Prospectus

nl en

Middle Eastern Studies

Informatie studieprogramma

Eindtermen van de opleiding

 1. Algemeen
  Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens de Dublin-descriptoren:

1.a Kennis en inzicht

 • kritisch bewustzijn van theorieën op het gebied van regiostudies.

 • kennis van de regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit

1.b Toepassen van kennis en inzicht

 • De afgestudeerde heeft de vaardigheid om de verschillende theoretische benaderingen op het gebied van regiostudies te herkennen en tenminste twee daarvan zelf toe te passen.

 • De afgestudeerde heeft de noodzakelijke academische vaardigheden om een BA-eindwerkstuk te schrijven en bediscussiëren.

 • De afgestudeerde heeft de vaardigheid de regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit zelf toe te passen.

Voorts leiden de verschillende deelgebieden tot de volgende eindkwalificaties:

 1. Geschiedenis

2.a Kennis en inzicht:

 • algemene kennis van de taalkundige geschiedenis van het Midden-Oosten.

 • algemene kennis van, en inzicht in, historische ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een basaal begrip van methoden en technieken van de geschiedwetenschap.

 • grondige kennis van de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het door haar/hem gekozen taalgebied.

2.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.
 1. Cultuur

3.a Kennis en inzicht:

 • kennis van aspecten van culturele productie, zoals uitvoerende kunsten, literatuur en materiële cultuur.

 • kennis van de manier waarop maatschappijen in het moderne Midden-Oosten omgaan met hun cultureel erfgoed.

3.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.
 1. Maatschappij

4.a Kennis en inzicht:

 • algemene kennis van de geschiedenis, actuele ontwikkelingen en instituten van religies in het Midden-Oosten. Daarbij beschikt de afgestudeerde over dieper inzicht in ten minste een van deze religies, met name met betrekking tot haar rol in de maatschappij.

 • algemene kennis van de geschiedenis van en ontwikkelingen in de antropologie en sociologie van het Midden-Oosten.

 • inzicht in de rol van hedendaagse politieke bewegingen en ideologieën in het Midden-Oosten.

4.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.

I Afstudeerrichting Arabische taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Arabische taal en cultuur:

 • Kennis van en ervaring met diverse tekstgenres in geschreven en gesproken vorm uit verschillende periodes en regio’s van het Arabische taal- en cultuurgebied zowel in het Modern Standaard Arabisch als in een van de dialecten (Egyptisch of Marokkaans Arabisch).

 • Inzicht in hoe deze verschillende gesproken en geschreven culturele uitingen passen in hun directe (historische, religieuze, sociale, culturele, taalkundige, geografische) context en zich verhouden tot ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de islamitische wereld in bredere zin.

II Afstudeerrichting Perzische taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Perzische taal en cultuur:

 1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van het Perzische cultuurgebied, met een focus op Iran en aandacht voor Afghanistan en (delen van) Centraal-Azië
 2. Cultuur: Kennis van de geschiedenis van het Perzisch en de cultuurproductie met betrekking tot het Perzisch in brede zin; kennis van en ervaring met diverse tekstgenres en hun cultuurhistorische en maatschappelijke context; algemene kennis van de materiële cultuur van het Perzische cultuurgebied.
 3. Maatschappij: Algemene kennis van sociale structuren, politieke ontwikkelingen en de rol van religie (in het bijzonder de sji’itische islam en het soefisme) in het Perzisch cultuurgebied, met een focus op Iran en aandacht voor Afghanistan en (delen van) Centraal-Azië.

III Afstudeerrichting Turkse taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Turkse taal en cultuur:

 1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van het Osmaanse Rijk en Turkije.
 2. Cultuur:
  a) algemene kennis van de geschiedenis van de Turkse narratieve cultuur in literatuur, film en televisiedrama.
  b) algemene kennis van de Turkse beeldende kunst en materiële cultuur.

IV Afstudeerrichting Hebreeuwse taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Hebreeuwse taal en cultuur:

 1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van de staat Israël.
 2. Cultuur: Algemene kennis van het jodendom.
 3. Maatschappij: Kennis van de sociale structuren, politiek en economie van het huidige Israël.

V Afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies:

 1. Geschiedenis:
  Grondige kennis van de (moderne) geschiedenis van het Midden-Oosten.
 2. Maatschappij:
  a) inzicht in fundamentele socioculturele processen en ontwikkelingen die relevant zijn voor het moderne Midden-Oosten.
  b) algemene kennis van de geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van politieke wetenschappen en economie van het Midden-Oosten.
  c) inzicht in relevante sociaaleconomische en politieke processen en ontwikkelingen die relevant zijn voor het moderne Midden-Oosten.
  d) meer uitgebreide kennis van de rol van de islam in de moderne wereld.

VI Afstudeerrichting Islamstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Islamstudies:

 1. Kritisch bewustzijn van theorieën op het gebied van religiestudies. De afgestudeerde heeft de vaardigheid om de verschillende theoretische benaderingen te herkennen.
 2. Meer uitgebreide kennis van de rol van de islam in de moderne wereld.

Taalvaardigheid

Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid, met betrekking tot respectievelijk Arabisch (afstudeerrichting Arabische taal en cultuur), Perzisch (Perzische taal en cultuur), Turks (Turkse taal en cultuur) of Hebreeuws (Israëlstudies) :

Arabisch BA 1 BA 2 BA 3
Luisteren A1 B1 B1
Lezen A2 B 1 B 2
Gesproken interactie A1 A2 A2
Gesproken productie A2 B1 B1
Schrijven A2 B1 B1
Turks, Hebreeuws, Perzisch BA 1 BA 2 BA 3
Luisteren A1 B1 B1
Lezen A2 B 1 B 2
Gesproken interactie A2 B2 B2
Gesproken productie A2 B1 B1
Schrijven A2 B1 B1

Bindend Studieadvies (BSA)

In 2023-2024 worden er twee adviezen uitgebracht, het eerste vóór 1 februari en het tweede vóór 15 augustus. De opleiding hanteert een aanvullende eis:

 • Seminar Midden-Oostenstudies

Keuzeruimte

Het 3e jaar bestaat voor de helft (30 EC, verdeeld over beide semesters) uit een minor of vrije keuzeruimte. Op de universitaire website en de facultaire website vind je meer informatie over de minoren. Op de facultaire website vind je ook meer informatie over de mogelijke invullingen van de vrije keuzeruimte door middel van bijvoorbeeld een zelf samengesteld keuzepakket waarvan een stage deel kan uitmaken (Regeling stage in de bachelor). De examencommissie beoordeelt deze pakketten op samenhang en opbouw, de voorgestelde combinatie van vakken moet elkaar versterken en uit verschillende studiejaren komen, bij voorkeur uit zowel BA 1, 2 als 3, met de bijbehorende niveaus (100-200-300). Let bij je keuze ook op toegangs- en eventuele ingangseisen.

Een aantal minoren wordt in zijn geheel aangeboden in het 1e semester. Houd er rekening mee dat dit in de praktijk moeilijk te combineren is met de colleges van je hoofdvak (niet alleen voor wat betreft het rooster maar zeker ook de studielast). Het is dan beter alleen de minor te volgen en de colleges van het hoofdvak een jaar op te schuiven. Of andersom, waarbij de minor in het 1e semester van 24-25 wordt gevolgd, wat gezien de studievoortgang de voorkeur heeft.

Examencommissie
Voor een minor van de Universiteit Leiden is geen toestemming nodig van de examencommissie. Formulieren voor zelf samengestelde keuzepakketten (waar ook een stage deel van kan uitmaken) dienen uiterlijk 15 augustus 2024 ingeleverd te worden bij de examencommissie. Gebruik hiervoor het formulier Goedkeuring keuzepakket en stuur de mail vanuit je u-mail.

Voltijd en deeltijd

Het Bachelorprogramma Midden-Oostenstudies is alleen in voltijd te volgen.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met het college BA-eindwerkstuk en seminar (15 EC).

Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli.

N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar (in oktober)

Afstudeerrichtingen

De opleiding kent zes afstudeerrichtingen:

 • Arabische taal en cultuur

 • Perzische taal en cultuur

 • Turkse taal en cultuur

 • Moderne Midden-Oostenstudies

 • Hebreeuwse taal en cultuur

 • Islamstudies

Aansluitende masteropleidingen / premastertrajecten

De bachelor Midden-Oosten geeft direct toegang tot de Master Middle Eastern Studies

Premaster

Informatie over de pre-master Middle Eastern Studies.

Additional course information

Mode of instruction

Lecture
Attendance is not obligatory for lectures. The conveners do not need to be informed in case of missed classes. Information and knowledge provided in the lectures greatly contribute to the subsequent courses of the programme. In order to pass the course, students are strongly advised to attend all sessions.

Seminar
Attendance and participation are obligatory for seminars. Students are required to attend all sessions. The convenors need to be informed without delay of any classes missed for a good reason (i.e. due to unforeseen circumstances such as illness, family issues, problems with residence permits, the Dutch railways in winter, etc.). In these cases it is up to the discretion of the convener(s) of the course whether or not the missed class will have to be made up with an extra assignment. The maximum of such absences during a semester is two* . Being absent without notification can result in a lower grade or exclusion from the term end exams and a failing grade for the course.

 • Two for a seminar, that has 2 hour classes that meet once a week, during the whole semester (2 blocks).

Academic Integrity

Students are expected to be familiar with Leiden University policies on plagiarism and academic integrity.
Plagiarism will not be tolerated. It is assumed that students' work is their own work with all sources used properly indicated and documented in the text (with quotations and/or citations). Students may not substantially reuse any work they have previously submitted in this or other courses. Minor overlap with previous work is allowed as long as it is duly noted in citation.
Assignment(s) must be submitted to Brightspace through Turnitin, so they can be checked for plagiarism. Submission via email is not accepted.

ChatGPT: What is possible and what is allowed? Dos and Don'ts.

Students with disabilities

The university is committed to supporting and accommodating students with disabilities as stated in the university protocol (especially pages 3-5). Students should contact at least four weeks before the start of their courses to ensure that all necessary academic accommodations can be made in time conform the abovementioned protocol.

Faculty elective package Persian Studies

Course EC Semester 1 Semester 2
Persian Language and Culture 1 10
Persian Language and Culture 2 10

Kies één van de volgende cursussen:

History of Contemporary Iran 5
History of Central Asia & Afghanistan 5

Choose one of the following courses:

Media Persian 5
History of Persian Language and Literature 5
Islamic Art and Material Culture 5

Faculty elective package Turkish Studies

Course EC Semester 1 Semester 2

For students with no Turkish skills

Beginner's Turkish 10
Pre-Intermediate Turkish 10

Choose one of the following courses:

History and Culture of Modern Turkey 5
Ottoman History and Culture 5

Choose one of the following courses:

Turkish through Media 5
Turkish Texts: from Inscriptions to Television Series 5
Islamic Art and Material Culture 5

For students with intermediate Turkish skills

Intermediate Turkish 10
Ottoman Turkish 2 5
Turkish Texts: from Inscriptions to Television Series 5
Islamic Art and Material Culture 5

Choose one of the following courses:

Ottoman 1 5
Ottoman History and Culture 5
History and Culture of Modern Turkey 5

For students with advanced Turkish skills

Ottoman 1 5
Ottoman History and Culture 5
History and Culture of Modern Turkey 5
Ottoman Turkish 2 5
Turkish Texts: from Inscriptions to Television Series 5
Islamic Art and Material Culture 5

Elective courses

Course EC Semester 1 Semester 2
Beginner's Hebrew 10
Beginner's Turkish 10
Persian Language and Culture 1 10
History and Culture of Modern Turkey 5
The Making of the Muslim Middle East (600-1600) 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5
Introduction to the Study of Islam 5
Panoramic Overview: Language, Politics and Culture in the Middle East 5
Persian Language and Culture 2 10
History of Persian Language and Literature 5
History of the Modern Middle East: Transformations and Challenges 5
Islamic Art and Material Culture 5

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij de Bachelor Midden-Oostenstudies

Het programma

Het Midden-Oosten, een regio die zich uitstrekt van Marokko tot Iran, heeft een fascinerende geschiedenis en een cultuur die veel invloed heeft gehad op het Westen. Tegenwoordig is de regio een wereldspeler van formaat. De verschillende landen die deel uitmaken van het Midden-Oosten spelen stuk voor stuk een belangrijke rol in de internationale politiek, economie en handel. Met de bachelor Midden-Oostenstudies verdiep je je in de vele facetten en de achtergronden van deze regio.

Maar hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen en hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op de toekomst?
Op verschillende momenten tijdens je Bachelor komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met Humanities Career Service, of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Career Service workshops & events. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de opleidingsmodule in Brightspace, de facultaire en de opleidingswebsite word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Soft skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten misschien zelfs nog meer op de zogenaamde ‘soft skills’. Dit zijn allerlei gedrag gerelateerde vaardigheden die bepalen hoe je met verantwoordelijkheden omgaat, hoe goed je bent in plannen en hoe je problemen oplost. Kortom: vaardigheden die belangrijk zijn voor je functioneren in het werkveld.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235.