Prospectus

nl en

Bio-Pharmaceutical Sciences

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een tweejarige masteropleiding. Beide opleidingen zijn voltijdse studies en richten zich op het opleiden van studenten tot (junior) geneesmiddelonderzoeker. Tijdens de bacheloropleiding komt een BFW-student met alle facetten van geneesmiddelenonderzoek in aanraking. De BFW-student kan vervolgens een mastervariant kiezen die aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesse.

Eerste jaar

Propedeuse Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Het studiejaar begint op maandag 3 september 2018 om 10.00 uur in collegezaal C2, een van de zalen van de Gorlaeus Laboratoria, met de introductiedag en eindigt op of rond 31 augustus 2019. In het eerste jaar komen, naast echte BFW-vakken, belangrijke chemische, wiskundige en biomedische steunvakken aan de orde. In de practica en onderzoeksopdrachten worden vaardigheden opgedaan die later veelvuldig worden toegepast. Er worden op het practicum verscheidene typen reacties uitgevoerd en op de producten daarvan diverse scheidings-, zuiverings-, en analysetechnieken toegepast. De opleiding start met het vak Inleiding BFW waarin de student aan de hand van een casus over een ziektebeeld kennis maakt met de vele aspecten van geneesmiddelonderzoek. Het jaar wordt afgesloten met de BFW-vakken Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 en 2 en Analytische chemie 1.

LET OP: De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen kent een VERPLICHT matchingstraject.

Deelname aan Verplichte Matching is verplicht; alleen studenten die alle onderdelen van Verplichte Matching hebben afgerond én beschikken over de juiste vooropleiding kunnen starten met de opleiding in september. Zie website voor informatie over deadlines.

Course EC Semester 1 Semester 2
Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen 2
Mentoraat (Studievaardigheden) BFW 1
Academische Vorming 1 3
Moleculaire genetica 1 3
Statistiek 1 (BFS) 2
Biochemie 1 3
Biochemie 1 practicum 3
Scheikunde 4
Organische chemie 1 5
Celbiologie 3
Fysiologie 6
Histologie 2
Organische chemie practicum 3
Calculus 3
Thema Effecten van geneesmiddelen 1 6
Thema Effecten van geneesmiddelen 2 5
Analytische chemie 1 6

Tweede jaar

Het studiejaar begint op maandag 3 september 2018 om 13:15 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria met een korte introductie en eindigt op 4 juli 2018 met het practicum Geneesmiddeltoediening en -afgifte. Voor de pechvogels is er daarna nog een periode met hertentamens in juli.

Het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een verdieping van de propedeuse. Naast echte BFW-vakken, die geintegreerd worden aangeboden als de Thema’s Effecten van geneesmiddelen 3, Ontwerp & Synthese, en Geneesmiddelentoediening en -afgifte komen belangrijke medisch-biologische en (bio)chemische steunvakken aan de orde, waaronder Immunologie, Biochemie 2 en Organische Chemie 2.

Course EC Semester 1 Semester 2
Organische Chemie 2 5
Molecular Genetics 2 (BFW) 3
Academische Vorming 2 4
Biochemistry 2 (BFW) 3
Statistiek 2 (BFS) 2
Practicum Cellulaire Biochemie 5
Thema Effecten van geneesmiddelen 3 5
Thema Ontwerp en synthese 8
Farmacologie 6
Pathologie 3
Anatomie 3
Immunologie 3
Thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte 10

Derde jaar

In het derde studiejaar van de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) staat het geneesmiddelenonderzoek centraal.

Het eerste semester bestaat uit vrije keuzeruimte van 30 EC.

Deze kan als volgt naar keuze worden ingevuld:
1. met een Leidse, Delftse of Rotterdamse minor
2. met het standaard goedgekeurde keuzevakkenpakket ‘Disease, Signaling and Drug Targets’ van 30 EC.
3. voor een beperkt aantal studenten en na selectie is het mogelijk om voor de afstudeerrichting ‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie’ te kiezen; deze studenten vullen de vrije keuzeruimte met een ‘verplicht integraal Farmacie programma'.
4. met een zelf samengesteld keuzevakkenpakket.

NB voor optie 4 en minoren aan andere onderwijsinstellingen is vooraf goedkeuring van de Examencommissie BFW/BPS vereist, vraag dit ruim van tevoren aan.

BFW biedt de volgende eigen minoren aan:

Computational Approaches to Disease, Signaling and Drug Targets
Part 1:

 • Introduction to Computational Thinking

 • Computational Biomedical Research

 • Systems Pharmacology

Part 2:

 • Cellular Signal Transduction

 • Functional Genomics: from Genotype to Phenotype
  Keuze uit:

 • Farmacotherapie (Nederlands) óf

 • Cell Signaling in Cancer and Drug Safety (computational variant; max 15 plaatsen en alleen i.c.m. Computational Biomedical Research)

Modern Drug Discovery (samen met LST & MST)

 • Introduction to Computational Thinking

 • Modern Analytical Approaches to Drug Discovery

 • Synthetic Organic Chemistry

 • Drug Delivery Technology

 • Medicinal Chemistry

 • Bioorganic Synthesis

Deze minoren en de afstudeerrichting BFW en Farmacie starten op 3 september 2018 om 9.00 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria.

In het tweede semester worden de onderstaande vakken aangeboden.

De Bacheloronderzoeksopdracht BFW vindt in principe plaats in het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) van de Universiteit Leiden. In het Centre for Human Drug Research (CHDR) is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Studenten ontvangen in periode oktober/november informatie over de plaatsingsprocedure en worden eind januari uitgenodigd om hun eigen interesse in type onderzoek en vakgebied aan te geven en een motivatiebrief te schrijven. Op basis van deze gegevens worden studenten in maart ingedeeld voor een onderzoeksopdracht.

In principe starten alle Bacheloronderzoeksopdrachten volgens het rooster. Wie dan niet in de gelegenheid is om de onderzoeksopdracht te starten, start op een ander moment;extra studievertraging is daarbij niet uitgesloten. LET OP: als je later in het jaar start: A) overleg eerst met de studieadviseurs en B) meld je wel op tijd aan via de reguliere plaatsingsprocedure.

Course EC Semester 1 Semester 2

Het tweede semester van het derde studiejaar heeft omvang van 30 EC en omvat 3 vakken en een onderzoeksopdracht met een duur van 10 weken.

Farmacoepidemiologie 3
Ontwikkelingstraject geneesmiddelen 10
Academische Vorming 3 1
Bacheloronderzoeksopdracht BFW onder begeleiding van één van de onderzoeksclusters van het LACDR 16

Optional Courses

Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 5

More info

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) is een veelzijdige studie. Zij integreert kennis, methoden en technieken uit de scheikunde, geneeskunde, wiskunde en biologie. De bacheloropleiding start met ca. 250 eerstejaars studenten en de masteropleiding van BFW is kleinschaliger, met een omvang van gemiddeld ongeveer 70 nieuwe studenten per jaar. Door het vormen van mentorgroepen vanaf dag 1 van de bachelor en de vele contacturen is goed contact met medestudenten en docenten en een persoonlijke begeleiding tijdens de hele studie mogelijk.

Zowel het bachelor- als het master-onderwijs is nauw verweven met het wetenschappelijke, bio-farmaceutische onderzoek dat aan de Universiteit Leiden plaats vindt. Dit onderzoek is georganiseerd in de onderzoeksschool ‘Leiden Academic Centre for Drug Research’, LACDR).

Karakter van de bacheloropleiding

De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen biedt een brede kennismaking met het wetenschapsgebied van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen en het moderne geneesmiddelonderzoek. Dit vakgebied maakt een bloeiperiode door als gevolg van de recente stormachtige ontwikkeling van moleculair-biologische technieken, waardoor een beter beeld wordt verkregen van celbiologische processen en de (humane) genetica. Deze snel toenemende kennis maakt de ontwikkeling van nieuwe, betere, en veiliger geneesmiddelen mogelijk. De ontwikkeling van zulke geneesmiddelen is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg, en dient een groot maatschappelijk belang. Bij de bacheloropleiding worden de verschillende onderzoeksvelden van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Er wordt daarbij sterk gehecht aan het learning-by-doing principe, waarbij de opbouw van theoretische kennis gecombineerd wordt met (onderzoeks)vaardigheidstraining. In het onderwijs staan de volgende bio-farmaceutische onderwerpen centraal:

 • ontwerp en synthese van geneeskrachtige stoffen;

 • analytische bepalingen van geneeskrachtige stoffen en hun afbraakproducten;

 • ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen;

 • evaluatie van de werking en verwerking van deze stoffen in de mens.

Uiteraard komt in het onderwijs ook de benodigde scheikundige, medische, wiskundige en biologische basiskennis aan bod. Hier wordt vooral in het eerste jaar aandacht aan besteed. De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een eerste stap in de richting van junior geneesmiddelenonderzoeker en geeft uiteraard toegang tot de masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences.

Karakter van de masteropleiding

De masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences stelt zich tot doel studenten op te leiden tot (junior)geneesmiddelonderzoeker, maar biedt de student ook de mogelijkheid zich nader te specialiseren in bedrijfsmanagement of voorlichting op het gebied van geneesmiddelonderzoek. De masteropleiding biedt studenten de mogelijkheid zich specialiseren en verder te bekwamen op een biofarmaceutisch vakgebied naar keuze.

Praktische informatie voor de start van de bachelor

Roosters worden in principe gepubliceerd via Blackboard. Het rooster van de eerste 2 weken wordt ca. eind juli toegestuurd aan de studenten die zich hebben aangemeld voor het eerste jaar; tijdens de eerste dagen van de studie wordt uitgelegd hoe je daarna zelf alle informatie kunt vinden. Een overzicht van tentamendata en studieactiviteitscodes benodigd voor het inschrijven voor vakken en tentamens in uSis is hier te vinden (kijk onder 'Wiskunde en Natuurwetenschappen', 'Studieactiviteiten Bachelor' en het betreffende studiejaar van Bio-Farmaceutische Wetenschappen).