Studiegids

nl en

Modern christendom I

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Afgerond college Geschiedenis van het christendom of Christendom in Middeleeuwen en reformatie.

Beschrijving

Dit college bestaat uit twee delen (1a en 1b) en wordt verzorgd door twee docenten.

  1. Modern christendom 1a. In dit deel staat de historische ontwikkeling van christendom in Midden-Oosten, Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal. Aan de hand van een aantal hoofdstukken uit MacCulloch’s A History of Christianity (zie onder literatuur) wordt de geschiedenis van ‘niet-westerse’ vormen van christendom besproken, inclusief de variëteiten van Oosters- en Orientaals Orthodox christendom die in de vroege periode ontstaan zijn, de uitbreiding in de 16de t/m 19de eeuw via katholieke en protestantse missies, en de contouren van het contemporaine wereldwijde christendom.
    Zij die in het bijzonder in wereldchristendom zijn geïnteresseerd, wordt aangeraden parallel ook het werkcollege wereldchristendom te volgen. In dit college wordt via het lezen van primaire bronnen & recente wetenschappelijke literatuur het hedendaagse wereldwijde christendom nader besproken.

  2. Modern christendom 1b. In dit deel staan ontwikkelingen in protestantisme en rooms-katholicisme in Europa en Noord-Amerika centraal. Bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze waarop christenen uit verschillende godsdienstige tradities omgaan met de moderniteit zoals die voor hen tot uitdrukking komt in bijbelkritiek, dogmenkritiek, darwinisme, godsdienstpsychologie en – antropologie en sociale kwesties. De hoofdvraag betreft de kwestie welke instrumenten en strategieën door gelovigen worden gehanteerd om transformaties in de moderne samenleving tegemoet te treden. Als ‘case study’ fungeert Nederland, waarbij telkens verschijnselen en ontwikkelingen in een comparatief, internationaal perspectief worden geplaatst. Gezamenlijk worden belangrijke teksten gelezen.
    Zij die in dit thema zijn geïnteresseerd, wordt aangeraden ook het Seminar ‘Modern Heretics: Global Perspectives’ te volgen. Dit seminar is gewijd aan de internationale en inter-religieuze alliantie van religieuze liberalen en modernisten in de 20e eeuw voor wie de relatie ‘religie-moderniteit’ het kernthema vormt (zie ook cursusbeschrijving).

Leerdoelen

Na afronding van Modern christendom 1a zijn studenten bekend met de belangrijkste verschijningsvormen van het wereldwijde christendom (orthodox, rooms-katholiek, protestants en pentecostaal), in hun onderlinge relaties en tegen de achtergrond van historische ontwikkelingen (in het bijzonder globalisering en kolonialisme) en de hedendaagse, veelal interreligieuze, context.

Na afronding van Modern christendom 1b zijn studenten bekend met belangrijke stromingen in protestantisme en rooms-katholicisme in de moderne tijd. Tevens hebben zij kennisgemaakt met fundamentele thema’s in het moderne westerse christendom. Zij zijn in staat om deze thema’s in een bredere culturele en sociale context te plaatsen. Zij hebben geleerd om bronnen en secundaire literatuur kritisch te analyseren.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

1a. Modern christendom 1a is een interactief hoorcollege op basis van gezamenlijke lezing van de opgegeven hoofdstukken van MacCulloch. Elke week wordt een korte samenvatting van de opgegeven literatuur (of delen daarvan) in BB ingeleverd. Dit deel wordt afgesloten met een take-home tentamen met essayvragen op basis van de besproken hoofdstukken.

1b. Modern christendom 1b is eveneens een interactief hoorcollege op basis van gezamenlijke lezing van bronnen en literatuur. Elke week wordt een opdracht in BB ingeleverd. Dit deel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met essayvragen op basis van de besproken literatuur.

Toetsing

1a. Modern christendom 1a: wekelijkse opdrachten en take-home tentamen.
1b. Modern christendom 1b: wekelijkse opdrachten en schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja., m.n. voor inleveren wekelijkse opdrachten.

Literatuur

1a. Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity (Londen: Allen Lane 2009), hfst. 7-8, 13-15, 19, 23, 24, 25.
Er is ook een Nederlandse vertaling van MacCulloch’s boek beschikbaar. Het staat studenten vrij hiervan gebruik te maken, maar de docent geeft het college op basis van de originele Engelstalige versie. Ook opdrachten en tentamen worden op basis van deze versie beoordeeld.

1b. A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw, Kampen: Uitgeverij Kok, 1974 (of latere druk), hfst. IX en XVI; Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum:Verloren 2005 (of latere druk), hfst. 10-11; Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen: Uitgeverij Kok, 2006, hfst. 6-7. Tevens een aantal nader op te geven artikelen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

H.L. Murre-van den Berg.
Prof.dr. E.G.E. van der Wall.

Opmerkingen

  1. Het college Modern christendom 1 a en b maakt deel uit van
  • Godgeleerdheid (BA) – Wereldgodsdiensten: Christendom (BA)
  1. In verband met de samenstelling van het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’ (zie hieronder) zijn er de volgende 2 opties voor combinaties:

Optie 1. In combinatie met a) de eerstejaarscursus ‘Geschiedenis van het christendom’ (najaar); b) het ‘Werkcollege Wereldchristendom/Seminar Global Christianity’ (voorjaar); en c) het college ‘Rituelen en symbolen van het christendom’ (voorjaar) kan het college ‘Modern christendom 1’ deel uitmaken van het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’.

Optie 2. In combinatie met a) de eerstejaarscursus ‘Geschiedenis van het christendom’ (najaar); b) het college ‘Modern christendom 2’ (voorjaar); en c) het Seminar ‘Modern Heretics; Global Perspectives’ (voorjaar) kan het college ‘Modern christendom 1’ deel uitmaken van het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’.

Het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’ (15-30 EC) kan een selectie van de volgende vakken bevatten: – Geschiedenis van het christendom (najaar) – Modern christendom 1 (najaar) – Modern christendom 2 (voorjaar) – Rituelen en symbolen van het christendom (voorjaar) – Werkcollege Wereldchristendom / Seminar Global Christianity (voorjaar) – Seminar ‘Modern Heretics: Global Perspectives’ – Christendom: Middeleeuwen en Reformatie – Werkgezelschap: Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. (8 bijeenkomsten per jaar)