvak Nederlands (5 EC) 5
Masterlanguage: Moderne letterkunde in de klas 5
Literatuur en auteurschap in de Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd 10
Vertaalwetenschap 10

*Vrije keuzeruimte *

Vrije keuzeruimte 10 EC (MA Neerlandistiek) 10

Scriptie

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties) 20
MA-scriptieseminar Moderne Nederlandse Letterkunde 0

Meer info

Eindtermen van de opleiding

Een ieder die met succes de masteropleiding Neerlandistiek heeft afgerond, beschikt over ruime kennis van en inzicht in de inhoud van het vakgebied en in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken en de ontwikkeling van één van de afstudeerrichtingen van de neerlandistiek: de Nederlandse taalkunde, de Nederlandse oudere letterkunde, de Nederlandse moderne letterkunde of de taalbeheersing.
Van deze beknopte eindtermen bestaat een gedetailleerde beschrijving per afstudeerrichting in de Onderwijs- en examenregeling (OER). Zie hiervoor deze website.

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek kunnen studenten die tevens beschikken over een bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur en die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Het is ook mogelijk direct na de bachelor de tweejarige educatieve masteropleiding tot eerstegraads leraar te doen. Voor meer informatie over de lerarenopleiding, zie de website van het ICLON. Bovendien kunnen masters in de neerlandistiek afhankelijk van hun resultaten toegang krijgen tot het promotietraject.

Programma

Opzet

De masteropleiding heeft een omvang van 1 jaar (60 EC). Alle cursussen hebben een omvang van 10 EC. De studenten kunnen zich richten op één van de vijf afstudeerrichtingen of in overleg met de studieadviseur en na goedkeuring van de examencommissie kiezen voor een vrij onderwijsprogramma binnen de master.

Naast de 20 EC voor de masterscriptie zijn 40 EC bedoeld voor cursorisch onderwijs. Binnen die 40 EC kiezen de studenten binnen de opleiding twee werkgroepen in de afstudeerrichting van elk 10 EC. De eerste werkgroep valt in het eerste semester, de tweede in het tweede semester. In dit tweede semester schrijven de studenten ook hun scriptie.

Daarnaast kiezen zij een onderdeel van 10 EC dat aansluit bij de afstudeerrichting. Veelal gaat dit om vakken van een van de andere, aansluitende specialisaties. Tot slot heeft elke student 10 EC vrije keuzeruimte, eventueel te splitsen in 2 × 5 EC. Deze ruimte kan worden ingevuld met een stage of met een keuzevak in Leiden of elders.

Aanwezigheidsplicht

Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, de student meldt de afwezigheid voorafgaand aan het college bij de docent). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Masterscriptie en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 60 EC hebben behaald en als onderdeel van het programma hun masterscriptie voldoende hebben afgerond. De masterscriptie is het bewijs dat de student in staat is een zelfstandig onderzoek uit te voeren en op adequate wijze daarvan verslag te doen. De scriptie heeft een omvang van 20 EC (17.000 – 20.000 woorden) en is van niveau 600. Uit de scriptie blijken duidelijk:

 • de verworven kennis en inzichten in het onderwerp

 • kennis van de heuristiek

 • vermogen tot kritische reflectie

 • een formulering en uitwerking van de probleemstelling op het vereiste niveau

 • een adequate schriftelijke presentatie van het onderzoek.
  Voor het afronden van de studie moeten alle onderdelen, inclusief de scriptie, met een voldoende zijn afgesloten.

Afstudeerrichtingen

De afstudeerrichtingen, waarvan er één op het diploma en diplomasupplement wordt vermeld, zijn:

 • Nederlandse Taalkunde

 • Oudere Nederlandse Letterkunde

 • Moderne Nederlandse Letterkunde

 • Taalbeheersing van het Nederlands

 • Nederlandkunde

Er is een mogelijkheid om een vrij onderwijsprogramma te volgen door in overleg met de studiecoördinator een programma samen te stellen uit het aanbod van de opleiding. Zo’n programma moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Examencommissie vóór de student met het programma van start gaat.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Neerlandistiek

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

 • Workshops Career Service Geesteswetenschappen. Denk aan workshops: Hoe vind je een baan, Inzicht in je vaardigheden, Werken als consultant.

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Humanities Career Event in het voorjaar

 • Leiden University Career Week in het najaar en het voorjaar

 • Activiteiten studievereniging NNP

 • Leiden University Career Zone

 • Arbeidsmarktmiddag Nederlandse taal en cultuur

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, interpersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

Vakken Nederlandse taal en cultuur

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen Neerlandistiek gebeurt dit bij alle vakken: van gastcolleges tot het trainen van competenties die van pas komen bij je (eerste) baan na je studie.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator.