Studiegids

nl en

Pelgrimage en heiligenverering

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Het prop. onderdeel Inleiding GW (kerncurriculum vak) dient te zijn gevolgd en afgerond.

Beschrijving

Ondanks verschillen in doctrinaire status, komt pelgrimage voor binnen bijna alle religies. Daarbij gaat het pelgrims niet alleen om het bezoeken van bepaalde heilige plaatsen en schrijnen, het gaat hen ook om de verering van heilige personen. In dit college wordt vanuit historisch en antropologisch perspectief een vergelijkend onderzoek ingesteld naar oorsprong, functie en betekenis van pelgrimage en heiligenverering binnen een aantal religieuze tradities. We willen weten hoe het leven van individuele heiligen een ideaal van vroomheid wordt, maar ook hoe heiligen veranderende waarden in een samenleving weerspiegelen. Ook zijn we geïnteresseerd in wisselende machtsbalansen, in tegenstellingen tussen kerk- en volksreligie, en in regionale en temporele verschillen en overeenkomsten. Pelgrimage of bedevaartcultuur kan gezien worden als het resultaat van een interactie van verschillende maatschappelijke groepen: kerkelijke autoriteiten, wereldlijke overheden, geestelijkheid, pelgrims en lokale bevolking. Hoe ziet die interactie eruit? Welke theorieën zijn in dit kader relevant om het onderzoek richting te geven? En: wat is heilig en wie bepaalt dat?

Leerdoelen

Studenten maken kennis met een godsdienstwetenschappelijk thema dat een raakvlak creëert tussen historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Na afloop beschikken zij over kennis van en inzicht in oorsprong, functie en betekenis van pelgrimage en heiligenverering, zijn zij in staat empirisch onderzoek te koppelen aan theoretische vragen, verbanden en relaties te leggen, en zelfstandig literatuuronderzoek te verrichten en daarover mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Toetsing

Mondelinge presentatie (30%), schriftelijk werkstuk (60%) en participatie in discussies (10%).

Blackboard

Wordt gebruikt voor inschrijving/aanmelding, mededelingen betreffende het college, het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur (basis)

S. Coleman & J. Elsner, Pilgrimage. Past and present in the World Religions (Cambridge, Mass. 1995).
V. Turner, Drama’s, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society (Ithaca 1974).
J. Eade & M.J. Sallnow (eds.), Contesting the Sacred. The Anthropology of Christian Pilgrimage (Londen 1991).

Aanmelden

Tijdig inschrijven voor dit college via Blackboard

Contact

Dr. W. Hofstee

Opmerkingen

Voor dit werkcollege geldt een maximum aantal deelnemers van 18. Hoofdvakstudenten NRB hebben voorrang bij inschrijving. Tijdig inschrijven voor dit college via Blackboard en uSis is noodzakelijk.