Prospectus

nl en

Godsdienstsociologie

Course
2012-2013

Toegangseisen

Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen tot godsdienst en geloof dient te zijn gevolgd en afgerond. Dit vereiste geldt niet voor minorstudenten.

Beschrijving

In dit college wordt een breed overzicht gegeven van de belangrijkste thema’s van de theoretische en empirische godsdienstsociologie. De cursus valt uiteen in drie delen. In het eerste deel, systematische godsdienstsociologie, wordt er ingegaan op klassieke en hedendaagse sociologische theorieën over religie en religiositeit. Centrale vraagstukken in dit deel zijn: Wat is er specifiek sociologisch aan de godsdienstsociologische bestudering van religie? Is het biologisch of cultureel bepaald of een individu religieus wordt, of kan iemand zelf kiezen? Hoe verhouden religie en samenleving zich tot elkaar? In het tweede deel, modernisering en secularisatie, bespreken we klassieke theorieën over modernisering en religie en kijken we kritisch naar het secularisatiedebat. De kernvraag is of modernisering leidt tot het verdwijnen van religie, zoals de klassieke secularisatiethese stelt, of dat modernisering eerder leidt tot transformatie van religie, een transformatie die onder andere subjectivisering van autoriteit en dedogmatisering van geloof inhoudt. We gaan de voorspellingen van een aantal verschillende theorieën over religieuze transformatie vergelijken met de resultaten van empirisch onderzoek in Nederland en wereldwijd. In het derde deel, laatmoderne religie, brengen we religie in de hedendaagse, laatmoderne, samenleving in kaart. We gaan op zoek naar religie binnen en buiten instituties en kijken naar religie in het publieke domein. Het laatste thema is het gebruik van internet en populaire cultuur als nieuwe inspiratiebronnen voor religie, vooral onder jongeren.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kent en begrijpt de student de belangrijkste sociologische theorieën over religie en religieuze veranderingsprocessen in de moderne wereld. Dat houdt in dat:
(1) de student kan uitleggen wat het onderzoeksonderwerp en de benaderingswijze / het perspectief van de godsdienstsociologie is en hoe de godsdienstsociologie zich verhoudt tot andere subdisciplines van de godsdienstwetenschap.
(2) de student de hoofdpunten kan uitleggen van een aantal theorieën over religie en religiositeit van klassieke en hedendaagse (godsdienst)sociologen.
(3) de student een beargumenteerd standpunt kan innemen in het debat over hoe religie verandert in de (laat)moderne wereld – of er bijvoorbeeld sprake is van secularisatie of subjectivering – en wat dergelijke veranderingsprocessen inhouden.
(4) de student de sociale dynamiek en culturele context van laatmoderne religie in hoofdlijnen kan uitleggen.
(5) de student de verschillende sociologische theorieën over religie kritisch kan toetsen aan de empirische werkelijkheid.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Drie onderwijsvormen wisselen elkaar af:

  • Hoorcolleges.
    Deze worden voornamelijk gebruikt om nieuwe thema’s te introduceren en achtergrondinformatie en overzichten te geven.

  • Presentaties.
    Studenten bereiden in groepen en onder begeleiding van de docent presentaties voor over een of meer diepgaande artikelen.

  • Plenaire discussies.
    Deze worden gebruikt om samen verbanden te leggen tussen onderdelen van de stof en tussen de stof en onze ervaringswerkelijkheid.

Van studenten wordt verwacht dat ze goed verbereid naar de colleges komen en dat ze constructief bijdragen aan de discussies.

Toetsing

Groepspresentatie 30 %, bestaande uit een individueel cijfer en een groepscijfer.
Schriftelijk takehome-tentamen 60 %, bestaande uit drie essayvragen, max. 1000 woorden per vraag. Wordt uitgedeeld op 8 mei; moet worden ingeleverd op 7 juni.
10 % van het cijfer wordt bepaald door de mondelinge bijdragen van de student in de colleges, met name bij de plenaire discussies.

Voor ieder onderdeel afzonderlijk moet minimaal een 5.5 gehaald worden. Een student is geslaagd voor de reeks met een eindcijfer van 6 of hoger.

Blackboard

Het college wordt ondersteund door Blackboard. Hierop verschijnen de documenten die in het college gebruikt zijn alsmede een samenvatting van het college.

Literatuur

Studieboek
Furseth, Inger & Pål Repstad (2006), An Introduction to the Sociology of Religion: Classical and Contemporary Perspectives, Aldershot: Ashgate, H1, 3-8.

Aanvullende literatuur
Mastercopies van de aanvullende literatuur zijn te vinden op de cursusplank in de UB.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met drs. M. Davidsen

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.