Studiegids

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Het bachelorprogramma van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie omvat drie jaar. Het eerste jaar, dat aangemerkt is als propedeutische fase, is de voorwaarde voor het afleggen van het bachelorexamen. Het gehele bachelor programma wordt afgesloten met het bachelordiploma dat leidt tot de titel Bachelor of Science (BSc).

Vanaf September 2019 wordt het programma in zowel Engels als Nederlands aangeboden.

Opbouw van de bachelor

Het bachelorprogramma CA-OS in grote lijnen:

Het BSc programma CA-OS omvat 180 studiepunten verdeeld over 3 studiejaren. Elk studiejaar omvat 60 studiepunten ofwel ECTS. (ECTS staat voor European Credit Transfer System).
Het bachelorprogramma is samengesteld uit verplichte onderdelen en keuzeonderdelen. Een aantal keuzeonderdelen mag ook buiten de opleiding worden gevolgd en heet daarom de "vrije keuzeruimte".

In het eerste jaar van de opleiding volg je alleen verplichte vakken die binnen deze drie categorieën vallen:

 • Inleiding in de discipline CA-OS (30 ECTS),

 • Onderzoekslab (15 ECTS),

 • Academische vaardigheden en tutoraat (15 ECTS).

In het tweede jaar volg je:

 • drie verplichte vakken aangemerkt als “Key Issues” (30 ECTS),

 • het verplichte “Tweedejaars onderzoekslab” (20 ECTS) bestaande uit twee vakken en het Veldwerk NL,

 • een regionaal keuzevak in het kader van “Area Studies” (10 ECTS).

Het derde jaar CA-OS bestaat uit:

 • de scriptie en de capita selecta van in totaal 15 ECTS,

 • een thematische verdiepingsvak van CA-OS voor 10 ECTS,

 • het vak "Personal and Professional Impact" voor 5 ECTS,

 • 30 ECTS aan de vrije keuzeruimte (zie richtlijnen voor invulling van deze ruimte op tabblad 3e jaar).

1e jaar

Onderaan op deze pagina vind je de lijst van alle vakken van het eerste jaar CA-OS. Door de titel van een cursus aan te klikken, kom je bij de cursusbeschrijving met alle gegevens betreffende de cursus. Rechts op deze pagina, onder “Bestanden” vind je schematisch overzicht van het rooster van elk studiejaar. Dat overzicht dient om een algemeen idee van het rooster te krijgen. De exacte tijden en ook de locatie van een cursus is te vinden in de cursusbeschrijving, onder het kopje “Rooster”.

Belangrijk om te weten:

Het eerste jaar van de studie wordt ook de propedeutische fase genoemd. Het behalen van de propedeuse is de voorwaarde voor de deelname aan het 2e en 3e jaar bachelor. De propedeuse is afgerond wanneer voor elk van de onderdelen van het programma van het eerste jaar een voldoende resultaat is behaald.

Wanneer je aan het einde van het eerste jaar de propedeuse niet hebt behaald, maar in het kader van het Bindend Studieadvies (BSA) toch een positief advies hebt ontvangen, is het toegestaan om door te gaan naar het tweede jaar bachelor. Echter, je mag niet aan de onderdelen van het “Tweedejaars onderzoekslab” meedoen als je niet alle onderdelen van het “Eerstejaars onderzoekslab” en “Academische vaardigheden en tutoraat” hebt afgerond.

De propedeuse dient binnen maximaal 2 jaar te worden behaald, tenzij er sprake is van geregistreerde functiebeperkingen of andere bijzondere omstandigheden die bij de studieadviseur zijn aangekaart en door de examencommissie erkend. Indien je na het tweede studiejaar nog niet alle eerstejaars vaken hebt afgerond, kun je alsnog een negatief bindend advies krijgen.

Voor wie wat meer uit de studie wil halen…

Als je in het eerste semester merkt dat de studie je makkelijk afgaat en/of je hoge cijfers behaalt (7,5 en hoger), kun je overwegen om vanaf het tweede semester te beginnen met het Honours College. Dit programma volg je in principe gedurende jouw hele studie om aan het eind een Honours-certificaat (naast je bachelor-diploma en supplement) te krijgen.

Behalve het Honours programma, kun je ook overwegen om een kijkje te nemen bij een andere opleiding door een keuzevak daar te volgen. Dit keuzevak doe je dan extracurriculair, d.w.z. bovenop je reguliere programma CA-OS.

Let goed op dat deze extracurriculaire activiteiten niet ten koste gaan van jouw hoofdstudie: je propedeuse behalen binnen één jaar is de hoofdzaak. Extra vakken en leuke keuzevakken kun je ook ná je propedeuse volgen!

Vak EC Semester 1 Semester 2

Inleiding in CA-OS

Culture and Comparison 5
Diversity and Development in a Sociological Perspective 5
Social Theories 10
Culture and Globalisation 5
Media Worlds 5

Academische vaardigheden en tutoraat

Tutoring for the First Year CA-DS 0
Academic Writing and (Re) Presentation 5
Data Management and Research Ethics 5
Academic Discourse 5

Onderzoekslab

Social Science Research in Practice 10
Statistics for Anthropologists: Introduction to Quantitative Analysis 5

2e jaar

Onderaan op deze pagina vind je de lijst van alle vakken van het tweede jaar CA-OS. Door de titel van een cursus aan te klikken, kom je bij de cursusbeschrijving met alle gegevens betreffende de cursus. Rechts op deze pagina, onder “Bestanden” vind je schematisch overzicht van het rooster van elk studiejaar. Dat overzicht dient om een algemeen idee van het rooster te krijgen. De exacte tijden en ook de locatie van een cursus is te vinden in de cursusbeschrijving, onder het kopje “Rooster”.

Programma 2e jaar CA-OS en jouw studieplan

Onderstaand programma van het tweede jaar heeft betrekking op studenten die hun propedeuse binnen één jaar hebben behaald. Studenten die niet meedoen aan het tweedejaars Onderzoekslab (doordat ze niet alle vakken van de eerstejaars Onderzoeklab en/of Academische vaardigheden hebben afgerond), kunnen de nodige ECTS behalen door het volgen van “vrije keuzevakken”, die normaliter in het derde jaar worden gevolgd. Meer daarover lees je op het tabblad van het 3e jaar CA-OS. Studenten die wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het tweedejaars Onderzoekslab, maar toch nog vakken uit het eerste jaar moeten afronden, houden hier rekening mee bij het vastleggen van hun studieplan per semester.

Het studieplan wordt vastgelegd wanneer je je in Usis hebt ingeschreven voor de vakken van een semester. Alle studenten moeten zich in juli / augustus inschrijven voor vakken van het 1e semester; deze inschrijvingen worden als studieplan gezien en gecontroleerd door de studieadviseur. Studenten die vertraging hebben en niet nominaal lopen moeten ook een schriftelijk Studieplan inleveren bij de studieadviseur volgens de richtlijnen die in juni per e-mail bekend worden gemaakt. Het studieplan voor het tweede semester wordt vastgelegd in december en januari.

Op de website van het OSC vind je de inschrijvingstermijnen per semester Let op: andere faculteiten, waar je evt. de keuzevakken volgt, kunnen andere termijnen hanteren.

Verplichte onderdelen

In het tweede jaar van het bachelor programma CA-OS moeten drie verplichte Key Issues worden gevolgd van ieder 10 ECTS. Ook alle onderdelen van het Onderzoekslab (de twee methodologische vakken en het Veldwerk NL) behoren tot het verplichte programma. In totaal volg je dus 50 ECTS aan verplicht onderwijs.

Keuzeonderdelen

Naast het volgen van de verplichte vakken wordt in het tweede bachelorjaar in het kader van Area Studies een regionaal vak gekozen voor 10 ECTS. Je kunt een van de drie vakken kiezen die door onze opleiding worden aangeboden, maar je kunt ook, na toestemming van de examencommissie CA-OS, buiten het Instituut CA-OS je regiovakken doen. In dat geval kan het voorkomen dat je meerdere vakken moet volgen om aan 10 ECTS te komen (in meeste gevallen 2 vakken van 5 EC). Hoe je de opname van deze vakken tot jouw bachelor CA-OS via de examencommissie aandraagt via Usis, staat uitgelegd onder het tabblad Keuzevakken.

Denk alvast aan je 3e jaar…

In de loop van het eerste semester van jouw tweede studiejaar wordt in het kader van Tutoraat voorlichting gegeven over het invullen van de keuzeruimte van het derde jaar, de stages en het studeren in het buitenland. Zie daarvoor het rooster in de cursusbeschrijving van “Tutoraat tweede jaar BA CA-OS”.
Als je in je derde jaar in het buitenland wil studeren, moet je je daarvoor in veel gevallen al in het 1e semester van jouw tweede jaar aanmelden!

Vak EC Semester 1 Semester 2
Tutoraat tweede jaar BA CA-OS 0

Key Issues

Digital Anthropology 10
Economy and Ecology: Dichotomy and Practice 10
Diversity and Power 10

Onderzoekslab

Research Preparation 5
Veldwerk NL 10
Multivariate analyse: van data naar verslag 5

Area Studies

Anthropology and Sociology of Sub-Saharan Africa 10
Anthropology and Sociology of Modern Day South-East Asia 10
Displacement and Development: Anthropological Perspectives on South Asia 10
Regiovak(ken) naar keuze 10

3e jaar

Het derde bachelorjaar CA-OS bestaat net als de eerdere twee jaren uit 60 EC. Het verschil is dat de helft daarvan bestaat uit een vrije keuzeruimte en de andere helft uit verplichte onderdelen.

Verplichte onderdelen (30 ECTS)

 1. Bachelor Thesis met Capita Selecta (15 ECTS)
 2. Een thematische verdiepingsvak naar keuze, uit het aanbod onderaan (10 ECTS)
 3. De cursus "Personal and Professional Impact" (5 ECTS)

Vrije keuzeruimte (30 ECTS)

Keuzeonderdelen moeten in principe in het eerste semester worden geconcentreerd. Echter, in geval van studievertraging of afwijkend studieplan geakkordeerd door de studieadviseur, kunnen de keuzeonderdelen worden verspreid over het gehele collegejaar. (Bijvoorbeeld, sommige studenten hebben al in hun 2e bachelorjaar enkele vrije keuzevakken gevolgd, omdat ze Veldwerk NL niet konden doen. Zij zullen Veldwerk NL in het 3e jaar plannen en de overige onderdelen daaromheen.)
In sommige gevallen zal een goedkeuring van de examencommissie nodig zijn om de vrije keuzevakken toe te voegen aan het BA programma CA-OS, maar in sommige gevallen niet.

Hier volgen de vier mogelijke pakketten waaruit de vrije keuzeruimte kan bestaan:
1. Minor aan de Universiteit Leiden of een andere Nederlandse universiteit (zie ook uitleg onderaan).
2. Vakkenpakket samengesteld door jezelf - zie onderaan de voorwaarden.
3. Een combinatie van onderwijs van het 3e jaar CA-OS: thematische vakken, stage en/of wintercursus in de Filippijnen (zie cursusbeschrijvingen onderaan). Door deze optie te kiezen, vul je jouw vrije keuzeruimte met het onderwijs van CA-OS. Hierover hoef je géén verzoekschriften in Usis in te dienen.
4. Studie in het buitenland (zie Studeren in het Buitenland). Zie ook onderaan het kopje " Vrije keuzevakken".

Ook belangrijk om te weten:

Bij het samenstellen van het derdejaarsprogramma moet men rekening houden met een evenwichtige spreiding van onderwijsbelasting, d.w.z. 30 ECTS aan onderdelen per semester.

Wanneer alle onderdelen van het bachelorprogramma zijn afgerond en minimaal 180 ECTS is behaald, kan men gaan afstuderen en het BSc diploma behalen. Meer informatie over de afstudeerprocedure is te vinden op de website van het Instituut CA-OS.

Meer dan 180 ECTS behalen binnen jouw bachelor mag ook, maar extra vakken worden dan extra curriculair opgenomen op je diploma. De extra ECTS worden dan als extracurriculair onderwijs toegevoegd aan jouw bachelor cijferlijst (zie daarvoor ook het tabblad Keuzevakken) .

Mocht je het Honours Programma hebben afgerond, wordt dit ook bij je studieresultaten vermeld apart van het bachelorprogramma. De registratie hiervan zal verlopen via het OSC.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Loopbaanvoorbereiding voor derdejaars BA CA-OS 0
Personal and Professional Impact for CA-DS 5

Bachelor thesis project

Selected Bibliography [Capita Selecta] and Bachelor Thesis (5+10 EC) 10 + 5

Antropologische en sociologische verdieping (één vak te kiezen uit)

Digital @nthropology: a Critical Take on Information Society 10
Medical Anthropology 10
Visual Methods 10
Anthropology of Religion 10

Vrije keuzeruimte 30 ECTS: keuze uit verschillende onderdelen

Minor (informatie voor bachelorstudenten CA-OS) 30
Vrije keuzevakken in het 3e jaar CA-OS max. 30
Individuele stagemogelijkheid (NGO, Musea, e.d.) 20
Area Study Sustainability Philippines 10
Personal and Professional Impact 5

Tutoraat & arbeidsmarktvoorbereiding

Tutoraat & arbeidsmarktvoorbereidingsmodule

Beschrijving

Waarom ben je Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gaan studeren? Wat kun je er mee na je studie? Welke richting sluit aan bij jouw interesses? Hoe bereid je jezelf zo goed mogelijk voor op het werkveld? Binnen de Tutoraat & arbeidsmarktvoorbereidingsmodule staan deze vragen centraal. Het traject, dat door de hele bachelor loopt, ondersteunt studenten in hun persoonlijke zoektocht binnen de veelheid aan keuzes en mogelijkheden. De keuzes die je tijdens je studie maakt – de vakken die je volgt, de onderzoeksopdrachten die je uitvoert en de vragen die je jezelf stelt – zijn richtingbepalend voor de start van je toekomstige carrière. In de Tutoraat & arbeidsmarktvoorbereidingsmodule ga je op zoek naar je eigen krachten, wensen en mogelijkheden.

Leerdoelen

Centraal in het programma staan de vragen ‘Wie ben ik’?, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’. Meer specifiek leert de student:

 • praktische studievaardighedenvaardigheden, zoals academische teksten lezen, begrijpen en samenvatten; mondelingen en schriftelijke communicatie; tentamens voorbereiden en maken en time-management;

 • praktische sollicitatievaardigheden, zoals netwerken; het maken van een goed CV; het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van sollicitatiegesprekken;

 • kennis, vaardigheden en ervaringen uit het onderwijsprogramma te koppelen aan mogelijkheden en wensen ten opzichte van de eigen toekomstige professionele carrière;

 • door middel van zelfreflectie bewuste studieloopbaankeuzes te maken die aansluiten op persoonlijke competenties en arbeidswensen.

Onderwijsvorm

De Tutoraat & arbeidsmarktvoorbereidingsmodule bestaat uit diverse plenaire bijeenkomsten, groepsbijeenkomsten en andere activiteiten die verspreid door de gehele bachelor worden aangeboden. Vragen die gesteld worden en onderwerpen die centraal staan sluiten aan bij de studie- en ontwikkelingsfase van de student. Voor een belangrijk deel zijn de activiteiten geïntegreerd in het curriculum. Binnen vakken vertellen gastsprekers over hun werkveld, er zijn excursies en studenten voeren praktische (onderzoeks)opdrachten uit. De drie belangrijkste studieonderdelen die studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt zijn het Veldwerk NL, Personal and Professional Impact en de mogelijkheid tot het lopen van een stage.

Naast in het curriculum geïntegreerde bijeenkomsten wordt studenten aangeraden deel te nemen aan extra-curriculaire activiteiten zoals: een praktische sollicitatietraining met aandacht voor netwerken, het maken van een goed CV, het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van sollicitatiegesprekken; de CADS Carrièredag en FSW Carrièredag met lezingen, workshops en ontmoetingen met alumni; voorlichtingsmiddagen over studeren in het buitenland, minoren, masterprogramma’s en stages.

Het programma

Eerste jaar
In zeven verplichte tutoraatbijeenkomsten zal aandacht worden besteed aan: je weg en plek vinden binnen de universiteit en de bachelor CADS; je motivatie, studievaardigheden, knelpunten en wensen; mogelijkheden voor antropologen op de arbeidsmarkt.

Tweede jaar
In het tweede jaar zal er in twee plenaire bijeenkomsten aandacht zijn voor keuzevakken, studeren in het buitenland, de mogelijkheid van stage lopen en studieloopbaanplanning. Verder zal er aandacht besteed worden aan CV-opbouw en reflectie op de eigen wensen en competenties.

Derde jaar
In het derde jaar richt je het eerste semester in naar keuze. Studeren in het buitenland en stagelopen behoren tot de mogelijkheden. Je kunt er ook voor kiezen om je door middel van keuzevakken verder te specialiseren in een bepaald thema, met het oog op bijvoorbeeld je masterkeuze. In het tweede semester volg je het vak Personal and Professional Impact, waarin je praktische loopbaanvaardigheden opdoet.

Toetsing en afronding

Aan de Tutoraat & arbeidsmarktvoorbereidingsmodule worden geen studiepunten toegekend. Desalniettemin is aanwezigheid bij de in het curriculum geïntegreerde bijeenkomsten verplicht en dienen de opgegeven opdrachten naar behoren te worden uitgevoerd.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact

Coördinator: Simone de Boer MA, s.g.de.boer@fsw.leidenuniv.nl, tel. 071-5273741

NB. De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in samenwerking met de Career Service FSW. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op de website.

Keuzevakken

Toevoeging van keuzevakken en minoren aan jouw studieprogramma CA-OS

Deze instructie gaat over toevoeging van keuzevakken en (externe) minoren aan jouw bachelorprogramma.
Het is belangrijk dat je dit grondig leest en de handelingen in Usis verricht zoals beschreven.
Onderaan volgt een korte instructie, toegesneden op zeven situaties die zich bij CA-OS voordoen.

Het is verstandig om verzoekschriften ruim vóór de start van het keuzevak in te dienen. Zo weet je vooraf of het vak meetelt voor jouw bachelor CA-OS.

Situatie 1: Keuzevakken volgen aan de Univ.Leiden maar buiten CA-OS

In dit geval moet je de keuzevakken in Usis toevoegen aan jouw studievereisten via de optie “vervanging”. De voorwaarden voor erkenning van keuzevakken tot de BA CA-OS staan op tabblad “3e jaar” uitgebreid beschreven. LET OP: dit stappenplan geldt niet voor minoren; volg daarvoor de instructie onderaan – Situatie 2”.
1. Noteer de de vakcodes van de vakken (eindigend op Y) zoals deze in de e-gids zijn genoemd – die heb je nodig voor de volgende stappen.
2. Ga vanuit het Usis beginscherm naar de optie “Mijn studievereisten”. Hier zie je per studiejaar alle vakken van CA-OS die je reeds hebt afgerond maar óók de vakken die op ons programma staan maar die je nog niet hebt afgerond.
3. Onder het kopje “Bachelor jaar 3 – Keuzevakken” zie je een aantal “dummy-vakken”. Ze heten “Invulling keuzeruimte” en “Invulling keuzevak VR…”.
4. Klik op het dummy-vak “Invulling keuzeruimte”. Op het volgende scherm zie je de knop “Indienen verzoekschriften”. Als je dat aanklikt, krijg je een Verzoekschriften menu. Daar kies je voor de optie “Vervanging”.
5. Je kunt vervolgens meerdere gewenste keuzevakken met één verzoekschrift aanvragen, door de vakcodes één voor één toe te voegen via de optie “Studiedeel toevoegen”, in het veld “Vervangen door”. Daarvoor is het handig om de eerder genoteerde codes bij de hand te hebben.
6. Nadat je een verzoekschrift hebt opgeslagen én ingediend, kun je op datzelfde dummy-vak geen andere verzoekschriften indienen. Je moet dan een ander dummy vak gebruiken. Als je de dummy-vakken uit het gedeelte “Bachelor jaar 3 – Keuzevakken” allemaal al gebruikt hebt, kun je voor verzoekschriften het dummy-vak gebruiken dat onder “Bachelor jaar 3 – Verdere verdieping” staat vermeld, óf een van de CA-OS verdiepingsvakken die je zeker niet gaat volgen.

Situatie 2: Een minor volgen aan de Universiteit Leiden

Je kunt je vrije keuzeruimte ook invullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket van vakken van een andere opleiding. Een lijst van Leidse minoren vind je elders in de e-studiegids. Minoren hebben de omvang van 30 ECTS en een eigen studiegidscode. Zodra je voor een minor van een andere Leidse opleiding definitief bent ingeschreven, dien je dit kenbaar te maken via een mail naar het OSC (osc@leiden.edu). Jouw minor wordt dan in Usis in je vereisten opgenomen.
Het is dus niet de bedoeling dat je voor een minor een verzoekschrift indient zoals je dat zou doen bij een door jezelf samengesteld keuzepakket.

Situatie 3: Keuzevakken of een minor aan externe instellingen volgen

Externe instellingen zijn de andere universiteiten, maar ook het Talencentrum van UL, het Conservatorium, en de KABK. Om je te kunnen inschrijven aan een andere universiteit als gaststudent heb je vaak een bewijs nodig dat jouw hoofdopleiding dit heeft goedkeurd. Dit bewijs krijg je van het OSC indien je reeds een verzoekschrift hebt ingediend in Usis en deze in behandeling is genomen. Een minor van een andere universiteit wordt in jouw programma erkend als een verzameling keuzevakken omdat alleen Leidse minoren (met een Leidse studiegidscode) formeel als minor worden gezien in usis en op je diplomasupplement/cijferlijst.

Het aanvragen van erkenning van keuzevakken van externe instellingen gaat als volgt: 1. Ga vanuit Usis beginscherm naar de optie “Mijn studievereisten”. Hier zie je per studiejaar alle vakken van CA-OS die je reeds hebt afgerond maar óók de vakken die op ons programma staan maar die je nog niet hebt afgerond. 3. Onder het kopje “Bachelor jaar 3 – Keuzevakken” zie je een aantal “dummy-vakken”. Ze heten “Invulling keuzeruimte” en “Invulling keuzevak VR…”. 4. Klik op het dummy-vak “Invulling keuzeruimte”. Op het volgende scherm zie je de knop “Indienen verzoekschriften”. Als je die aanklikt, krijg je een Verzoekschriften menu. Daar kies je voor de optie “Extern onderwijs”. 5. Je voert hier de gegevens van het vak en de naam van de instelling in. Mocht je meerdere vakken bij dezelfde instelling volgen, kun je ze allemaal op één verzoekschrift toevoegen, door gebruik van de groene knop “Toevoegen extern onderwijs”. Als je echter vakken volgt bij verschillende instellingen, moet je per instelling een apart verzoekschrift indienen. Je moet daarvoor een ander dummy vak gebruiken. Als je de dummy-vakken uit het gedeelte “Bachelor jaar 3 – Keuzevakken” allemaal al gebruikt hebt, kun je voor verzoekschriften het dummy-vak gebruiken dat onder “Bachelor jaar 3 – Verdere verdieping” staat vermeld, óf een van de CA-OS verdiepingsvakken die je zeker niet gaat volgen. 5. Jouw verzoekschrift wordt in behandeling genomen, maar wordt pas na een paar maanden helemaal afgehandeld, namelijk wanneer je het vak hebt afgerond en daarvan een officiele / gestempelde cijferlijst, certificaat óf tentamenbriefje bij het OSC hebt ingediend (vermeld daarbij dat het een bijlage is voor het ingediende verzoekschrift, en bedoeld voor de examencommissie van CA-OS).

Situatie 4: Extra vakken volgen

Als je méér keuzevakken hebt afgerond dan 30 EC (maar niet in het kader van een tweede bachelor), of meerdere regiomodules of verdiepingsmodules hebt gedaan, dan kun je het “overschot” aan vakken bij “Extracurriculair onderwijs” toevoegen. Zo wordt het zichtbaar op jouw diplomasupplement dat je meer studiepunten hebt behaald dan wat strikt vereist is.
1. Ga vanuit het Usis beginscherm naar de optie “Mijn studievereisten”.
2. Klik bovenaan op de knop “samenvouwen”. Zo zie je meerdere onderdelen die te volgen zijn, en onderaan het BA programma van CA-OS, zie je de knop “Extracurriculair”.
3. Wanneer je dat open klikt en doorklikt op “extracurriculaire ruimte”, zie je een aantal lege dummy-vakken die allemaal “Extracurriculair studiedeel” heten maar verschillende codes hebben (eindigend op B2, B3…).
4. Klik op een dummy-vak, kies voor “Indienen verzoekschriften” en dan de optie “Vervanging” (als je een Leidse vak gaat die je wilt toevoegen en waarvan je de vak-codes bij de hand hebt) of “Extern onderwijs” (als het gaat om vakken van andere instellingen). LET OP: Kies NIET de optie 3 (extracurriculair), hoewel deze meest logisch klinkt!
5. Nadat je een verzoekschrift hebt opgeslagen én ingediend, kun je op datzelfde dummy-vak geen andere verzoekschriften indienen. Je moet dan een ander dummy vak gebruiken.

Situatie 5: Twee studies volgen aan de Universiteit Leiden

Studenten die twee studies volgen aan de Universiteit Leiden, moeten géén verzoekschrift voor Vervanging indienen maar een Vrijstelling aanvragen voor de vrije keuzevakken van CA-OS. De vakken van één studie kunnen namelijk bij de andere studie een reden zijn voor vrijstelling, maar mogen niet in Usis gekoppeld worden aan twee studieprogramma’s. Voor vrijstellingsverzoeken, zie tabblad “Vrijstellingen”.

Situatie 6: Vervanging van de regiomodules van het 2e jaar

Je volgt de “Situatie 1” of "Situatie 3" behalve dat je bij stap 3 niet een derdejaars keuzevak vervangt, maar een van de tweedejaars regio-vakken die onder BA Jaar 2: Area Studies te vinden zijn. Je klikt op een van die vakken en kiest verder bij Indienen verzoekschrift voor de optie Vervanging (voor het aandragen van een Leids vak) of Extern onderwijs (voor het aandragen van een vak dat je buiten Universiteit Leiden hebt gevolgd).

Situatie 7: Extra keuzevak in het 3e jaar: de overgangsregeling

Je volgt de “Situatie 1” behalve dat je bij stap 3 niet een derdejaars keuzevak vervangt, maar een "dummy-vak" dat onder het derdejaars onderdeel "BA3: Thesis en loopbaanorientatie (verplicht 20 EC)" te vinden is. Je klikt op het "dummy-vak" en kiest verder bij Indienen verzoekschrift voor de optie Vervanging (of Extern onderwijs, als je een vak buiten Universiteit Leiden hebt gevolgd). IN het veld Toelichting zet je "overgangsregeling extra keuzevak 3e jaar 2017-18".
Dit doe je ook als je gekozen hebt om het nieuwe CA-OS vak Media Worlds te volgen.

Vrijstellingen

Vrijstellingen aanvragen binnen de BA CA-OS

Studenten die reeds een andere opleiding of universitaire vakken hebben gevolgd, kunnen vrijstellingen aanvragen voor bepaalde onderdelen van hun bachelor CA-OS. De vrijstelling vraag je aan in twee stappen: 1. indienen van het verzoekschrift “Vrijstelling” in Usis volgens de stappen die onderaan zijn beschreven, 2. inleveren van bewijsdocumenten bij Onderwijs Servicecentrum van de FSW. Welke documenten dat zijn, is ook onderaan uitgelegd.

Indien je overweegt vrijstellingen aan te vragen maar toch twijfelt, neem contact op met de secretaris van de Examencommissie CA-OS, Cindy Schotte (071-527 3450, kamer 3A17).

Inleveren van documentatie

Er zijn drie situaties op basis waarvan meeste vrijstellingen worden aangevraagd:

 1. Student heeft een WO of HBO afgerond en is in bezit van een diploma. Deze student kan de vrijstelling aanvragen voor de (gehele of een deel van de) vrije keuze ruimte van het 3e jaar. Deze vrijstelling kan pas ná het behalen van de propedeuse CA-OS worden aangevraagd.
  Vereiste documenten: een gecertificeerde (!) kopie van het behaalde diploma.

 2. Student heeft een WO of een deel van een WO in de richting van sociale wetenschappen gedaan. In dit geval kunnen ook enkele eerstejaars vakken in aanmerking komen voor vrijstelling. Dat zijn de meer generieke vakken die bij andere ook studies worden aangeboden, zoals bv. statistiek of academische vaardigheden.
  Vereiste documenten: een officiëel (gestempeld) cijferlijst én de beschrijving van behaalde vakken.

 3. Er zijn ook studenten die vakken hebben afgerond bij een andere CA-OS opleiding. Zij komen in aanmerking voor vrijstelling van vakken van de propedeuse of de bachelor CA-OS in Leiden.
  Vereiste documenten: een officiëel (gestempeld) cijferlijst én de beschrijving van behaalde vakken.

Indienen van verzoekschrift in Usis

 1. Ga vanuit Usis beginscherm naar de optie “Mijn studievereisten”. Hier zie je per studiejaar de vakken van CA-OS die je reeds hebt afgerond maar óók de vakken die op ons programma staan maar die je nog niet hebt afgerond.
 2. Zoek het vak op waarvoor je vrijgesteld wilt worden en klik erop.
 3. Op het volgende scherm zie je de knop “Indienen verzoekschriften”. Als je dat aanklikt, krijg je een Verzoekschriften menu. Daar kies je voor de optie “Vrijstelling”.
 4. Je kunt vervolgens het verzoekschrift invullen. Je beargumenteert waarom je vindt dat je dit vak niet hoeft te volgen. Vermeld ook óf je de nodige bewijsdocumenten reeds hebt ingeleverd.
 5. Nadat je een verzoekschrift hebt opgeslagen én ingediend, kun je evt. andere vakken kiezen uit het programma CA-OS waarvoor je ook vrijstellingen wilt aanvragen, en daarvoor ook de argumenten opschrijven.
 6. Jouw verzoek wordt behandeld pas nadat je de bewijsstukken hebt ingeleverd zoals onderaan vermeld.