Prospectus

nl en

Literatuur en cultuur van het Oude Israël

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen eisen.

Beschrijving

De cursus omvat een viertal onderdelen:

  • Inleiding tot de Hebreeuwse bijbel, het Oude Testament [4 weken]: beknopt overzicht van de geschiedenis van oudtestamentisch onderzoek over de Pentateuch en de boeken Jozua tot 2 Koningen; en aandacht voor de overlevering van de Hebreeuwse bijbeltekst (is de bijbeltekst de eeuwen door correct overgeleverd?) en de canonvorming (hoe en wanneer hebben de bijbelboeken hun autoritatieve positie gekregen?);

  • Geschiedenis van het Oude Israël [2 weken]: over de verhouding tussen historie en bijbeltekst aan de hand van enkele voorbeelden;

  • Godsdienst van het Oude Israël [3 weken]: over de tempelcultus en over historische ontwikkelingen die geleid kunnen hebben tot de exclusieve verering van JHWH in Jeruzalem;

  • Archeologie van Palestina [3 weken]: over de studie van de topografie van het oude Palestina, de methoden van de archeologie en de belangrijkste elementen van de regionale materiële cultuur met bijzondere aandacht voor de late Bronstijd en de IJzertijd.

Leerdoelen

Studenten zijn na afronding van deze cursus vertrouwd met belangrijke vragen en theorieën op het gebied van de studie van de Hebreeuwse bijbel, het Oude Testament, inzake de overlevering van de tekst, de autoritatieve status van de bijbelboeken, de verhouding tekst en geschiedenis, onderwerpen op het terrein van de godsdienst van het Oude Israël, en methode en resultaten van de archeologie van Palestina. Vertrouwdheid met al deze onderwerpen is een voorwaarde voor de colleges Exegese van het Oude Testament.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de onderstaande literatuur en de collegestof.

Blackboard

Literatuur

  • Th.C. Vriezen – A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur, Kok, Kampen, 2005, blz. 96-247 (ISBN 90 435 0231 6);

  • John Rogerson and Philip R. Davies, The Old Testament World, T&T Clark International, London/New York 2005, blz. 3-95, ISBN 0567084884);

  • Patrick D. Miller, The Religion of Ancient Israel. London, SPCK; Louisville, Westminster John Knox, 2000, 1-130;

  • W. Zwickel, Einführung in die biblische Landes- und Altertumskunde, Darmstadt, 2002;

  • Syllabus I: Tekstoverlevering en tekstkritiek van het Oude Testament

  • Syllabus II: Canonvorming van de Hebreeuwse bijbel.

Beide syllabi te verkrijgen bij het bureau onderwijs van de faculteit, mw A. Mooi, op de begane grond van de faculteit.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

J.K. Zangenberg.