Prospectus

nl en

Seminar Arabisch (3)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten van de BA opleiding Midden-Oostenstudies (specialisatie Arabisch of specialisatie Modern Midden-Oosten) die de vakken van het 2e jaar afgerond hebben.

Beschrijving

Dit college begeleidt de studenten bij het schrijven van hun BA-scriptie. Aan het einde van het college hebben de studenten een onderwerp voor hun eindscriptie gekozen en een substantieel deel van het onderzoek voor de BA-scriptie gedaan.

Het onderwerp van de BA-scriptie sluit aan bij het onderwerp van de cursus, ‘pelgrimage’, dat tijdens de colleges bestudeerd wordt vanuit de verschillende disciplines en regio’s die in onze opleiding aan de orde komen. Hierbij zullen thema’s als de pre-islamitische pelgrimage naar Mekka, handel en toerisme in Mekka, de verhouding tussen de ḥajj en pelgrimage naar andere plaasten, en uitwisseling van ideëen op de ḥajj aan de hand van kronieken, dagboeken, documenten en materiële cultuur van de vroegste islamitische geschiedenis tot aan de huidige periode aan de orde komen. Naast de bestudering van algemene literatuur en teksten rond het onderwerp zal er een specialistisch gastcollege zijn.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van de gebruikte primaire bronnen. Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.

In algemene termen zullen studenten aan het einde van dit college:
1. Actief kunnen deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
2. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden hebben verworven:
a. vakwetenschappelijke literatuur kunnen verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;
b. deze kunnen analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;
c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling kunnen formuleren;
d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang kunnen opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;
e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie kunnen formuleren;
f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik kunnen maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.

 1. Schriftelijke presentatievaardigheden hebben getraind:
  a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd kunnen uiteenzetten;
  b. een antwoord kunnen formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied;
  c. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie;
  d. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt;
  e. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken;
  f. dat gericht is op een specifieke doelgroep.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges met een aanwezigheidsplicht. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe, het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur.
College-uren: 26 uur.
Voorbereiding colleges, presentatie en schrijven werkstuk: 114 uur.

Toetsing

Aanwezigheid en participatie (o.a. via de assignments op Blackboard en syllabus): 10%.
Presentatie: 30%.
Werkstuk: 60%.

Literatuur

De in de syllabus voorgeschreven literatuur die voor elke week gelezen moet worden bestaat uit [1] secundaire literatuur en [2] primaire Arabische historische teksten. Deze teksten zijn te vinden op de collegeplank in de UB, in het NINO, het vogelnestje of op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. J. Bruning

Opmerkingen

Academische integriteit
Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat en academische integriteit (zie hiervoor http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/plagiaat.html). Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Bronnen dienen op de juiste manier te worden aangegeven (in voetnoten of via directe citaten). Voor vragen dient de student een van de docenten te benaderen.