Studiegids

nl en

Engelse taal en cultuur

Tijdens de studie Engelse taal en cultuur worden alle vier de hoofdvakgebieden behandeld: Language Acquisition, Linguistics, Literature en Philology. Het bachelorprogramma beslaat drie jaar, wat overeenkomt met 180 EC. Van deze 180 EC is 140 beschikbaar voor het hoofdvak, 30 EC voor de minor c.q. keuzepakket en 10 EC voor het kerncurriculum (Philosophy of Science en Inleiding Literatuurwetenschap).

In de propedeuse ligt het programma geheel vast, in het tweede jaar ligt het programma in principe ook vast, maar mag je binnen Literature en Philology specialisaties kiezen en volg je de kerncurricula. In het derde jaar zijn Language Acquisition 5 en 6 verplicht, verder specialiseer je je in één van de overige vakgebieden. Daarnaast schrijf je in het tweede semester een scriptie aansluitend bij een tweede- of derdejaarscursus. In het derde jaar kies je tevens een minor, doe je een stage of stel je zelf een keuzevakkenpakket van 30 EC samen.

Eerste jaar

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak.

De propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele anglistiek. De vier hoofdvakken Filologie (Philology), Literatuur (Literature), Taalkunde (Linguistics) en Taalvaardigheid (Language Acquisition) worden in beide semesters gedoceerd in de vorm van hoor- en werkcolleges of talenlaboratorium. De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten worden uitgediept.

Naast deze hoor- en werkcolleges is het mentoraat een verplicht onderdeel van de propedeuse. In het mentoraat ontvangen studenten o.a. meer informatie over de gang van zaken binnen de opleiding. In het kader van het mentoraat volgen zij tevens bij het Expertisecentrum Academische Vaardigheden (EAV) de module onderzoeksvaardigheden.

De propedeuse wordt afgesloten met een propedeutisch examen, waarvoor men is geslaagd als men alle onderdelen met een voldoende cijfer (6.0 of hoger) heeft afgerond.

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd: 6 uur voor de introductiedag en 1 uur Kennismakingsgesprek/voortgangsgesprek met de studiecoördinator. Daarnaast zal er ter voorbereiding op de tentamens aan het einde van elk semester per cursus een vragenuurtje worden georganiseerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2

First semester

Language Acquisition 1: The Spoken Word 5
Linguistics 1: The Phonetics of English 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5

Second semester

Language Acquisition 2: From Scratch to Print 5
Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10

First and Second Semester

BA Engels: Mentoraat 0

Tweede jaar

In het tweede jaar (semester drie en vier) komen weer alle vier de vakgebieden aan de orde. Tevens volg je dit jaar de twee verplichte hoorcollegereeksen en de kerncurriculum vakken.

Dit jaar heb je een aantal keuzemogelijkheden. Binnen Literature kan je je specialiseren in Amerikaanse of Britse Literatuur. De keuze in het eerste semester staat los van de opties in het tweede semester. In het tweede semester kan je je ook binnen Philology specialiseren in één van de twee te bestuderen periodes.

Vak EC Semester 1 Semester 2

First semester

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 5
Linguistics 3: English Syntax and Syntactic Argumentation 5
Philology 3: History of the English Language 5
Language Acquisition 3: Grammar in Writing 5
Language and Linguistics: Tools and Methods 5

Specialisatie Literatuur 3:

Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865 5
Literature 3B: Eighteenth-Century British Literature 5

Second semester

Core: Philosophy of science 5
English-language Popular Culture 5
Linguistics 4: The Phonology of English 5
Language Acquisition 4: Public Speaking in Theory and Practice 5

Specialisatie Literatuur 4:

Literature 4A: The Age of Realism: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5

Specialisatie Philology 4

Philology 4: Highlights of Medieval English Literature 5
Philology 4: Early Modern Everyday English 5

Derde jaar

Het derde jaar ziet er als volgt uit:

Verplichte cursussen;

  • Language Acquisition 5

  • Language Acquisition 6

Daarnaast kiezen studenten één 10 EC specialisatie in het eerste semester (bij uitzondering in het tweede semester), te kiezen uit:

  • Philology: 1 cursus van 10 EC

  • Literature: 1 cursus van 10 EC

  • Linguistics: 1 cursus van 10 EC

Daarnaast kiezen studenten een minor, is er de mogelijkheid tot het doen van een stage of kiest men een individueel keuzevakkenpakket van 30 EC dat is verdeeld over beide semesters. Meer informatie daarover in de desbetreffende cursusbeschrijving.

Tevens schrijven studenten in het derde jaar hun bachelorwerkstuk. Meer informatie hierover is te vinden in de cursusbeschrijving en op de website van de opleiding Engels..

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte cursussen eerste semester

Language Acquisition 5: Writing a Research Report in Applied Linguistics 5
BA Thesis Engelse taal en cultuur 10
30EC Keuzeruimte BA Engels 30

Verplichte cursussen tweede semester

Language Acquisition 6: Writing a Review of Literature 5
BA Thesis Engelse taal en cultuur 10
30EC Keuzeruimte BA Engels 30

Specialisatie Philology:

Eerste semester

Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philology 5: Late Modern English 10

Tweede semester

Philology 6: Middle English Literature and Culture 10

Specialisatie Literature:

Eerste semester

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 5C: Political Shakespeare 10
Literature 5D: Introduction to American film 10

Tweede semester

Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10

Specialisatie Linguistics:

Eerste semester

Linguistics 5: English Sound Structure and Word Formation 10
Linguistics 5: English Word and Sentence Structure 10

Tweede semester

Linguistics 6: Language Change 10

Keuzevakken

Studenten kunnen in plaats van een minor ook zelf een keuzevakkenpakket samenstellen. Dit kan bestaan uit vakken van de eigen studie (verdiepend) of van een andere studie (verbredend).

Studenten Engels die een verdiepend keuzevakkenpakket willen samenstellen kunnen kiezen uit onderstaande vakken (uitgezonderd de vakken die deel uitmaken van het vaste curriculum). Zij kunnen zich zelf inschrijven via uSis. Zij dienen het vakkenpakket uiteraard wel ter goedkeuring voor te leggen aan de studiecoördinator en de examencommissie. Zie voor het laatste de procedure op de website onder Keuzevakkenpakket.

Studenten van een andere opleiding dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator om de mogelijkheden te bespreken en vanwege de inschrijving.

De studiecoördinator kan uiteraard ook helpen bij het maken van een verdiepend danwel verbredend keuzevakkenpakket.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Engelse Taalkunde

Semester 1

Linguistics 3: English Syntax and Syntactic Argumentation 5
Linguistics 5: English Sound Structure and Word Formation 10
Linguistics 5: English Word and Sentence Structure 10

Semester 2

Linguistics 4: The Phonology of English 5
Linguistics 6: Language Change 10

Britse Literatuur

Semester 1

Literature 3B: Eighteenth-Century British Literature 5
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 5C: Political Shakespeare 10
Literature 5D: Introduction to American film 10

Semester 2

Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5
Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10

Geschiedenis van de Engelse taal en literatuur

Semester 1

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 3: History of the English Language 5
Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philology 5: Late Modern English 10

Semester 2

Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
Philology 4: Early Modern Everyday English 5
Philology 4: Highlights of Medieval English Literature 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10
Linguistics 6: Language Change 10

Meer info

Eindtermen van de opleiding
Bindend Studieadvies Het programma
Keuzeruimte
Voltijd en deeltijd
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

2018-2019

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Engelse taal en cultuur:

  • beschikken over algemene kennis van en inzicht in de Anglistiek (c.q. Amerikanistiek), d.w.z. kennis van (a) de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Engelse taal, van (b) de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde in historisch-cultureel perspectief, en (c) een actieve (schrijven, spreken) beheersing van de Engelse taal op CEFR-niveau C1 en een passieve (lezen, luisteren) beheersing van de Engelse taal op CEFR-niveau C2;

  • zijn in staat om aan de hand van de opgedane kennis en de verworven inzichten correct, beargumenteerd en kritisch verslag te doen in woord en geschrift van de stand van zaken betreffende onderwerpen binnen (één of meer) deelgebieden van de Anglistiek en uit deze bevindingen verantwoorde conclusies te trekken;

  • zijn in staat om voor (één of meer) deelgebieden van de Anglistiek relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren aan de hand van de bestudeerde vakliteratuur en het toepassen van gangbare methoden en begrippen van het vakgebied met het doel zich een oordeel te vormen over het door hen bestudeerde onderwerp.

  • zijn in staat om mondeling zowel als schriftelijk informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek dat bestaat uit specialisten of niet-specialisten.

  • beschikken over een zodanige kennis en zodanige vaardigheden met betrekking tot het vakgebied van de Anglistiek dat zij in staat geacht kunnen worden deze in de uitoefening van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een wetenschappelijke opleiding in de Anglistiek nodig is of dienstig kan zijn, toe te passen.

Voorts beschikt de bachelorstudent aan het eind van de drie-jarige opleiding over op zijn specialisatieterrein nader toegespitste vaardigheden en kennis. Voor een uitgebreide toelichting zie: student.universiteitleiden.nl/reglementen.

Bindend Studieadvies

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie: www.studenten.universiteitleiden.nl/BSA.
Let op: het vak*** Language Acquisition 2*** is een aanvullende eis op het BSA.

Het programma

De opleiding Engelse taal en cultuur kent vier vakgebieden, te weten: Filologie (Philology), Letterkunde (Literature), Taalkunde (Linguistics) en Taalvaardigheid (Language Acquisition).

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uit het mentoraat en onderdelen van het hoofdvak waarin plaats is voor vakken uit alle hierboven genoemde vakgebieden. Tevens nemen alle voltijdstudenten deel aan het verplichte mentoraat.

Eerstejaarsstudenten krijgen per mentorgroep twee studentmentoren toegewezen, daarnaast zullen twee docentmentoren het mentoraat begeleiden. De docentmentoren zijn doorgaans twee stafleden die de student ook als docent heeft voor één van de werkgroepen of hoorcolleges. De studentmentoren zijn ouderejaarsstudenten uit het bachelor- of masterprogramma.

De mentorgroep is identiek aan de werkgroep en de bijeenkomsten zijn opgenomen in het rooster. Tijdens de verschillende mentorbijeenkomsten hebben eerstejaarsstudenten de mogelijkheid om op informele wijze vragen te stellen over allerhande zaken die met de studie en het studeren samenhangen en daarnaast om worden ze geïnformeerd over belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld het voorkomen van plagiaat. De studentmentoren kunnen eerstejaars behulpzaam zijn door hun eigen ervaringen te delen. Ook kunnen zij de eerstejaars de weg wijzen in de Universiteit en de stad. Daarnaast is er uiteraard tijd om samen sociale activiteiten te plannen zodat men elkaar ook buiten de opleiding beter leert kennen.

Studenten die in januari een negatief tussentijds bindend studieadvies krijgen volgen in het tweede semester verplicht een cursus verzorgd door het EAV, gericht op het verbeteren van de studievaardigheden. Zij krijgen voorafgaand aan het tweede semester meer informatie van de studiecoördinator.

Tweede jaar
De meeste secties hanteren voorwaarden waaraan moet worden voldaan, alvorens men in het tweede jaar verder kan gaan met vakken behorend bij die secties. Heeft men nog niet aan alle eisen voor de propedeuse voldaan, let dan extra goed op de toelatingseisen van de vervolgcursussen. Hier wordt ook aandacht aan besteed bij het opstellen van het vanaf het tweede jaar verplichte studieplan.

Beide semesters van het tweede jaar zijn gevuld met verplichte hoofdvakonderdelen uit alle vier de vakgebieden en daarnaast volgen studenten twee sectie-overstijgende cultuurgerichte cursussen. Binnen de sectie Literature kan er zowel in het eerste als in het tweede semester worden gekozen uit Amerikaanse of Britse literatuur. In het tweede semester kan men bij Philology kiezen uit één van beide aangeboden specialisaties. De student moet zijn keuze vóór het begin van het semester kenbaar maken. Dit gebeurt via het Studieplan en via inschrijving in uSis.

Tevens wordt in het tweede jaar tezamen met studenten van andere opleidingen Geesteswetenschappen de vakken Inleiding Literatuurwetenschap en Philosophy of Science (Wetenschapsfilosofie) gevolgd.

Derde jaar
In het derde jaar kan de student zich specialiseren in één van de vakken (totaal 10 ec) die door de verschillende secties worden aangeboden. Daarnaast volgen alle studenten nog verplicht Language Acquisition in beide semesters. Het bacheloreindwerkstuk wordt in het tweede semester geschreven, gecombineerd met een verplicht scriptieseminar.

Ten slotte heeft de student in zijn derde jaar een Keuzeruimte van 30 ec.

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent en de studiecoördinator voorafgaand aan het te verzuimen college). Als afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, het niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studiecoördinator. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Bij het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het onderwijs. Dit kan betekenen geen eindcijfer, of een onvoldoende eindcijfer, voor b.v. het onderdeel participatie of presentatie en/of andere toetsen die tijdens de werkgroep worden afgenomen.

Let op: ook studenten die met geldige reden afwezig zijn geweest kan toegang tot de werkgroep worden ontzegd indien het naar alle waarschijnlijkheid niet meer mogelijk is om de cursus succesvol af te ronden. Dat kan zijn doordat belangrijke deadlines zijn gemist, dat kan ook zijn dat er simpelweg teveel bijeenkomsten zijn gemist.

Vrijstellingen
Het is mogelijk om bij de examencommissie een vrijstelling aan te vragen voor een cursus op basis van een eerder afgeronde equivalente cursus, met één uitzondering: er worden géén vrijstellingen gegeven voor Language Acquisition vakken. Neem voor de procedure contact op met de onderwijsadministratie en/of studiecoördinator.

Herkansingen tentamens
Bij elk vak staat de wijze van toetsing beschreven alsmede de wijze waarop er herkanst kan worden.
Onvoldoendes (d.w.z. lager dan een 5,5) eindcijfers moeten altijd herkanst worden. Voldoendes mogen in principe niet herkanst worden, met de volgende nadere bepaling:

een student mag tijdens zijn hele bachelorperiode bij schriftelijke (deel)tentamens drie keer een voldoende herkansen. De herkansing van het desbetreffende vak / de desbetreffende voldoende moet plaatsvinden in hetzelfde studiejaar waarin de te herkansen voldoende is behaald.
De herkansing van een voldoende moet tijdig worden aangevraagd bij de examencommissie.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie student.universiteitleiden.nl/fgw/keuzeruimte.

Voltijd en deeltijd

Het Bachelorprogramma Engelse taal en cultuur is in voltijd en deeltijd te volgen. De beschrijving van het deeltijdprogramma kunt u ook vinden in deze e-studiegids.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.

Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ec. Het BA-eindwerkstuk wordt geschreven in samenhang met een tweede- of derdejaarscursus (in ieder geval géén inleidende cursus). De student dient voor het begin van het semester waarin de scriptie wordt geschreven twee mogelijke uitgewerkte onderwerpen in bij de examencommissie. De examencommissie wijst een begeleider aan op basis van één van beide onderwerpen. De student schrijft daarna onder begeleiding een scriptievoorstel, welke wordt voorgelegd aan de examencommissie. Aan de hand van het scriptieaanvraagformulier beoordeelt de examencommissie het voorstel en wijst deze een tweede lezer toe. Daarnaast is er een verplicht scriptieseminar. Voor meer informatie, zie de cursusbeschrijving in het derde jaar.

De regelingen en belangrijke deadlines omtrent het BA-eindwerkstuk zij te vinden op: student.universiteitleiden.nl/reglementen.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Engelse taal en cultuur geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics, track English Language and Linguistics of de eenjarige masteropleiding Literary Studies, track English Language and Culture. Studenten die de bachelor Engelse taal en cultuur en de minor Vertalen hebben afgerond hebben direct toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics, track Translation in Theory and Practice, maar dienen wel een verzoek tot toelating te doen.

Studenten kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld ‘Literary Studies’ of ‘Linguistics’. Ook kunnen studenten een toelatingsverzoek doen voor een andere, aanverwante masteropleiding zoals bijvoorbeeld de master ‘Media Studies’, track Book and Digital Media Studies of ‘Linguistics’, track Language and Communication of de master 'North American Studies’.

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding English Literature and Culture of English Language and Linguistics kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Als je binnen je bachelor de educatieve minor volgt (alleen toegankelijk als je eerste én tweede jaar succesvol hebt afgerond) en je reeds je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.