Prospectus

nl en

Russian Studies

Russische Studies bestaat uit twee afstudeerrichtingen (tracks): Taal en Cultuur en de track Geschiedenis, Politiek en Economie.

Het eerste jaar is voor iedereen hetzelfde. Aan het eind van het eerste jaar, als alle inleidende vakken gevolgd zijn, stel je met de studieadviseur een studieplan op, waarin staat welke vakken je gaat volgen in het tweede jaar. Kies je voor de afstudeerrichting Taal en Cultuur, of voor de richting Geschiedenis, Politiek en Economie? En dit traject zet je voort in je derde jaar.

Het derde jaar is ook het jaar dat je een minor, stage of keuzevakken kunt kiezen (30 EC). Keuzevakken kun je ook volgen bij de andere afstudeerrichting van Russische Studies

First year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Russian Grammar 1A 10
Russian Language Acquisition 1A 5
Academic Skills (Russian Studies) 5
Introduction to Russian Literature 5
History of Russia 5

Tweede semester

Russian Grammar 1B 10
Russian Language Acquisition 1B 10
Sociolinguistics of Russia 5
Introduction to Russian Studies 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2

Gezamenlijk

Russian Grammar 2 5
Core Curriculum: Philosophy of Science 5
Russian Reading Skills 2A 5
Russian Reading Skills 2B 5
Language acquisition 2 5

Voor de afstudeerrichting Politiek, Geschiedenis en Economie volg je:

Sovjetgeschiedenis en herinnering 10
Russian Politics 10

Voor de afstudeerrichting Taal en Cultuur volg je:

Russian Poetry and Short Stories 10
History of the Russian Language 10

Buitenlandverblijf

Art History in Daugavpils 5
Abroad stay (Russian language acquisition) 10

Extra-curriculair

What's Next? First Steps in Crafting Your Career (BA) 2

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2

Gezamenlijk

BA-Thesis Russian Studies 10

Voor de afstudeerrichting Politiek, Geschiedenis en Economie volg je:

The Russian Economy 10
Russian Foreign Policy 10

Voor de afstudeerrichting Taal en Cultuur volg je:

Modern Russian Linguistics 10
Russian Film 10

Keuzevakken

Introduction to the Georgian Language 10
Russian Reading Skills 3 5
Discretionary space 30

Extra-curriculair

What's Next? First Steps in Crafting Your Career (BA) 2

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Russische Studies

Het programma

Het programma van de Bachelor Russische Studies is veelzijdig: je verdiept je onder andere in de taal, politiek, geschiedenis, literatuur en films uit Rusland. Maar hoe kun je de kennis die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kun je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen? Kortom, hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op de toekomst?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten misschien zelfs nog meer op de zogenaamde ‘soft skills’. Dit zijn allerlei gedragsgerelateerde vaardigheden die bepalen hoe je bijvoorbeeld met verantwoordelijkheden omgaat, hoe goed je bent in plannen, en hoe je problemen oplost. Kortom: vaardigheden die belangrijk zijn voor je functioneren in het werkveld.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator J.P. Hoogbergen.

More info

Eindtermen van de opleiding

Bachelors in de Russische Studies beheersen het Russisch zodanig, dat zij zonder hulpmiddelen niet-specialistische teksten kunnen lezen en in normaal tempo over niet-specialistische onderwerpen kunnen converseren. Dit niveau stelt hen ook in staat hun taalvaardigheid in een specialistische richting zelfstandig uit te breiden. Een Bachelor Russische Studies met de afstudeerrichting Politiek, geschiedenis en economie, heeft een goede kennis van de geschiedenis, politiek, economie van Rusland. Een Bachelor Russische Studies met de afstudeerrichting Taal en Cultuur heeft een goede kennis van de (Slavische) taalkunde en een goed overzicht van en inzicht in de literaire stromingen sinds de 18e eeuw en andere cultuuruitingen. Hij/zij kan Russischtalige teksten in hun maatschappelijk-culturele context plaatsen en heeft inzicht in de problematiek waar de verschillende wetenschapsgebieden van Russische Studies zich mee bezighouden. Een Bachelor kan zelfstandig informatie zoeken, onderzoeksresultaten kritisch analyseren, en van zijn/haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag doen. Een Bachelor Russische Studies is voorbereid op de arbeidsmarkt om functies te vervullen waarvoor de bacheloropleiding gewenst is. Zie ook het Onderwijs- en Examenreglement

Het programma

Eerste jaar: propedeuse In het eerste, propedeutische jaar ligt het accent op de praktische taalverwerving Russisch. Voor de taalvaardigheid Russisch zijn 35 van de 60 ec gereserveerd. De overige 25 ec worden besteed aan het verwerven van academische onderzoeksvaardigheden (mondeling en schriftelijk) en aan een basiskennis van de Russische letterkunde, de Slavische taalkunde, de geschiedenis van Rusland en de Russische politiek en economie.

Bindend studieadvies (BSA) De student moet na 1 jaar minstens 45 ec van de vakken van de propedeuse gehaald hebben. De student moet in ieder geval de vakken Russische grammatica 1A en Academische vaardigheden hebben gehaald (aanvullende eis).

Tweede en derde jaar Aan het eind van het eeste jaar maakt de student een keuze in de richting die hij/zij wil opgaan. Politiek, geschiedenis en economie of taal en cultuur. Bij beide richtingen wordt 30 ec besteed aan Russische taalvaardigheid (waarvan 10 in Sint-Petersburg) en 40 ec aan vakken in de disciplines horende bij de richtingen. In het eerste semester van het tweede jaar volgen alle studenten de cursus Wetenschapsfilosofie (5 ec) en in het tweede semester Kunstgeschiedenis (5 ec) in Sint-Petersburg.

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ec per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het BA-eindwerkstuk (ca. 10.000 woorden) wordt geschreven over een onderwerp naar keuze, behorend bij de afstudeerrichting. Om het bachelordiploma in ontvangst te mogen nemen, moeten alle onderdelen van de studie met een voldoende (6 of hoger) zijn afgerond. De regeling voor het afstuderen is te vinden op de website Afstudeerregeling.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Russische Studies geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Russian and Eurasian Studies aan de Universiteit Leiden. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.