Prospectus

nl en

Educational Theory (ICLON)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Beschrijving

Gerelateerd aan recente theorie over de psychologie van de adolescentie komt het pedagogisch handelen in de klas en in de school aan de orde. Daarnaast worden gespreksvaardigheden in relatie tot communicatie met leerlingen en ouders getraind.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.

  • De student is in staat op een professionele manier gesprekken te voeren met leerlingen en ouders.

  • De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Rooster

Het rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden op deze website.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

  • Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).

  • Verslag: analyse eigen gespreksvaardigheden.

Voor de inleverdata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door de paper met een cijfer te beoordelen. Voorwaarde is dat het Verslag Gespreksvaardigheden voldoende is (wordt beoordeeld met voldoende/onvoldoende).

Herkansing

Het is mogelijk om de paper en het verslag te herkansen door deze voor het eerstvolgende herkansingsmoment in te leveren.

Literatuurlijst

  • Slot, W., & Aken, M. van. (26e druk, 2019). Psychologie van de adolescentie. Baarn: Thieme Meulenhoff. ISBN 9789006105612.

  • Konig, A. (1995). In gesprek met de leerling. Houten: Educatieve Partners/KPC i.s.m. Wolters-Noordhoff. Dit boekje wordt op Brightspace beschikbaar gesteld.

  • Diverse artikelen die via Brightspace worden verspreid.

Contact

Het vak wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: S.R. Bosker MPhil, MSc.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

In dit studieonderdeel wordt een casus uit de eigen praktijk onderzocht. Met gebruikmaking van het model handelingsgericht werken worden een klas en daarbinnen een leerling beschreven vanuit verschillende ontwikkelingspsychologische perspectieven. Vervolgens worden er onderzoeksvragen geformuleerd en worden die beantwoord door de verzamelde gegevens vanuit een selectie uit de perspectieven te analyseren. Op basis van die analyse formuleert de student een handelingsadvies voor de betrokken docenten.