Studiegids

nl en

Eerste jaar

De Leidse bachelorstudie kent een propedeutische fase van één jaar met het afsluitende propedeusediploma. De propedeuse bestaat geheel uit vaste onderdelen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Italiaans: Inleiding tot de klassieke Italiaanse letterkunde 5
Italiaans: De erfenis van Trajanus 5
Italiaans: Het Italië van pausen, keizers en steden 5
Italiaans: Het moderne Italië 5
Italiaans: Introduzione alla linguistica italiana 5
Italiaans: Moderne Italiaanse letterkunde 5
Italiaans: Romaanse taalkunde 5
Italiaans: Taalvaardigheid Ia 5
Italiaans: Taalvaardigheid Ib 5
Italiaans: Taalvaardigheid Ic 5
Italiaans: Taalvaardigheid Id 5
Literatuurwetenschap: Inleiding literatuurwetenschap (Kerncurriculum) 5

Tweede jaar

Het tweede bachelorjaar bestaat geheel uit vaste onderdelen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Italiaans: Dante poeta del mondo medievale 5
Italiaans: Grammatica storica e storia della lingua italiana 5
Italiaans: L'italiano contemporaneo - le variazioni e gli usi 5
Italiaans: La tradizione novellistica 5
Italiaans: La tradizione poetica italiana 5
Italiaans: Novecento - Capolavori della letteratura e del cinema 5
Italiaans: Taalvaardigheid IIa 5
Italiaans: Taalvaardigheid IIb 5
Italiaans: Taalvaardigheid IIc 5
Italiaans: Taalvaardigheid IId 5
Italiaans: Temi dell’Italia contemporanea 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Derde jaar

In het derde bachelorjaar bestaat het programma, behalve uit de vaste onderdelen (A) Linguistica storica – dal Seicento ad oggi, de scriptie (het BA-eindwerkstuk) en de vrije keuzeruimte van 30 ects, ook uit drie keuzeonderdelen (B) binnen de opleiding Italiaans.

Vak EC Semester 1 Semester 2

A Vaste onderdelen

Italiaans: BA-eindwerkstuk (onderzoek) 5
Italiaans: BA-eindwerkstuk (uitwerking) 5
Italiaans: Keuzeruimte (invulling eerste semester) 15
Italiaans: Keuzeruimte (invulling tweede semester) 15
Italiaans: Linguistica storica - dal Seicento ad oggi 5

B Keuzeonderdelen (binnen het gehele derde jaar in totaal drie vakken van 5 ects)

Italiaans: Grammatica storica e storia della lingua italiana 5
Italiaans: L'italiano contemporaneo - le variazioni e gli usi 5
Italiaans: L'italiano dell'economia e del commercio (Corso monografico) 5
Italiaans: L'italiano in musica: la canzone italiana contemporanea (Corso monografico) 5
Italiaans: La tradizione epica e cavalleresca (Corso monografico) 5
Italiaans: Traduzione italiano - olandese (Corso monografico) 5

Meer info

Doel van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

2010-2011

Doel van de opleiding

Bachelors Italiaanse taal en cultuur beschikken over:

  • algemene kennis van en inzicht in de Italiaanse taal en de Italiaanse letterkunde, neerkomend op de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Itali­aanse taal; de belangrijkste schrijvers en stromingen uit de Italiaanse letterkunde; de grote lijnen van de Italiaanse (cultuur)geschiedenis; de belangrijkste aspecten van de heden­daagse Italiaanse maatschappij en cultuur.

  • algemene kennis van en inzicht in kernbegrippen, apparaat, onderzoeksmethoden en technieken (met verwijzing naar desbetreffende theorieën) e.d. van de Italiaanse taal en letterkunde;

  • taalvaardigheid op het gebied van luisteren, lezen, gesproken inter­actie, gesproken productie en schrijven van en in het Italiaans.

  • algemene academische vaardigheden op het gebied van ict, schriftelijke en monde­linge presentatie, elementair onderzoek en samenwerking.

Aansluitende programma’s
Een afgeronde bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Italian Language and Culture. Studenten kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeks­masteropleiding. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
Het doel van de propedeuse is dat de student zich een duidelijk beeld vormt dat repre­sen­tatief is voor de totale opleiding Italiaanse taal en cultuur in Leiden. Het propedeuse­pro­gramma is daarom zo ingericht, dat de student niet alleen een begin maakt met een intensieve verwerving van de Italiaanse taal, maar ook kennismaakt met en enig inzicht verwerft in de weten­schappe­lijke be­studering van de taal- en de letter­kun­de in het al­gemeen en van de Italiaanse in het bij­zonder. Zo legt de propedeu­se de noodzakelijke ba­sis waarop later in de studie wordt voortge­bouwd.

Bindend studieadvies (BSA)
Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) geeft je het recht op goede begeleiding in het eerste studiejaar. Aan de andere kant worden er ook eisen aan je studievoortgang gesteld.
Als voltijdstudent moet je in het eerste studiejaar 40 ects halen en – als de opleiding die stelt (hetgeen bij de opleiding Italiaanse taal en cultuur het geval is) – aan de aanvullende eis voldoen.
De opleiding stelt bij het BSA als aanvullende eis dat 15 ects van de 20 ects binnen de component taalvaardigheid behaald moeten zijn.
En dan heb je vervolgens nog een jaar om de propedeuse te halen. Je mag je opleiding alleen vervolgen als je aan beide eisen voldoet. Als je door omstandigheden buiten je wil niet in staat bent om aan de eisen te voldoen, kan daar onder bepaalde voorwaarden rekening mee worden gehouden.

Je ontvangt als voltijdstudent tenminste een drietal studieadviezen. Als het laatste advies negatief is, is het ook bindend. Je mag je dan 4 jaar niet meer voor dezelfde opleiding, of andere opleiding met dezelfde propedeuse, in Leiden inschrijven.

Studieadviezen

  • januari-advies: > 20 ects positief; < 20 ects negatief

  • juni-advies: 60 ects propedeuse behaald definitief positief; > 40 ects (waarvan 15 ects Taalvaardigheid) positief; < 40 ects negatief

  • augustus-advies = definitief advies: 60 ects propedeuse behaald; > 40 (waarvan 15 ects Taalvaardigheid) ects positief, maar propedeuse moet voor 1/9/11 worden behaald; < 40 ects negatief bindend

Lees meer over de verschillende studieadviezen

Studievertraging door persoonlijke omstandigheden

Wanneer je te maken hebt gehad met persoonlijke omstandigheden die de voortgang van je studie hebben belemmerd, moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van haar studieadvies als je die omstandigheden direct bij de opleiding hebt gemeld.

Uitschrijven vóór 1 februari

Als je in het eerste jaar van inschrijving voor 1 februari schriftelijk kenbaar maakt dat je je wilt uitschrijven en voor 1 maart daadwerkelijk bent uitgeschreven krijg je in dat studiejaar verder geen studieadvies. Een nieuwe inschrijving voor de betreffende opleiding, wordt voor deze regeling beschouwd als je eerste inschrijving.

Voor meer informatie zie Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies

Tweede en derde jaar
Tijdens het tweede en derde jaar van de studie Italiaans verdiept de student zich verder in de vakgebieden Taalvaardigheid, Taalkunde, Letterkunde en Cultuurkunde. Een enkel college taal- en letterkunde van het tweede en derde jaar wordt alterne­rend, dat wil zeggen om het jaar, aangeboden.
Studenten dienen in het derde jaar twee corsi monografici te kiezen.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan eisen die gelden voor de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes te hebben afgerond.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrij­ven. Dit werkstuk heeft een studielast van 10 ects.
Het BA-eindwerkstuk sluit aan bij één van de specialismen van de Opleiding Italiaanse taal en cultuur, te weten: de letterkunde van de Middeleeuwen en de Renaissance, mo­derne letterkunde, historische taalkunde en moderne taalkunde.