Prospectus

nl en

Teaching Chemistry

De lerarenopleiding Scheikunde is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo en leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid.

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Studenten maken zich de stof vooral eigen door zelfstandig werken, samenwerken en het volgen van werkcolleges. Ze verwerven wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek en leren het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk. De opleiding wordt samen met de scholen waar het ICLON nauw mee samenwerkt vormgegeven. Voor het praktijkdeel van de opleiding kan gebruik worden gemaakt van een stage of, onder bepaalde voorwaarden, van een betaalde baan.

De lerarenopleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. De deeltijdopleiding start alleen in augustus/september (niet in januari/februari).

Voor aanmelding, aanmeldingsdeadlines, toelatingseisen en verdere informatie zie de website van het ICLON.

Plusprogramma: World Teachers Programme

Wil je graag lesgeven op een school voor tweetalig- of internationaal onderwijs? Meld je dan aan voor het World Teachers Programme (WTP). Het WTP is een plusprogramma van de Lerarenopleiding. Het programma is ontwikkeld voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde schoolomgeving ambiëren en een extra studielast aankunnen. Na afronding van de opleiding ontvang je naast de eerstegraads onderwijsbevoegdheid het WTP-certificaat.

Masteropleiding

Officiële titel masteropleiding: Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen

Afstudeerrichting: Scheikunde

Studenten die zich aanmelden voor de master Leraar VHO in de Bètawetenschappen worden toegelaten tot een specifieke afstudeerrichting. Deze masteropleiding met afstudeerrichting Scheikunde wordt ook wel de Lerarenopleiding Scheikunde genoemd.

Contact

Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071-527 40 15. Zie eventueel ook deze webpagina voor uitgebreide contactgegevens.

Studieadviseur: Toke Egberts

Telefoon: 071 527 30 09

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur

E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Curriculum

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste deel Lerarenopleiding (30 EC)

Learning and Instruction 3
Teaching Methodology 1 Chemistry 5
Educational Theory (ICLON) 5
Teaching Practice 1 17

Tweede deel Lerarenopleiding (30 EC)

Innovations in Education 3
Teaching Methodology 2 Chemistry 5
Subject-specific research project 7
Teaching Practice 2 15

Meer informatie

Meer informatie

Naast deze elektronische Studiegids is informatie voor studenten van de Lerarenopleiding te vinden op Brightspace, de studentenwebsite en er is een pagina met reglementen van de ICLON Lerarenopleiding. Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten inclusief procedure

 • Links naar belangrijke regelementen zoals de Onderwijs en examenregeling (OER)

Brightspace

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Daarnaast kun je in de start course (ICLON lerarenopleiding start xx) informatie vinden over onder andere:

 • Algemene informatie zoals bij wie je terecht kunt met vragen (supervisor, onderwijsadministratie, studieadviseur, et cetera) en berichtgeving vanuit ICLON

 • Examencommissie ICLON

 • Opleidingscommissie ICLON

Studentenwebsite

Op de Studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Reglementen ICLON Lerarenopleiding

In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Lerarenopleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)
  o Cum laude criteria
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding (artikel 2.3)

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren