Studiegids

nl en

Modern christendom II

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Afgerond college Modern christendom I.

Beschrijving

Deze collegereeks bestaat in 2 delen van elk 6 colleges.

Deel 1: Van confessionalisering tot Verlichting (1600-1800)

In Deel 1 worden aan de hand van een aantal hoofdstukken uit MacCulloch’s A History of Christianity belangrijke ontwikkelingen en stromingen in het westerse protestantisme en rooms-katholicisme in de periode tussen 1600 en 1800 besproken. Thema’s die aan bod komen zijn: processen van confessionalisering en traditionalisering; religieus pluralisme; de ‘godsdienst van het hart’ en apocalyptiek; deïsme en tolerantie; de relatie religie- Verlichting.

Deel 2: Van restauratie tot secularisatie (1800-2000)

In Deel 2 staan westers protestantisme en rooms-katholicisme in de periode tussen 1800 en 2000 centraal, eveneens aan de hand van hoofdstukken uit MacCulloch’s A History of Christianity. Aan de orde komen onderwerpen als: de moderne bijbelkritiek; de verhouding geloof-wetenschap; de traditionalistische houding tegenover de zich snel moderniserende maatschappij; Réveil, Revival, Erweckung: de bloei van opwekkingsbewegingen. Bijzondere aandacht ontvangen processen van modernisering, secularisatie en ontkerkelijking die de historische, culturele en sociale context vormen waarin de ontwikkelingen in deze periode zich voordoen.

Leerdoelen

Studenten zijn na afronding van de collegereeks bekend met belangrijke ontwikkelingen en figuren uit de geschiedenis van het westers christendom (protestants, anglicaans, rooms-katholiek). Zij hebben voorts kennis gemaakt met fundamentele thema’s uit de geschiedenis van het christendom en zijn in staat deze thema’s in een bredere culturele en sociale context te plaatsen. Zij hebben geleerd om primaire bronnen en secundaire literatuur kritisch te analyseren. Op basis daarvan kunnen zij zelfstandig nader onderzoek verrichten.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Het college is een interactief hoorcollege op basis van gezamenlijke lezing van de verplicht te lezen literatuur. Deze literatuur dient als leidraad voor het college; de docent zal zich tijdens het college concentreren op enkele specifieke thema’s uit de gelezen stof.
Elke week wordt door alle deelnemers een opdracht met betrekking tot de opgegeven literatuur in BB ingeleverd. Het college wordt afgesloten met een literatuurtentamen.

Toetsing

  1. Kwaliteit van de wekelijkse opdrachten.
    1. Schriftelijk tentamen (essayvragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof. Het eindcijfer wordt gebaseerd op de ingeleverde opdrachten, de bijdrage aan de discussie op college en het schriftelijk tentamen. Het voor het tentamen behaalde cijfer maakt tenminste de helft uit van het eindcijfer.

Blackboard

Ja, m.n. voor inleveren van de wekelijkse opdrachten.

Literatuur

Verplicht:

Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity. The First Three Thousand Years (Londen: Allen Lane 2009; of latere druk), hfdstt. 17-18, 20-22, 24-25. De Nederlandse vertaling mag worden gebruikt. Het college alsook de opgave van de verplichte lectuur zijn gebaseerd op de Engelse editie (= Penguin pb 2010).

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. E.G.E. van der Wall.

Opmerkingen

Dit college kan samen met het college ‘Modern christendom 1’ (najaar) en het Seminar ‘Modern Heretics: Global Perspectives’ (voorjaar) deel uitmaken van het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’.

Het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’ (15-30 EC) kan een selectie van de volgende vakken bevatten: – Geschiedenis van het christendom: algemene inleiding (najaar) – Modern christendom 1 (najaar) – Modern christendom 2 (voorjaar) – Rituelen en symbolen van het christendom (voorjaar) – Werkcollege Wereldchristendom / Seminar Global Christianity (voorjaar) – Seminar ‘Modern Heretics: Global Perspectives’ (voorjaar) – Christendom: Middeleeuwen en Reformatie – Werkgezelschap: Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. ( 8 bijeenkomsten per jaar)