Studiegids

nl en

Literatuur en auteurschap in de Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is toegankelijk voor MA-studenten Neerlandistiek en voor studenten uit andere opleidingen (als Literary Studies, Linguistics, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Media Studies, Religieuze Wetenschappen en Wijsbegeerte).

Beschrijving

Net als nu was het in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd niet makkelijk om carrière te maken als auteur, zeker niet voor vrouwen. Professionele dichters bedelden soms letterlijk om hun geld, maar de meeste schrijvers combineerden een literaire loopbaan met een ander bestaan als kroegeigenares, kokkin, kapelaan, koster of kousenmaker. In hun teksten profileerden auteurs zich niettemin enthousiast als onderwijzers (Anna Bijns), leermeesters (Jacob van Maerlant), wereldverbeteraars (D.V. Coornhert), intellectuelen (Anna Maria van Schurman), stadsklerken (Jan van Boendale), verlichte christenen (Petronella Moens), hovelingen (Dirc Potter) of als strijders op de barricaden (Joost van den Vondel, Jacob Campo Wyerman, Maria Aletta Hulshoff). Wat wilden schrijvers met hun teksten bereiken? Hoe probeerden zij aandacht te krijgen? Hoe gebruikten zij literatuur om hun boodschap uit te dragen, invloed uit te oefenen en zelf een plaats te verwerven in een publiek debat?
In deze cursus onderzoeken we zelfrepresentatie en beeldvorming van en door een groot aantal bekende en minder bekende auteurs in de Nederlandse literatuur tot 1800. We analyseren de opvattingen over schrijverschap, de rollen die auteurs wilden vervullen en de sociale of culturele context waarin zij hun literaire ambities wilden waarmaken. We leren vast te stellen wat de posities van de auteurs waren – als vertellers, onderwijzers, performers of deelnemers aan een debat – in uiteenlopende genres in de Nederlandse literatuur van de dertiende tot en met de achttiende eeuw, en presenteren deze bevindingen niet alleen schriftelijk in nota’s, maar ook mondeling aan elkaar in video’s van 10 minuten, die we uploaden op een Pitch2Peer-platform, waar ze worden beoordeeld door medestudenten. Zo leren we als neerlandici om onderzoeksresultaten aan een groter publiek bekend te maken.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat (1) na het bestuderen van uiteenlopende teksten en aan de hand van nationale en internationale secundaire literatuur nieuw verworven kennis van auteurschap en genres in de Nederlandse literatuur (tot 1800) en de veranderende opvattingen daarover, toe te passen; (2) gebruik te maken van je inzichten in concepten uit de literatuur- en cultuurwetenschap en de toepasbaarheid daarvan op de (oudere) Nederlandse literatuur en in concepten uit andere disciplines die relevant zijn voor je onderzoeksobjecten; (3) teksten uit diverse genres te analyseren aan de hand van relevante benaderingswijzen en ideeën over auteurschap, literatuur, taal en media; (4) individueel onderzoek te verrichten en de resultaten daarvan te presenteren tijdens bijeenkomsten van de werkgroep, in een video-opdracht (Pitch2Peer) en een schriftelijk werkstuk; (5) in samenwerking bij te dragen aan lopend interdisciplinair onderzoek, waardoor je in staat bent je bijdrage aan de neerlandistiek in brede zin relevant te positioneren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcolleges

Toetsing en weging

  • Actieve deelname aan het college – Studenten bereiden elke week (lees)vragen voor, waarbij ze de bestudeerde theorie toepassen op de literaire teksten. Tijdens college discussiëren ze hierover met elkaar en met de docenten (15%)

  • Pitch2Peer-opdracht (15%)

  • Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Alle literatuur wordt bekend gemaakt Brightspace .

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden binnen het keuzetraject Medieval and Early Modern Studies.