Prospectus

nl en

Law of Obligations

Course
2014-2015

Toegangseisen

Inleiding burgerlijk recht.

Beschrijving

Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. U heeft te maken met het verbintenissenrecht wanneer u een fiets koopt of een abonnement bij een krant opzegt maar ook wanneer u door toedoen van iemand schade lijdt of juist een geldbedrag geschonken krijgt.
Dit vak gaat dieper in op de tijdens IBR reeds behandelde leerstukken van de totstandkoming, uitleg en nakoming en het tenietgaan van overeenkomsten, het onrechtmatigedaadsrecht, risicoaansprakelijkheden en het schadevergoedingsrecht. Het verbintenissenrecht is geregeld in de boeken 3 (bepalingen voor alle rechtshandelingen), 6 (bepalingen met betrekking tot verbintenissen en overeenkomsten) en 7 (bepalingen met betrekking tot bijzondere overeenkomsten). U zult leren tot een afgewogen oordeel in een juridisch geschil te komen: met name in het verbintenissenrecht is het oplossen van een probleem niet louter een kwestie van techniek, maar ook van een onderbouwd oordeel over wat in het concrete geval bijvoorbeeld redelijk en billijk, rechtvaardig of zorgvuldig is. Het vak schenkt ook bijzondere aandacht aan de groeiende invloed van het supranationale recht (zoals het EVRM, EG-richtlijnen, PECL , DCFR en Unidroit).

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • U bent in staat om de (kern)leerstukken van het verbintenissenrecht te benoemen en te plaatsen binnen het systeem van het verbintenissenrecht. U kunt de leerstukken aan elkaar relateren, van elkaar onderscheiden of met elkaar in verband brengen. U begrijpt de systematiek van ieder leerstuk afzonderlijk en van het verbintenissenrecht als geheel. Ook begrijpt u hoe het transnationale recht doorwerkt in het nationale recht.

 • U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis toe te passen op voorgelegde waargebeurde of fictieve casusposities (juridische geschillen).

 • U kunt de kernvraag uit een casus destilleren in het licht van de kernleerstukken.

 • U kunt de voor de oplossing van een casus relevante (trans)nationale normen identificeren. U bent in staat om deze zelfstandig op te zoeken in de wet en jurisprudentie.

 • U kunt deze normen systematisch en stapsgewijs toepassen om tot een afgewogen en onderbouwd oordeel te komen over een casuspositie.

 • U kunt dit oordeel op een zorgvuldige en gestructureerde wijze formuleren.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder literatuur, jurisprudentie en wetgeving, te analyseren. U bent in staat om vanuit het systeem van het verbintenissenrecht kritisch te reflecteren op deze teksten – mede gelet op de grenzen van het vakgebied en de maatschappelijke en ethische context waarin het verbintenissenrecht zich ontwikkelt en manifesteert.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Afhankelijk van de uitkomsten van het roosteroverleg.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 8.

 • Namen docenten: Prof. mr. Jac. Hijma e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het studiepakket per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Blackboard voor nadere informatie.

Werkgroepen

 • Namen docenten: Worden nader bekend gemaakt.

 • Inschrijving via uSis vereist voor deelname

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het grondig, schriftelijk voorbereiden van de casuïstiek die in het studiepakket is opgenomen. Verplicht inleveren van de antwoorden via Safe-assign en verplichte deelname aan peer-review systeem. De beoordeelde opdracht van een mede-student vormt het toegangsbewijs voor het werkcollege waarvoor men zich heeft ingeschreven.

Responsiecolleges (alternatief voor werkgroepen)

 • Aantal à 2 uur: 8 (voorbereiding: idem aan Werkgroepen maar inleveren en deelname aan peer-review systeem zijn niet verplicht)
  Overzichtscolleges

 • 3 keer 2 uur
  In week 6 en 14 wordt een tussentijds overzicht van de stof geboden, met gelegenheid voor het stellen van vragen, en in week 16 wordt een afrondende tentamentraining georganiseerd.

Andere onderwijsvormen

 • In week 17 vindt op Blackboard ter voorbereiding op het tentamen een online vraag&antwoord-sessie plaats.

Toetsing

 • Tussentoets: 2 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Tentamen

 • 3 uur

 • Nabespreking: 3 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen (75%) alsmede tussentoets met open vragen (25%).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur, de nieuwste druk van:

 • Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2014

 • C.J.H. Brunner, G.T. de Jong, H.B. Krans, M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2014

 • Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer: Kluwer 2013

 • J. Spier, T. Hartlief, A.L.M. Keirse, G.E. van Maanen en R.D. Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Kluwer 2012

 • J.H. Nieuwenhuis, Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts, Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief, Deventer: Kluwer 2008

 • M.E. Franke, Jac. Hijma, J.P. Jordaans, J.M. Smits en W.L. Valk (red.), Verkort Verklaard, tweede druk, Arnhem: Gouda Quint 1996

 • T.A.W. Sterk (red.), Arresten Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer 2013

Werkboek

Aanbevolen studiemateriaal
Een gedeelte van Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium Vermogensrecht. Nadere informatie over welk gedeelte verplicht is en welk gedeelte aanbevolen staat in het studiepakket.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon

 • Werkadres: Kamer C 2.05 KOG

 • Bereikbaarheid: Per e-mail of telefoon (secretariaat).

 • Telefoon: 071 – 527 7400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: Kamer C202 KOG

 • Openingstijden: balie van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.