Prospectus

nl en

LLP

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

LLP bestaat uit twee delen:

 • de LLP-bijeenkomsten voor voltijdstudenten;

 • en de taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten.

LLP-bijeenkomsten:
Antwoord op vele vragen van eerstejaarsstudenten:

 • Hoe leert u uw medestudenten en uw docenten kennen? Wat gebeurt er op de universiteit en onze faculteit? Wat doen docenten de hele dag? Waarom zijn recht en criminologie fascinerend? Waarom zijn recht en criminologie onontkoombaar in het dagelijkse leven? Wat wordt er van u als student verwacht? Waar kunt u terecht als u problemen heeft met uw studie? Hoe moet een arrest van de Hoge Raad worden gelezen en waar en hoe vindt u een antwoord op juridische of criminologische vragen? Op deze en nog veel meer vragen wordt in Leiden Law Practices (LLP) een antwoord gegeven. Door LLP leert u in korte tijd veel andere nieuwe studenten kennen, raakt u vertrouwd met het universitaire leven en leert u basisvaardigheden die u helpen om grip te krijgen op uw studie. Geen massale, maar juist een persoonlijke benadering van studenten in een vertrouwde, vaste tutorgroep van ongeveer 30 studenten. De tutorgroep wordt geleid door een docenttutor en een studenttutor (een ouderejaarsstudent). Met uw tutorgroep volgt u een gevarieerd programma.

 • Het programma bestaat uit 8 LLP-bijeenkomsten (inclusief praktijkbezoeken), die onder meer in het teken staan van kennismaking, informatie over de faculteit, taal, wet en jurisprudentie, de gang van zaken bij een rechtszitting, zoekvaardigheden, debat, toekomstmogelijkheden en de gang van zaken bij tentamens.

 • Met uw tutorgroep maakt u kennis met de praktijk door het afleggen van een rechtbank- en/of werkbezoek. Bij studievoortganggesprekken, die plaatsvinden na de tentamenperiodes, bespreekt u met uw docent- en studenttutor uw studieresultaten en knelpunten of wensen over de invulling van de studie. Zo nodig wordt u verwezen naar een studieadviseur.

 • Veel tutorgroepen ondernemen op vrijwillige basis gezellige activiteiten.

Studenttutor en docenttutor: steunpilaren in LLP

 • Binnen het LLP is de studenttutor uw ‘praktische’ steun en toeverlaat. Met veel van uw vragen kun u bij hem/haar terecht. Zo nodig verwijst hij/zij u naar een andere informatiebron binnen de faculteit. De studenttutor heeft de organisatorische leiding binnen het LLP en leidt (alleen of samen met de docenttutor) een aantal LLP-bijeenkomsten. Daarnaast geeft hij/zij feedback op bepaalde opdrachten.

 • De docenttutor leidt ook een aantal LLP-bijeenkomsten, geeft u eveneens feedback bij bepaalde opdrachten, volgt uw studieresultaten en bespreekt deze met u in (individuele) studievoortgangsgesprekken, samen met de studenttutor. Ook geeft de docenttutor een ‘kijkje in de keuken’ door in meer detail te vertellen over zijn of haar werkzaamheden binnen de faculteit, zoals werkgroepen of colleges geven, tentamens en essays beoordelen, onderzoek doen en artikelen schrijven.

Wanneer vindt LLP plaats?

 • De bijeenkomsten en activiteiten met uw tutorgroep vinden vooral plaats in het eerste semester.

 • LLP start aan het begin van het studiejaar met een Introductieweek, waarin u onder meer een Introductiecollege en een college Taalvaardigheid krijgt.

 • De eerste drie tutorbijeenkomsten vinden plaats in de Introductieweek. De studievoortganggesprekken worden gehouden na de tentamenperiodes in het eerste en tweede semester.

Taaltoets in LLP (voltijd- en deeltijdstudenten)

 • De faculteit hecht er aan dat u zich in een vroeg stadium van uw studie bewust bent van het belang van de Nederlandse taal, en dat u ervan op de hoogte bent wat uw niveau is ten aanzien van bepaalde aspecten van uw juridische of criminologische taalbeheersing.

 • In LLP wordt daarom veel aandacht besteed aan taal. Bovendien maakt een taaltoets juridisch Nederlands (voor rechtenstudenten) en criminologisch Nederlands (voor criminologiestudenten) deel uit van LLP, welke met goed gevolg moet worden afgelegd.

 • Voorafgaand aan de taaltoets wordt een Taalcollege gegeven. Hierin wordt een aantal basisregels opgefrist en worden lastige vragen behandeld uit eerder afgenomen taaltoetsen. U kunt verder oefenen voor de taaltoets door oude versies van de Taaltoets te maken, en uw antwoorden vervolgens te controleren aan de hand van de antwoordsleutels. Zie de Blackboardomgeving van de Taaltoets.

 • Ook kunt u uw taalbeheersing oefenen via de site www.hum.leidenuniv.nl/talencentrum/taalhulp. Vooral de oefeningen in woordenschat, grammatica en begrijpend lezen maken duidelijk wat u op deze terreinen eventueel nog kunt verbeteren. Via de site ‘Beter spellen’ (http://www.beterspellen.nl/website/index.php?pag=4) kunt u meedoen aan dagelijkse spellingstesten.
  Effectief studeren: workshop en training studievaardigheden

 • Leren om effectief te studeren is eveneens een aandachtspunt in LLP. U kunt bij een professionele trainer een workshop volgen waarin inzicht wordt verschaft in de werking van het brein, en handvatten worden aangereikt om effectiever te studeren, en studiestof beter en sneller te onthouden.

 • Ook kunt u tegen een geringe vergoeding een uitgebreidere training volgen om uw studievaardigheden verder te vergroten.

Leerdoelen

Doel van het vak
LLP heeft tot doel u als eerstejaarsstudent Rechtsgeleerdheid of Criminologie behulpzaam te zijn bij het maken van de overstap naar de universiteit en bij uw integratie in het universitaire en facultaire leven. Ook heeft LLP tot doel u juridische resp. criminologische basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van LLP bent u in grote lijnen vertrouwd met de gang van zaken en de organisatie van de faculteit en kunt u aanspreekpunten identificeren binnen de faculteit voor bepaalde studiegerelateerde vragen of problemen (zoals studieadviseurs, studiedecanen).
Ook kunt u op basaal niveau:

 • uitleggen waarom het recht of criminologie van belang is voor de samenleving en aan de hand van voorbeelden laten zien welke juridische/criminologische kwesties er zoal spelen in het dagelijkse leven.

 • uitleggen wat een ‘academische houding’ inhoudt en wat het belang hiervan is bij uw studie.

 • universitaire gedragsregels weergeven (o.a. over plagiaat en fraude).

 • uw weg vinden in de wettenbundels.

 • aanduiden welke elementen van belang zijn in een rechterlijke uitspraak en veelgebruikte begrippen in zo’n uitspraak (zoals een ‘noot’ of ‘conclusie’) benoemen en de betekenis hiervan uitleggen.

 • juridisch resp. criminologisch achtergrondmateriaal opzoeken (zoals jurisprudentie en parlementaire geschiedenis).

 • beschrijven hoe de gang van zaken is bij een rechtszitting die u heeft bijgewoond, en welke gedragskenmerken van belang zijn voor het in goede banen leiden van een rechtszitting.

 • een juridische of criminologische stelling toelichten en verdedigen of bekritiseren.

 • Een aantal basale leerstijlen en leerstrategieën (zoals mindmapping en geheugentechnieken, sneller lezen met meer begrip, aantekeningen maken) reproduceren die van belang zijn voor uw studievaardigheden.

 • Tevens kunt u toelichten waarom de Nederlandse taal en correct taalgebruik van belang zijn bij de studies Rechtsgeleerdheid resp. Criminologie en in het juridische of criminologische beroepsleven. Behaalt u de taaltoets, dan beheerst u het juridisch resp. criminologisch Nederlands ten aanzien van de getoetste deelaspecten op een voldoende tot goed niveau voor een eerstejaarsstudent. Gedurende uw studie worden ook andere deelaspecten van uw taalgebruik getoetst, bijvoorbeeld uw schrijfvaardigheden bij de beantwoording van open vragen bij tentamens, of bij een juridisch betoog, een essay of een scriptie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Aantal à 1 uur: 1

Onder voorbehoud vinden in de Introductieweek drie colleges plaats: Introductiecollege, college Taalvaardigheid en een college met gastsprekers. Eind september/begin oktober vindt een Taalcollege plaats ter voorbereiding van de Taaltoets.

 • Namen docenten: worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6 (bij Criminologie) en 6 of 7 (bij Rechtsgeleerdheid).

 • Bij Rechtsgeleerdheid wordt ter keuze van de docent- en studenttutor een lezing gegeven (in werkgroepvorm) of een werkbezoek georganiseerd.

 • Namen docenten: worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van het studiemateriaal in de syllabus ter voorbereiding op de tutorbijeenkomsten. Voor een aantal bijeenkomsten dienen vragen te worden gemaakt, een zoekopdracht te worden vervuld of moet een mondelinge of schriftelijke presentatie worden voorbereid.

Practicum

 • Aantal à 2 uur: 1 (bij Criminologie) en 1 of 2 (bij Rechtsgeleerdheid).

 • Omschrijving: een rechtbankbezoek (bij Rechtsgeleerdheid en Criminologie), en een werkbezoek (bij Criminologie en eventueel ook bij Rechtsgeleerdheid), van ieder ongeveer 2 uur.

 • Namen docenten: worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding vindt in beginsel plaats in een tutorbijeenkomst. Eventueel dient studiemateriaal uit de syllabus te worden bestudeerd.

Discussiebijeenkomst

 • Aantal à 2,5 uur: 1

 • Onder voorbehoud vindt in de Introductieweek een discussiebijeenkomst plaats. Na het gezamenlijk bekijken van een juridisch/criminologisch getinte film geven docenten een toelichting en wordt hierover gediscussieerd met studenten.

 • Namen docenten: worden nader bekend gemaakt.

Studiebegeleiding

 • Aantal à 0,5 uur: 1 tot 3

 • Omschrijving: studievoortganggesprekken met tutoren. De duur van de gesprekken is afhankelijk van de afspraken hierover met de tutoren.

 • Namen docenten: worden nader bekendgemaakt.

Workshop/training studievaardigheden (externe professionele trainer)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Aantal à 7 uur: 1

 • In oktober vindt een basisworkshop studievaardigheden plaats om studievaardigheden te vergroten (slimmer studeren, concentratieverbetering, geheugentechnieken).

 • In november vindt tegen een geringe bijdrage van de cursisten een (facultatieve) verdiepende training plaats voor studievaardigheden (overzicht houden in studiestof, beter aantekeningen maken, sneller lezen met meer begrip, geheugentechnieken).

 • Naam trainer: wordt nader bekend gemaakt.

Toetsing

 • Toets: 2,5 uur

 • Nabespreking: 1,5 uur

 • Omschrijving: Taaltoets Juridisch resp. Criminologisch Nederlands.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: raadpleging van en evt. oefening via www.hum.leidenuniv.nl/talencentrum/taalhulp en kennisname van oude versies van de Taaltoets via Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Taaltoets Juridisch Nederlands resp. Criminologisch Nederlands in de vorm van meerkeuzevragen. Het resultaat wordt niet uitgedrukt in een cijfer, maar met een G voor gedaan of een O voor onvoldoende.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Reader

Syllabus LLP Juridische Opleidingen en Syllabus LLP Criminologie

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2014, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Mr. M.H. de Lange

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A3.13

 • Bereikbaarheid:

 • Telefoon: 071 527 8549

 • E-mail: m.h.de.lange@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A 3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

 • Telefoon secretariaat/student-assistent LLP: 071 527 7653

 • E-mail: tutoraatLLP@law.leidenuniv.nl