Studiegids

nl en

Reis van de ziel: een filosofische verkenning van spiritualiteit

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Basiskennis van de geschiedenis van de filosofie.

Beschrijving

Volgens Dilthey waren alle personen die een sleutelrol in de geschiedenis hebben gespeeld, psychische problemen. In de desbetreffende context doelt hij op Mohammed, maar de strekking van zijn uitspraak is uiteraard wijder. Deze cursus heeft tot doel de student kennis te laten maken met enkele spirituele leiders van de mensheid en hun innerlijke transformatieproces. Als leidraad wordt het beroemde boek van Karl Jaspers gebruikt: Die massgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond, is in staat:

 diverse grote spirituele leiders van de mensheid vanuit vergelijkend perspectief te bekijken
 transformatie- en ontwikkelingsprocessen in het innerlijk leven te onderscheiden en erop te reflecteren
 de grenzen en mogelijkheden van innerlijke identificatie met spirituele leiders te benoemen
 een kritisch oordeel te formuleren (mondeling en schriftelijk) over de behandelde aspecten van het zielsbegrip
 een essay te schrijven waarin naast een heldere weergave van (onderdelen van) de behandelde stof, ook een eigen filosofische positie onder woorden wordt gebracht

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.
In de cursus bestudeert de student basisteksten die in tijdens het college bediscussieerd worden. Deze teksten zijn door de docent geselecteerd en worden van week tot week voorafgaande aan het college bestudeerd. Tijdens de colleges draagt de docent er zorg voor dat elke student tot een actieve bijdrage aan de bijeenkomst wordt aangezet. Om de cursus te kunnen afronden dient de student een schriftelijk tentamen af te leggen over de besproken teksten, alsmede over aanvullende teksten. Daarnaast dient de student een paper te schrijven van ongeveer 5000 woorden, waarin hij of zij zowel blijk geeft van een goed begrip alsook van het vermogen een eigen standpunt in te nemen.

Toetsing

Take home-tentamen en paper.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van blackboard voor de volgende doeleinden:

 algemene cursusinformatie
 ter beschikking stellen van cursusteksten
 vragen- en discussieforum
 tentaminering

Literatuur

Karl Jaspers, Die maßgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus, München, Piper Verlag, 2007 (1964).

(Vert.: Socrates, Buddha, Confucius, Jesus: The Paradigmatic Individuals, Martino Fine Books 2011)

Aanbevolen: Edouard Schuré, Les grands initiés. Rama – Krishna – Hermès – Moïse – Orphée – Pythagore – Platon – Jésus, Paris, Perrin, 1997/1889

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Registreren Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Registreren Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Informatie

Dr. H.W. Sneller

Opmerkingen

Dit college wil o.a. een integratie tot stand brengen van stof die bij andere vakken aan de orde is geweest.
Dit college is interessant voor studenten in de filosofie, godsdienstwetenschappen, psychologie en antropologie.