Prospectus

nl en

Culturele antropologie van het Midden-Oosten

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.
Voor keuzevak- en gaststudenten is het aantal plaatsen beperkt. Voor meer informatie zie onder “inschrijven”.

Beschrijving

Een inleiding in belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het hedendaagse Midden-Oosten, met eveneens aandacht voor de historische achtergronden. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: nomadisch-, dorps-, en stadsleven met hun onderlinge verhoudingen; man-vrouwverhoudingen; familierelaties; omgangsvormen in het dagelijks leven; staat en samenleving; verschillende religieuze richtingen en tendensen. Ook de geschiedenis en vooronderstellingen van een antropologische benadering van het Midden-Oosten zullen kritisch bezien worden.

Leerdoelen

Gedegen kennis van een aantal belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het Midden-Oosten. Basiskennis van antropologische theorieën voor zover van belang voor Middenoosterse samenlevingen.

Rooster

Zie het Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor beide colleges. Tijdens het eerste college zal de werkvorm nader worden toegelicht.

Studielast

140 uur:
College: 26
Literatuur: 60
Presentatie: 10
Paper: 44

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers:

  • Schriftelijk tentamen (30%)

  • presentatie en handout (20%)

  • paper (50%).

Mocht het gewogen gemiddelde van bovenstaande drie onderdelen onvoldoende zijn, dan kan alleen het schriftelijke tentamen worden herkanst voor 30%.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Dale F. Eickelman, 2002, “The Middle East and Central Asia. An Anthropological Approach (Fourth edition)”; Englewood Cliffs: Prenctice Hall. Dit boek moet door de deelnemers zelf worden aangeschaft of gefotocopieerd. Een complete leeslijst wordt aan het begin van het college verschaft via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Drs. M.J. Kahmann

Opmerkingen

Keuzevak- en gaststudenten wordt verzocht per email contact op te nemen met de studiecoördinator onder vermelding van naam, cursustitel en –code en studentnummer. Op basis van de beschikbaarheid van plaatsen zal deze de student inschrijven nà 1 september. De student zal dan uiterlijk vóór 8 september bericht krijgen of hij/zij is ingeschreven of niet.