Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Introduction to the Study of Islam 5
Linguistic history of the Middle East 5
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Modern Midden-Oosten

Keuzevak: kies één taal (10 EC)

Grammatica Arabisch 1 5
Grammatica Arabisch 2 5
Language Acquisition Persian 2 5
Grammatica Modern Hebreeuws 1 5
Grammatica Modern Hebreeuws 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Literatuur van het Midden-Oosten 1 5
History of the Middle East 2 (1500-present) 5

Keuzevak: kies één van de twee onderstaande vakken

Seminar Perzisch 1 5
Seminar Turks 1 5

Modern Midden-Oosten

Introduction to Middle-Eastern Christianity 5
Economies of the Middle East 5
Sji'isme 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Culturele antropologie van het Midden-Oosten 5
Uitvoerende kunsten in het Midden-Oosten 5
Philosophy of Science 5

Modern Midden-Oosten

History of Contemporary Iran 5
Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922) 5
Islamic Law 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Keuzevak: kies één van de twee onderstaande vakken:

Seminar Perzisch 2 5
Seminar Turks 2 5

Modern Midden-Oosten

Introduction to Middle-Eastern Christianity 5
Sufism: Introduction to Islamic Mysticism 5
Economies of the Middle East 5
Politics and Islam 5
Islamic Art and Material Culture 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Literatuur van het Midden-Oosten 2 5
Islam en maatschappij 5

Keuzeruimte 15 ECTS

Modern Midden-Oosten

Accentcollege: History and Culture of Modern Turkey 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

BA-eindwerkstuk Midden Oostenstudies: Modern Midden-Oosten 10

Keuzeruimte 15 ECTS

Keuzevak: Kies 1 van de 3:

Seminar Arabisch (3) 5
Seminar Perzisch 3 5
Seminar Turks 3 5

More info

Eindtermen van de opleiding

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:
I. Taalverwerving en Taalkunde (de punten i – iii betreft afgestudeerden van de afstudeerrichtingen Arabisch, Perzisch en Turks, punt iv betreft afgestudeerden van alle afstudeerrichtingen):
i. grondige kennis van de grammaticale structuren van het Modern Standaard Arabisch, het Perzisch of Turks met de bijbehorende schriften, waarbij de nadruk ligt op wetenschappelijke verantwoording van de grammatica;
ii. een zodanig taalvaardigheidsniveau dat de student in staat is zowel klassieke als hedendaagse teksten te verwerken tot een wetenschappelijk verantwoord werkstuk;
iii. een zodanig actief taalvaardigheidsniveau dat de student in staat is hoofdpunten van gesprekken over actuele onderwerpen, waarmee hij / zij vertrouwd is, te begrijpen. Hij / zij is in staat zelf over dit soort onderwerpen te spreken en hierover een eenvoudige samenhangende tekst te schrijven;
iv. algemene kennis van de taalfamiliaire positionering van het Arabisch, Perzisch en Turks.
II. Geschiedenis
i. algemene kennis van en inzicht in de historische en actuele ontwikkelingen in het islamitische Midden-Oosten, alsmede een elementaire kennis van de grondbeginselen van de geschiedkunde;
ii. grondige kennis van de geschiedenis en de actuele situatie van het gekozen taalgebied.
III. Godsdienstgeschiedenis
i. gedegen kennis van en inzicht in de geschiedenis en de instellingen van de islam en islamkunde, in het bijzonder wat het gekozen taalgebied betreft.
IV. Literatuur
i. algemene kennis van de literatuurgeschiedenis van het islamitische Midden-Oosten;
ii. gedegen kennis van de literatuur en literatuurgeschiedenis van de gekozen taal;
iii. kennis om op een elementair niveau literaire teksten op een literairwetenschappelijke manier te analyseren.
V. Cultuur
i. algemene kennis van de fysische en sociale geografie van het islamitische Midden-Oosten;
ii. inzicht in een aantal belangrijke sociaal-culturele processen die relevant zijn voor het islamitische
Midden-Oosten.
iii. algemene kennis van kunst, materiële cultuur en uitvoerende kunsten in het Midden-Oosten.

VI. Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid, voor afgestudeerden van de afstudeerrichtingen Arabisch, Perzisch en Turks.
Arabisch: Propedeuse Bachelor
Luisteren A1 B1
Lezen A2 B2
Gesproken interactie A1 B1
Gesproken productie A1 B1
Schrijven A2 B1

Perzisch: Propedeuse Bachelor
Luisteren A1 B1
Lezen A2 B2
Gesproken interactie A1 B1
Gesproken productie A1 B1
Schrijven A2 B1

Turks: Propedeuse Bachelor
Luisteren A1 B1
Lezen A2 B2
Gesproken interactie A1 B1
Gesproken productie A1 B1
Schrijven A2 B1

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene academische vaardigheden.

Bindend Studieadvies (BSA)

In 2012-2013 zullen de volgende adviezen worden uitgebracht:

 • januari: positief bij > 20 EC; negatief bij < 20 EC

 • juni: eindpositief = 60 EC; positief bij > 40 EC èn aanvullende eis; negatief bij < 40 EC

 • augustus: definitief advies: eindpositief = 60 EC; positief bij > 40 EC + aanvullende eis (propedeuse dient te worden afgerond vóór 1-9-2014); eindnegatief bij < 40 EC.

Aanvullende eisen BSA

De opleiding hanteert aanvullende eisen ten aanzien van te behalen onderdelen voor het derde studieadvies,namelijk dat tenminste één van de volgende onderdelen dient te zijn behaald:

 • Teksten Arabisch 1

 • Seminar Perzisch 1

 • Seminar Turks 1

Keuzeruimte

In het derde studiejaar is 30 ECTS ingeruimd voor een eigen keuze van de student. Er zijn twee mogelijkheden:

1) Studenten kiezen uit het aanbod van minoren. Een minor is een samenhangend pakket van 30 studiepunten. De Universiteit Leiden biedt met ingang van het nieuwe studiejaar 46 minoren aan. Op de minorenwebsite staan de korte beschrijvingen van alle minoren en informatie over toelating en inschrijving.

2) Studenten kunnen kiezen voor een individuele invulling van de keuzeruimte. Heb je bijvoorbeeld een specifieke interesse waarin niet voorzien wordt in het minoraanbod, wil je graag naar het buitenland of een stage lopen? Dan bestaat de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen voor invulling van je keuzeruimte. Dit biedt ongekende mogelijkheden om je eigen interesses te volgen. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven als je je keuzeruimte individueel wilt invullen. Je kunt daarvoor een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Neem hiervoor tijdig contact op met de studiecoördinator van je hoofdvakopleiding. Als je vakken gaat volgen zonder dat je dit vooraf hebt afgestemd met je opleiding, loop je het risico dat die vakken niet erkend worden als invulling van je keuzeruimte.

keuzeruimte

Voltijd en deeltijd

Het Bachelorprogramma Midden-Oostenstudies is alleen in voltijd te volgen.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. De omvang bedraagt 10 ECTS (maximaal 10000 woorden).
Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli en augustus. Men kan in september afstuderen met als datum 31 augustus als men voldoet aan de volgende voorwaarden:
de definitieve versie van het eindwerkstuk wordt uiterlijk 15 augustus ingeleverd.

N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar (eind september/begin oktober)

Afstudeerrichtingen

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen:

 • Arabische taal en cultuur

 • Moderne Midden-Oostenstudies

 • Perzische taal en cultuur

 • Turkse taal en cultuur

Aansluitende masteropleidingen / premastertrajecten

Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting biedt het Bachelor programma toegang tot de volgende masteropleidingen:

 • afstudeerrichting Arabische taal en cultuur geeft toegang tot de afstudeerrichting Arabic Studies van de masteropleiding Middle Eastern Studies.

 • afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies geeft toegang tot de afstudeerrichting Modern Middle Eastern Studies van de masteropleiding Middle Eastern Studies.

 • afstudeerrichting Perzische taal en cultuur geeft toegang tot de afstudeerrichting Persian Studies van de masteropleiding Middle Eastern Studies.

 • afstudeerrichting Turkse taal en cultuur geeft toegang tot de afstudeerrichting Turkish Studies van de masteropleiding Middle Eastern Studies

Meer informatie over de diverse Masteropleidingen

Premaster

Er is geen standaard premastertraject. Het traject bestaat uit verschillende Bachelor cursussen, vast te stellen door de toelatingscommissie op basis van vooropleiding en de te volgen specialisatie van de MA.