Prospectus

nl en

Cultural history of the Jews

Course
2014-2015

Toegangseisen

De student heeft bij voorkeur de reeks Inleiding jodendom gevolgd.

Beschrijving

De eerste twee weken zullen worden gewijd aan het jodendom in de Griekse en vroeg-Romeinse tijd. In die tijd ontwikkelde de stad Jeruzalem zich tot een heilige tempelstad van groot formaat, met een zeer levendige uitwaaiering van de religieuze voorstellingswereld. Maar voor het vervolg van de geschiedenis is niet minder belangrijk geweest het ontstaan en de ontwikkeling van de synagoge als voornaamste organisatievorm van joden die buiten Judea leefden.
In de 5 weken daarna volgt een overzicht van de rabbijnse traditieliteratuur (Mishna, Midrash, Talmoed) en het Joodse denken in de Middeleeuwen (filosofie, mystiek) tot aan de Haskala (Joodse verlichting), met inbegrip van het chassidisme. Dat alles voortdurend geplaatst binnen het kader van de sociale en historische achtergrond.
Ten slotte komt het jodendom in de vroeg moderne en moderne tijd aan de orde waaronder de impact van de Verlichting en modernisering op het jodendom.

Leerdoelen

De student begrijpt waarom men niet over één “cultuur van de joden” mag spreken maar een door de eeuwen heen steeds veranderende scala aan naast elkaar bestaande culturen. In deze reeks zullen de drie docenten een selectie uit deze culturen presenteren om de student een beeld te geven van de grote variëteit die er bestaat.
De student zal in staat zijn om de wisselwerking tussen de cultuur van de joden en die van de omgeving aan te geven en uit te leggen.

Rooster

Voor het rooster bekijk de website

Onderwijsvorm

Afwisselend hoor- en werkcolleges

Studielast

  • totale studielast voor de cursus 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 57 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het korte werkstuk en tentamen 55 uur

Toetsing

Deelname aan de discussies 10%
Een korte werkstuk van ca. 4 A4 over een nader te bepalen onderwerp 20%
schriftelijk tentamen met enkele essayvragen 70%
voor ieder onderdeel moet minstens een 5.5 behaald worden. Om te slagen moet het gemiddelde een 6 of meer behaald worden.

Blackboard

De wekelijkse planning wordt beschikbaar gesteld op blackboard alsook toegevoegde studiemateriaal.

Literatuur

David Biale, Cultures of the Jews: A New History (Schocken Books 2002 of later) hoofdstukken 3-4, blzz 77-180.
Michael Brenner, A Short History of the Jews (Princeton University Press 2010).
De boeken zijn beschikbaar op de reserve plank in de UB. Het is aangeraden om het boek van Brenner zelf te schaffen.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. J. Frishman

Opmerkingen

Bij deze reeks is aanwezigheid verplicht.