Studiegids

nl en

Inleiding internationaal en Europees recht

Vak
2010-2011

Belangrijke informatie

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • rechtsgeleerdheid incl. combinatiestudies

 • notarieel recht

 • fiscaal recht

 • minoren

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens dit vak wordt inzicht verschaft in het geheel eigen karakter van de internationale en Europese rechtsorde en de fundamentele beginselen die hieraan ten grondslag liggen alsmede de wisselwerking tussen het Nederlandse en het internationaal en Europees recht. Het internationaal en Europees recht zal voornamelijk behandeld worden aan de hand van jurisprudentie, verdragen en statenpraktijk, en waar mogelijk op basis van actuele thema’s.
In de eerste twee weken van het vak staat het internationaal publiekrecht centraal: wat zijn de specifieke kenmerken van de internationale rechtsorde en waarin onderscheidt de internationale rechtsorde zich van nationale rechtsordes, hoe komt het internationaal publiekrecht tot stand en welke rol spelen staten en internationale organisaties daarbij, wat zijn de belangrijkste rechtssubjecten van het internationaal publiekrecht en wat is de speciale rol van de Verenigde Naties in de internationale rechtsgemeenschap,? In de derde week wordt gekeken naar mondiale en Europese systemen ter bescherming van de rechten van de mens. In de laatste twee weken staat het Europees recht centraal: wat is de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie, wat is het karakter van de rechtsorde van de Europese Unie, hoe ziet ‘Unierecht’ eruit, wat is de samenstelling en wat zijn de taken en bevoegdheden van de instellingen en organen van de Europese Unie en hoe wordt de naleving van het Europees recht verzekerd? Hierbij zal het Verdrag van Lissabon als uitgangspunt fungeren.
In de hoorcolleges zullen de algemene beginselen worden behandeld; zij zullen tevens gericht zijn op het in kaart brengen van het positieve recht. In de werkgroepen worden vaardigheden getraind om de inhoud van relevante internationaal- en Europeesrechtelijke regels te achterhalen en toe te passen aan de hand van casusposities en praktische vaardigheden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak worden de studenten bewust gemaakt van het feit dat er naast de nationale rechtsorde, ook een internationale en een Europese rechtsorde bestaat. Deze rechtsordes hebben hun eigen kenmerken . Deze kenmerken zijn van belang voor de doorwerking van deze rechtsordes in de nationale rechtsorde. De studenten zullen de begrippen van het internationaal en Europees recht eigen maken door gebruik te maken van jurisprudentie, internationaal- en Europeesrechtelijke verdragen en statenpraktijk. Daarnaast kunnen de studenten na afloop van de cursus de inhoud van deze bronnen achterhalen en toepassen aan de hand van casusposities.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Academische houding:

 • zij hebben een basiskennis verworven van de karakteristieken van zowel internationaal als Europees recht;

 • zij kunnen op geïnformeerde wijze deelnemen aan debatten over internationale en Europese politiek;

 • zij hebben een voldoende basis om t.z.t. in te stappen in de corresponderende vakken in het derde jaar dan wel internationaal- en Europeesrechtelijke keuvakken in de BA, waaronder wereldrecht, inleiding mededingingsrecht en international humanitarian law.

Juridische basiskennis m.b.t. volgende onderwerpen:

 • aard en basisbeginselen van het internationaal publiekrecht

 • bronnen van het internationaal recht

 • rechtssubjecten in het internationaal recht

 • inzicht in de Verenigde Naties als speciale internationale organisatie

 • de rechtpositie van het individu in het internationaal recht

 • mensenrechten (EVRM en internationaal)

 • aard en basisbeginselen van de rechtsorde van de EU

 • bronnen EU recht

 • institutionele structuur van de EU

 • taken en bevoegdheden van de EU instellingen

 • rechtspositie van de EU burgerProfessionele vaardigheden:

 • internationaalrechtelijke bronnen opzoeken en hanteren

 • traceren, interpreteren en toepassing wetgeving (EU) en arresten (IGH, HvJ vd EU en EHRM) op internet;

 • lezen en analyseren van arresten van IGH, HvJ vd EU en EHRM & conclusies A-G

 • toepassen internationaal & Europees recht op concrete casus

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. N.J. Schrijver, prof. mr. L.J. Brinkhorst, prof.dr. R.A. Lawson

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de voorbereidingsopdracht in het werkboek

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: zie t.z.t. blackboard en het werkboek

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de voorbereidingsopdracht in het werkboek

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Tentamen met 40 multiplechoice vragen en één open vraag.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Kluwer Collegebundel 2010/2011 of Vermande Collegebundel 2010/2011

Werkboek:

 • Werkboek ‘Inleiding Internationaal en Europees recht’

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: A.E. Beumer, LL.M.

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag

 • Telefoon: 071-527 6857

 • E-mail: a.e.beumer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Europa Instituut

 • Afdeling: Europees en Internationaal Publiekrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail: f.p.oldenhof@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2010 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen c.q. geparticipeerd. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2010 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propeduese) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze twee categorieën studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen, maar als een student deelneemt aan het eerste tentamen en lager dan een cijfer 4 haalt, dan mag hij/zij niet deelnemen aan de tweede tentamenkans.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.