Prospectus

nl en

Dutch Studies

Binnen de Master Neerlandistiek bestaan formeel vijf afstudeerrichtingen:

Moderne Nederlandse Letterkunde
Oudere Nederlandse Letterkunde
Taalbeheersing van het Nederlands
Nederlandse Taalkunde
Nederlandkunde

Je kiest in principe één van de vijf afstudeerrichtingen. Daarbinnen kan je een eigen pakket aan vakken volgen zolang maar aan de volgende randvoorwaarden is voldaan:

20 EC scriptie op het gebied van de gekozen specialisatie
20 EC vakken binnen de gekozen specialisatie
10 EC in het verlengde van de gekozen specialisatie
10 EC vrije keuzeruimte

Om studenten behulpzaam te zijn bij de invulling van hun specialisatie volgt hieronder een aantal suggesties in de vorm van acht specialisatiethema’s die als aantrekkelijk kant-en-klaarpakket worden aangeboden. Ze zijn niet dwingend, maar duidelijk bedoeld als suggesties. Het gaat het om:

Argumentatietheorie en retorica (zie bij Taalbeheersing van het Nederlands)
De andere taalgeschiedenis (zie bij Nederlandse Taalkunde)
De sturende kracht van taal (zie bij Taalbeheersing van het Nederlands of Nederlandse Taalkunde)
Intertekstualiteit (zie bij Oudere Nederlandse Letterkunde of Moderne Nederlandse Letterkunde)
Middelnederlandse tekstcultuur (zie bij Oudere Nederlandse Letterkunde)
Het Politieke Debat: Geschiedenis en Retorica (zie bij Taalbeheersing van het Nederlands)
(Post)koloniale literatuur ( zie bij Moderne Nederlandse Letterkunde)

Als negende suggestie kan gelden dat bij elk van de vijf specialisaties ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Hieronder vind je het aanbod van alle mastercolleges die de opleiding dit studiejaar verzorgt. Klik voor een meer specifieke invulling van specialisatiethema’s op een of meer van de hierboven gegeven links.

De mogelijkheid bestaat ook om in het kader van het interuniversitaire programma Masterlanguage een of twee cursussen te volgen. Hiervoor heb je wél vooraf toestemming van de examencommissie nodig.

Alle MA-curssussen binnen de MA Neerlandistiek

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

The Language of the Text. Ideas about Literature in the Dutch Language between 1300-1800 10
Pragmatics and grammar: language as a tool for social influence 10
Migrantenliteratuur, koloniale en postkoloniale literatuur van de Molukken 10
Research Group Dutch as a Second Language 10
Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10
Taal en identiteit: schrijversprofiel, taalkenmerken en taalverandering 10
Intermediality 10
Political Debate 10
Rhetorical Fireworks: a Canon of Dutch Speeches 10
Strategical presentation of argumentation 10

Cursussen in het kader van Masterlanguage

Representatie van depressie in de moderne Nederlandse letterkunde 10
Computationele literatuurwetenschap 10

Tweede semester

Taalvariatie in het Leidse verleden 10
Argumentative and rhetorical practices 10
Actuele discussies in de oudere Nederlandse letterkunde: burgermoraal 10
Intertekstualiteit: Frans Kellendonk en andersheid 10
Negotiations: Art and Literature of the Contemporary Caribbean 10
Translation Studies 10
Construction grammar and evolutionary linguistics 10

Cursussen in het kader van Masterlanguage

Kan de computer concreetheid meten? Tekstbegrijpelijkheid en automatische taalanalyse van het Nederlands 10
Meerduidigheid in Nederlandse overredingsboodschappen 10

More info

Eindtermen van de opleiding
Programma
Specialisaties

Eindtermen van de opleiding

Een ieder die met succes de masteropleiding Neerlandistiek heeft afgerond, beschikt over:

 • ruime kennis van en inzicht in de inhoud van het vakgebied en in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken en de ontwikkeling van één van de specialisaties van de neerlandistiek: de Nederlandse taalkunde, de Nederlandse oudere letterkunde, de Nederlandse moderne letterkunde of de taalbeheersing.

 • kennis van en inzicht in de speciale positie van de neerlandistiek als discipline waarbinnen de studie van de moedertaal in al haar facetten hier in Nederland ter hand wordt genomen. Daarnaast ook kennis van en inzicht in de interdisciplinaire positie van de Nederlandse taalkunde, de Nederlandse oudere en moderne letterkunde of de taalbeheersing.

Deze beknopte eindtermen kennen een gedetailleerde beschrijving per specialisatie (zie hieronder).

Zie ook: .

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek kunnen studenten die tevens beschikken over een bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur en die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Voor meer informatie over de lerarenopleiding, zie www.iclon.leidenuniv.nl. Bovendien kunnen Masters Nederlandse taal en cultuur afhankelijk van hun resultaten toegang krijgen tot het promotietraject.

Het programma

Opzet

De masteropleiding kent een omvang van 1 jaar (60 ec). Alle cursussen hebben een omvang van 10 ec. De studenten kunnen zich richten op één van de vier hierboven genoemde specialisaties. Naast de 20 ec voor de masterscriptie zijn 40 ec bedoeld voor cursorisch onderwijs. Binnen die 40 ec kiezen de studenten twee specialisatiewerkgroepen van elk 10 ec binnen de opleiding. De eerste specialisatiewerkgroep valt in het eerste semester, de tweede in het tweede semester. In dit tweede semester schrijven de studenten ook hun scriptie. Daarnaast kiezen zij een onderdeel van 10 ec dat aansluit bij de specialisatie, hetzij binnen de opleiding, hetzij buiten de opleiding, in Leiden of elders; ook een wetenschappelijke stage of studieopdracht zijn mogelijk, op voorwaarde dat het studieonderdeel aansluit bij de specialisatie (dit ter beoordeling van de examencommissie). Tot slot heeft elke student 10 ec vrije keuzeruimte, eventueel te splitsen in 2 × 5 ec, waarvan de invulling eveneens moet worden goedgekeurd door de examencommissie.

H4. Aanwezigheidsplicht

Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (ongeacht de reden). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Masterscriptie en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 60 ec hebben behaald en als onderdeel van het programma hun masterscriptie voldoende hebben afgerond. De masterscriptie is het bewijs dat de student in staat is een zelfstandig onderzoek uit te voeren en op adequate wijze daarvan verslag te doen. De scriptie heeft een omvang van 20 ec (17.000 – 20.000 woorden) en is van niveau 600. Uit de scriptie blijken duidelijk:

 • de verworven kennis en inzichten in het onderwerp

 • kennis van de heuristiek

 • vermogen tot kritische reflectie

 • een formulering en uitwerking van de probleemstelling op het vereiste niveau

 • een adequate schriftelijke presentatie van het onderzoek.

Voor het afronden van de studie moeten alle onderdelen, inclusief de scriptie, met een voldoende zijn afgesloten. De regeling van de masterscriptie is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen.

Specialisaties

De specialisaties waarvan er één op het diploma en diplomasupplement wordt vermeld zijn:

 • Nederlandse Taalkunde

 • Oudere Nederlandse Letterkunde

 • Moderne Nederlandse Letterkunde

 • Taalbeheersing van het Nederlands

 • Nederlandkunde