Prospectus

nl en

Christendom: middeleeuwen en reformatie

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college wordt aandacht geschonken aan de hoofdlijnen waarlangs het christendom zich van de zesde tot de zeventiende eeuw ontwikkelde. Het accent ligt op de (katholieke en protestantse) reformaties van de twaalfde en de zestiende eeuw. Aan de orde komen onder andere: de verhouding joden-christenen-moslims, de relatie tussen kerk en ‘staat’, de geschiedenis van de spiritualiteit, het theologisch eigene van de verschillende hoofdstromingen van de protestantse reformatie, de continuïteit tussen late middeleeuwen en reformatie, de erfenis van de zestiende-eeuwse reformaties.

Leerdoelen

Doelstelling is het opbouwen van kennis van en inzicht in de kerk- en theologiegeschiedenis van Europa tussen 500 en 1600, door middel van bespreking en tentaminering van literatuur en collegestof; het opbouwen van kennis van en inzicht in de geschiedenis van de religiositeit tussen 500 en 1600 en het zelfstandig reflecteren over een probleemstelling uit de middeleeuwse en vroeg-moderne kerk- en theologiegeschiedenis met blijk van feitenkennis en inzicht in ontwikkelingen en samenhangen.

Rooster

Eerstejaarscollege, tweede semester, blok III en IV.
Zie rooster.

Onderwijsvorm

Dit college is een hoor- en werkcollege. Bij het college wordt steeds een eigen inbreng van de studenten verwacht in de vorm van een referaat van tien minuten over een deel van de hieronder genoemde tentamenboeken. Tijdens elk college is er gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. discussie over de tentamenliteratuur.
Studie¬belas¬ting (140 sbu)

  • college (12×2 uur=) 24 sbu

  • voorbereiding incl. referaat en samenvatting: (12×2 uur=) 24 sbu

  • literatuur: 92 sbu

Toetsing

Tijdige inlevering van samenvattingen van de tentamenliteratuur. De student dient een presentatie te hebben gehouden. Schriftelijk tentamen (essayvragen) over collegestof en tentamenliteratuur. Het eindcijfer wordt gebaseerd op samenvatting, presentatie, aanwezigheid op en algemene bijdrage aan de colleges, alsmede het tentamen. Het voor het tentamen behaalde cijfer maakt tenminste de helft uit van het eindcijfer.

Blackboard

Na het houden van het referaat en de beoordeling daarvan door docent en medestudenten dient het op Blackboard te worden gezet, zodat medestudenten er hun voordeel mee kunnen doen.

Daarnaast is Blackboard het medium via hetwelk de studenten zich dienen aan te melden voor dit college.

Literatuur

  • Nico K. van den Akker en Peter J.A. Nissen, Wegen en dwarswegen. Tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen, Amsterdam: Boom, 1999, ISBN 90 5352 389 8, Deel 2 (‘Kerk en christendom in de middeleeuwen’), pp. 87-144;

  • Carter Lindberg, The European Reformations, Cambridge, MA/Oxford: Blackwell, 1996, ISBN 1-55786-575-2 (paperback); pp. 56-110, 135-356;

  • Margaret R. Miles, The Word Made Flesh: A History of Christian Thought, Malden, MA/Oxford: Blackwell, 2005, incl. CD-Rom, ISBN 1-4051-0846-0 (paperback), Chapters 3-8 = pp. 115-324.
    Deze boeken moeten ruim vóór de aanvang van de colleges aangeschaft worden met het oog op een tijdige voorbereiding van het tentamen.

Aanmelden

Aanmelding dient te geschieden via uSis en Blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Meer informatie is via e-mail te verkrijgen bij de docent: Dr. J.W. Buisman