Prospectus

nl en

BA Eindwerkstuk Midden-Oostenstudies en seminar

Course
2021-2022

Toegangseisen

  • propedeuse Midden-Oostenstudies èn

  • afgerond tweede jaar, m.a.w. 60 EC van het tweede jaar (onderdelen afhankelijk van gekozen specialisatie) inclusief Seminar Midden-Oosten 2 of buitenlandverblijf Midden-Oostenstudies (30 EC)

Beschrijving

De BA-opleiding Midden-Oostenstudies wordt afgerond met een BA-eindwerkstuk. In dit werkstuk doet de student schriftelijk verslag van een onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp dat hij/zij heeft uitgevoerd onder begeleiding van een docent van de opleiding. Het eindwerkstuk heeft een omvang van 10.000 woorden (inclusief voetnoten, bibliografie en bijlagen). Voor de afstudeerrichtingen Arabisch, Perzisch, Turks en Israëlstudies geldt dat in het eindwerkstuk een redelijke hoeveelheid (ca. 50-70 pagina’s) primair/secundair bronnenmateriaal in de taal van de afstudeerrichting moet zijn verwerkt.

Studenten schrijven het BA-eindwerkstuk binnen een seminar. Qua onderwerp moet het eindwerkstuk aansluiten bij het thema van dit werkstukseminar (zie hieronder). Met uitzondering van het seminar van Dr. H.P.A. Theunissen mag het onderwerp disciplinair van dat van het seminar verschillen (geschiedenis, kunst en cultuur, literatuur, taalkunde, etc.). De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de begeleider. In principe is de docent van het werkstukseminar dat de student volgt de begeleider van zijn/haar eindwerkstuk.

Het seminar bestaat uit werkcolleges, waarin bijvoorbeeld het opzetten van een (literatuur)onderzoek en het verwerken van de resultaten daarvan in een (Powerpoint) presentatie en een schriftelijk werkstuk behandeld worden, en colleges waarin studenten mondelinge presentaties over hun onderzoek geven.

Studenten die hun BA-eindwerkstuk gaan schrijven worden ingedeeld in verschillende parallelle groepen elk met een eigen (thematisch/talig) accent en een eigen docent. Deze indeling gebeurt op basis van het gekozen track.

Track Docent Thema
Arabisch Bruning (on)vrijheid
Turks Theunissen sociale en culturele geschiedenis
Arabisch Kootstra identiteit

Studenten van de tracks Modern Midden-Oostenstudies en Islamstudies worden geplaatst in één van de drie aangeboden werkgroepen. Dr. Baasten geeft geen aparte werkgroep, hij begeleidt alleen de studenten van het track Israëlstudies met het eindwerkstuk; zij volgen daarnaast een van de aangeboden werkgroepen.

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de (cultuur)geschiedenis van het Midden-Oosten opgedaan in BA-cursussen uit het eerste en tweede jaar. De student leert om zelfstandig een onderwerp uit te diepen, om de gebruikte literatuur kritisch te benaderen en in staat te zijn om een overzicht te verschaffen over de stand van het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp.
Academische vaardigheden die getraind worden:

Mondelinge presentatievaardigheden
1 onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2 een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
b overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
d dat gericht is op een specifieke doelgroep
3 actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
Samenwerkingsvaardigheden
1 sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
2 constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
3 zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1 vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2 deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3 op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4 onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5 op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6 ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
Schriftelijke presentatievaardigheden
1 onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2 een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
1 BA-eindwerkstuk 60%
2 Seminar 40%
a actieve deelname, inleveren opdrachten en presentaties 20%
b inleiding BA-eindwerkstuk met status quaestionis 20%

Elk bovenstaand onderdeel wordt apart becijferd en draagt voor het gegeven aantal procent bij aan het eindcijfer. Het BA-eindwerkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:

  • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

  • de adequate verwerking van secundaire literatuur (eventueel deels in de taal van de afstudeerrichting);

  • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal (eventueel deels in de taal van de afstudeerrichting);

  • omvang, taalgebruik, opbouw en vormgeving;

  • een samenvatting van het BA-eindwerkstuk van ongeveer 250 woorden (half A4) in de brontaal (voor de afstudeerrichtingen Arabisch, Perzisch, Turks, Israëlstudies) of in het Engels (voor de afstudeerrichtingen Moderne Midden-Oostenstudies en Islamstudies).

Voor het eindwerkstuk geldt dat het minimaal met een 6 moet worden beoordeeld.

Het werkstuk moet in delen worden ingeleverd op de daarvoor aangegeven deadlines (inleiding, hoofdstukken, conclusie), waarna elk deel van feedback wordt voorzien. De eerste complete en eindversie van het werkstuk worden daarna in één keer ingeleverd. Het is niet mogelijk het inleveren van delen over te slaan en in één keer een eerste complete of eindversie in te leveren.

Om op 31 augustus 2022 af te kunnen studeren, dient de student een eerste complete versie van het eindwerkstuk uiterlijk 1 juni bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd. De eindversie moet uiterlijk1 juli zijn ingeleverd. Ook dient de student tijdens het semester delen van het BA-eindwerkstuk apart in te leveren (op Brightspace) waarvoor harde deadlines gelden die op Brightspace bekend worden gemaakt.

Herkansing

Van het onderdeel Seminar kan alleen de Inleiding BA-eindwerkstuk met status quaestionis worden herkanst.
Mocht het gewogen gemiddelde leiden tot een onvoldoende eindresultaat, terwijl het BA-eindwerkstuk met een minimaal een 6 was beoordeeld, dan dient het college in zijn geheel opnieuw te worden gevolgd (de resultaten van alle onderdelen komen te vervallen).

Het werkstuk moet met minimaal een 6 worden afgerond. In het geval van een cijfer lager dan 6 voor het eindwerkstuk, geldt het volgende:
Als aan de voorwaarden van het seminar is voldaan en voldoende tussenliggende deadlines voor onderdelen van het eindwerkstuk zijn gehaald - ter beoordeling aan de docent, dan kan het eindwerkstuk in de herkansing worden ingeleverd, uiterlijk maandag 22 augustus 2022.

Mocht het op uiterlijk 22 augustus ingeleverde eindwerkstuk met een onvoldoende worden beoordeeld, dan geldt het volgende:
Ten eerste dient de student zich opnieuw in te schrijven voor de BA Midden-Oostenstudies in 2022-2023. Vervolgens dient de student aan de hand van het beoordelingsformulier en de instructies van de begeleidende docent het eindwerkstuk zelfstandig (d.w.z. zonder verdere begeleiding) te verbeteren/herschrijven.
Het herkanste werkstuk kan tussen 1 september en 1 december 2022 worden ingeleverd bij de begeleidende docent die het samen met de tweede lezer opnieuw beoordeelt.
Mocht het eindwerkstuk na deze herkansing weer onvoldoende zijn, dan dient het college in zijn geheel opnieuw te worden gevolgd (de resultaten van alle onderdelen komen te vervallen).

Literatuurlijst

Inschrijven

Studenten worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen