Studiegids

nl en

Inleiding Europees Recht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Deze cursus biedt u een inleiding in het (institutionele) recht van de Europese Unie, een rechtsgebied met een geheel eigen karakter. Het Europees recht werkt in toenemende mate door in de Nederlandse rechtsorde. Deze cursus laat zien op welke wijze deze doorwerking plaatsvindt, welke rechtsvragen hierbij rijzen en welke rechtsfiguren hierbij zijn ontwikkeld. Er is veel aandacht voor de actualiteit, zoals vragen omtrent de crisis in de Eurozone.

De cursus besteedt in zes weken aandacht aan het ontstaan van de Europese Unie en de ontwikkeling die het Europees recht sindsdien heeft doorgemaakt. We behandelen vragen als Hoe is de Unie ingericht en hoe werkt ze? Waar gaat het recht van de Europese Unie over, en waarom? Hoe verhoudt zich de Europese tot de nationale rechtsorde? Welke instellingen bestaan er binnen de EU en wat doen ze? Wat is de positie van het individu of van een EU-burger binnen het recht van de EU en hoe zit het met de bescherming van EU-rechten? En hoe zit het met de bescherming van de mensenrechten op Europees niveau?

De hoorcolleges geven de algemene structuur, de verbanden en illustratie. In de werkgroepen wordt deze kennis verder ontwikkeld door het toepassen van Europese rechtsregels op casus.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De cursus beoogt u een uitgebreide inleiding in het (institutionele) recht van de Europese Unie te bieden. In het tweede jaar wordt deze kennis verder ontwikkeld in het bachelorvak Europees Recht, dat voornamelijk over het materiële recht van de EU gaat. De cursus geeft u een voldoende inhoudelijke basis om deel te nemen aan het keuzevak Inleiding Mededingingsrecht dat in de bachelor wordt aangeboden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft basiskennis en kunt u deze toepassen om casus op te lossen ten aanzien van:

  • de ontwikkeling en geschiedenis van de van Europese Integratie en Europees recht.
  • aard en basisbeginselen van de rechtsorde van de EU en de verhoudingen met de rechtsordes van de lidstaten.
  • de verschillende bronnen van EU recht en hun toepasbaarheid.
  • de instellingen van de EU in de context van de doelstellingen van de EU.
  • de rechtspositie van EU burgers en hun rechtsbescherming.
  • de mensenrechten zoals die zijn opgenomen in het EVRM.
 • U kunt verschillende bronnen van EU-recht vinden en gebruiken om casus op te lossen.

 • U herkent in welke situaties EU-recht van toepassing is en gebruikt kan worden om een juridisch probleem op te lossen.

 • U kunt arresten van het Hof van Justitie van de EU en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens samen met andere rechtsbronnen als onderbouwing van een juridische argument gebruiken.

 • U kunt de actualiteit analyseren aan de hand van het Europees recht.

 • U kunt een onderbouwd standpunt innemen in debatten over de EU.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: zie t.z.t. de Reader

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de voorbereidingsopdracht in de Reader

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: zie t.z.t. de Reader

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de voorbereidingsopdracht in de Reader.

Responsiecollege ter voorbereiding tentamen

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: zie t.z.t. de Reader

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een afsluitend tentamen bestaande uit 30-40 meerkeuzevragen en een of meer open vragen. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de open vraag/vragen voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Europees recht, algemeen deel onder redactie van W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal en L.A.J. Senden, Europa Law Publishing, Groningen 2012.

Werkboek:

 • Geen

Reader:

 • Reader ‘Inleiding Europees recht’.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zie t.z.t. de Reader

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2014, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. M. Jesse LLM

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamernummer B1.33

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • E-mail: m.jesse@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees Recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 527 8837

 • E-mail: w.h.rodger@law.leidenuniv.nl