Studiegids

nl en

Minor

Inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf 3 mei 2010 aanmelden via uSis. Het rooster van deze minor is nog niet bekend.

Omschrijving

Recht is van groot belang voor sociaal-economische vooruitgang. Dat is in de Westerse wereld bewezen, en het geldt ook voor ontwikkelingslanden. Idealiter ordent recht menselijke interactie op een wijze die rechtszekerheid en rechtvaardigheid brengt. Het recht biedt de staat een instrument om ontwikkelingsdoelen te bereiken, en tegelijkertijd legt het diezelfde staat beperkingen op in zijn handelen ten aanzien van burgers, en beschermt het zwakkere groepen tegen uitbuiting en willekeur. In de praktijk van het recht in Azie, Afrika en het Midden-Oosten is dit allemaal echter niet vanzelfsprekend en blijkt het recht de genoemde functies meestal maar in beperkte mate te kunnen vervullen. Deels is dit te verklaren vanuit het feit dat recht niet ontstaat of functioneert binnen een vacuüm, maar in een bepaalde historische, politieke, economische en maatschappelijke context, niet alleen nationaal maar ook internationaal.
Om de met deze context verbonden waarden, normen en betekenisgeving aan te duiden wordt vaak het begrip cultuur gebruikt. Dit begrip is van groot belang om het functioneren van het recht te begrijpen en te verklaren. Recht, cultuur en ontwikkeling staan op allerlei manieren met elkaar in verband. Een goede analyse van die verbanden is nodig voor het oplossen van grote nationale en mondiale vraagstukken zoals het opbouwen van een stabiele rechtsstaat en goed bestuur in fragiele staten, het afbakenen van de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, het vinden van een balans tussen economische groei en milieubescherming, tussen individuele rechten en groepsrechten, het beschermen van de positie van de vrouw, en de juridische positie van minderheidsgroepen.

Doel van de minor

Het doel van de minor Law, Culture and Development is studenten kennis bij te brengen van de centrale begrippen in het recht en de verbanden tussen recht, cultuur en ontwikkeling. Studenten moeten deze kennis toe kunnen passen binnen de eigen major studie, zelfstandig informatie over deze materie kunnen ordenen en verschaffen, en in staat zijn deel te nemen aan het openbare debat over onderwerpen die verband houden met recht, cultuur en ontwikkeling.

Eindtermen

Degene die de minor met succes heeft doorlopen

 • heeft kennis van de belangrijkste rechtsbegrippen, de systematiek van het recht en rechtsinterpretatie,

 • heeft kennis van de belangrijkste benaderingen ten aanzien van het concept “cultuur”,

 • heeft kennis van een aantal grote ontwikkelingsproblemen in Azie, Afrika en het Midden-Oosten, en van het ontwikkelingsbeleid en de ‘governance’die nodig zijn om deze aan te pakken,

 • heeft inzicht in hoe recht werkt in verschillende culturele en ontwikkelingscontexten,

 • begrijpt de dynamiek van de relatie tussen recht, cultuur en ontwikkeling, en

 • kan relevante begrippen zelfstandig toepassen bij de juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van hedendaagse mondiale maatschappelijke problemen gerelateerd aan recht, cultuur en ontwikkeling.

Indeling

Voor de minor Law, Culture and Development volg je de volgende verplichte vakken:

 • Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Inleiding internationaal en Europees Recht

 • Law and Culture

 • Law and Governance in Developing Countries

Je hebt dan in totaal 25 punten gehaald. Vervolgens kies je nog één van de volgende vakken:

 • Basics of International Humanitarian Law

 • Law and Governance in Africa

 • Law and Governance in Indonesia

 • Sharia and National Law in the Muslim World

 • Wereldrecht

Hieronder zie je een overzicht van de vakken per semester.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Encyclopedie van de rechtswetenschap 10
Inleiding internationaal en Europees recht 5
Basics of International Humanitarian Law 5
Law and Culture 5
Law and Governance in Africa 5
Law and Governance in Developing Countries 5
Law and Governance in Indonesia 5
Sharia and National Law in the Muslim World 5
Wereldrecht 5

Keuzepakket

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer info

0