Studiegids

nl en

Linguistics 2: The Syntax of English

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot de zinsbouw (of: syntaxis) van het hedendaags Engels. Er wordt aandacht besteed aan de indeling van woorden in syntactische categorieën, aan de combinatie van woorden tot woordgroepen en aan de combinatie van woordgroepen tot zinnen. Ook zal aandacht worden besteed aan de functie van woorden en woordgroepen in de zin en aan de complementstructuur van werkwoorden.

Leerdoelen

Studenten hebben:

 • inzicht in de grammaticale structuur van het hedendaags Engels;

 • kennis gemaakt met enkele methodes van taalkundige analyse.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Studielast

 • tijd die aan het volgen van college worden besteed: 52 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 102 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/in-term toetsen: 120 uur

 • afleggen tentamen/quizzes: 4 uur

 • Studiebegeleiding/inzage tentamens/quizzes: 2 uur.

Toetsing

Toetsing

Drie in-term toetsen en een schriftelijk tentamen.

Weging

 • Drie in-term toetsen (30%)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

Is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%

Herkansing

De herkansing van het eindtentamen telt voor 100%. De in-term toetsen kunnen niet herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Noel Burton-Roberts (2016), Analysing sentences: An introduction to English syntax, 4th edition. Routledge.

 • David Crystal (1995), Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: C.U.P. (2nd edition 2003).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie