Studiegids

nl en

Minor Law, Culture and Development

Let op: bachelorstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kunnen vakken uit het eigen curriculum niet opvoeren voor deze minor. U kunt alleen de gebonden keuzevakken volgen en opvoeren die geen onderdeel uitmaken van uw eigen bachelorprogramma.

Omschrijving

Recht is van groot belang voor sociaal-economische vooruitgang. Idealiter ordent recht menselijke interactie op een wijze die rechtvaardigheid en rechtszekerheid bevordert en beschermt het zwakkere groepen tegen uitbuiting en willekeur. Het recht biedt de staat een instrument om ontwikkelingsdoelen te bereiken, en tegelijkertijd legt het diezelfde staat beperkingen op in zijn handelen ten aanzien van burgers. In de praktijk van het recht in Azië, Afrika en het Midden-Oosten is dit allemaal echter niet vanzelfsprekend en blijkt het recht de genoemde functies meestal maar in beperkte mate te kunnen vervullen. Deels is dit te verklaren vanuit het feit dat recht niet ontstaat of functioneert binnen een vacuüm, maar in een bepaalde historische, politieke, economische en maatschappelijke context, niet alleen nationaal maar ook internationaal. Om de met deze context verbonden waarden, normen en betekenisgeving aan te duiden wordt vaak het begrip cultuur gebruikt. Dit begrip is van groot belang om het functioneren van het recht te begrijpen en te verklaren. Recht, cultuur en ontwikkeling zijn op allerlei manieren met elkaar in verbinding. Een goede analyse van die relaties is nodig voor het oplossen van grote nationale en mondiale vraagstukken zoals het opbouwen van een stabiele rechtsstaat en goed bestuur in fragiele staten, het afbakenen van de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, het vinden van een balans tussen economische groei en milieubescherming, tussen individuele rechten en groepsrechten, het beschermen van de positie van de vrouw, en de juridische positie van minderheidsgroepen.

Gezien de opbouw van het programma en het beperkt aantal deelnemers gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 EC volgen. Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student de volgende cursussen te volgen:

 • Law, Governance and Development (5 EC, semester 1 blok 1)

Gebonden keuze uit 2 van de 6 onderstaande vakken:

 • Inleiding Recht (LAW) (5 EC, semester 1 blok 1)

 • Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (5 EC, semester 1 blok 1)

 • Trade and Finance in the Global Economy (5 EC, semester 1 blok 1)

 • Inleiding Internationaal Publiekrecht (5 EC, semester 1 blok 2)

 • Law and Society in Japan (5 EC, semester 1 blok 2)

 • Rechtssociologie (5 EC, semester 1 blok 2)

Doel van de minor

Het doel van de minor Law, Culture and Development is studenten kennis bij te brengen van de centrale begrippen in het recht en de verbanden tussen recht, cultuur en ontwikkeling. Studenten moeten deze kennis toe kunnen passen binnen de eigen major studie, zelfstandig informatie over deze materie kunnen ordenen en verschaffen, en in staat zijn deel te nemen aan het openbare debat over onderwerpen die verband houden met recht, cultuur en ontwikkeling.

Eindtermen

Studenten die de minor met succes hebben doorlopen:

 • hebben kennis van de belangrijkste rechtsbegrippen, de systematiek van het recht en rechtsinterpretatie;

 • hebben kennis van de belangrijkste benaderingen ten aanzien van het concept “cultuur”,

 • hebben kennis van een aantal grote ontwikkelingsproblemen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten, en van het ontwikkelingsbeleid en de ‘governance’ die nodig zijn om deze aan te pakken;

 • hebben inzicht in hoe recht werkt in verschillende culturele en ontwikkelingscontexten;

 • begrijpen de dynamiek van de relatie tussen recht, cultuur en ontwikkeling;

 • kunnen relevante begrippen zelfstandig toepassen bij de juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van hedendaagse mondiale maatschappelijke problemen gerelateerd aan recht, cultuur en ontwikkeling.

Inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2020 aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MLCDN (St. act. nr. 1045).

Details

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law, Governance and Development (LAW) 5

Studenten dienen in totaal vier gebonden keuzevakken te volgen. Daarbij is niet vereist dat de keuzevakken gelijk verdeeld worden over de semesters.

Gebonden keuzevakken (semester 1):

Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Trade and Finance in the Global Economy 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5
Law and Society in Japan 5
Rechtssociologie 5

Semester 2

Law and Culture 5

Gebonden keuzevakken (semester 2):

Law and Governance in Asia 5
Law and Governance in Africa 5
Law, Sharia and Governance in North Africa and the Middle East 5
Recht in de multiculturele samenleving 5