Studiegids

nl en

Inleiding Recht (LAW)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Voor de criminologiestudenten die dit vak volgen maakt dit vak deel uit van de 'Recht, Beleid en Organisatie'- leerlijn van de opleiding.

Beschrijving

Het vak Inleiding Recht biedt een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht. In dat kader behandelen we in de hoorcolleges op hoofdlijnen het positieve recht van een aantal belangrijke rechtsgebieden: staatsrecht, strafrecht, burgerlijk recht, internationaal publiekrecht en mensenrechten. Zo biedt het vak zowel een brede als een inhoudelijke eerste verkenning van wat je als beginnende rechtenstudent in je studie kunt verwachten. Bovendien introduceert het vak de eerste beginselen van het oplossen van een juridische casus. In de werkgroepen bestuderen we aan de hand van een casus een positiefrechtelijk leerstuk en oefenen we met het lezen en gebruiken van jurisprudentie. De werkcolleges vormen dus een soort "practicum" waarin je wordt geleerd hoe je als jurist omgaat met wetboeken, jurisprudentie en verdragen. Er wordt geen kennis voorondersteld en het vak bereidt je voor op een verdere verdieping van de positiefrechtelijke kennis in de vakken die er op volgen.

Leerlijn

Dit vak maakt binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid deel uit van de leerlijn juridische kernvaardigheden. Kijk voor meer informatie op de website Leiden Law Skills.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Het vak Inleiding Recht is bedoeld om je basale kennis van de overeenkomsten en verschillen van de belangrijkste rechtsgebieden bij te brengen en je de belangrijkste juridische onderscheidingen, begrippen en uitgangspunten te leren gebruiken die nodig zijn om toegang te krijgen tot de rechtsbronnen. Bovendien wil het vak je als inleiding op de rechtenstudie een beeld geven van de belangrijkste rechtsgebieden van onze rechtsorde. Het vak richt zich verder niet alleen op het kennen maar ook op het kunnen: Inleiding Recht wil een begin maken met het oefenen van de juridische vaardigheden die nodig zijn om juridische problemen (casus) op te lossen volgens de IRAC-methode (een methode voor het stapsgewijs oplossen van casus die bij Inleiding Recht wordt geïntroduceerd).

Na afronding van het vak heb je de volgende kwalificaties verworven:

 • Je kent en herkent de belangrijkste algemene begrippen en onderscheidingen die ten grondslag liggen aan het Nederlandse rechtssysteem.

 • Je kunt op een basaal niveau uitleggen wat rechtswetenschap en rechtsvinding inhoudt.

 • Je kent en herkent een aantal fundamentele leerstukken en de structuur van het staatsrecht, het strafrecht, het burgerlijk recht en het internationaal publiekrecht.
  Leerdoelen volgens de leerlijn juridische vaardigheden:
  Tijdens de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wordt studenten zes juridische kernvaardigheden bijgebracht, te weten: (1) werken met juridisch materiaal, (2) onderzoeksontwerp opstellen, (3) onderbouwd (juridisch) oordelen, (4) schrijfvaardigheid, (5) spreekvaardigheid en (6) ethisch bewustzijn. Bij Inleiding Recht staan werken met juridisch materiaal (vaardigheid 1) en onderbouwd juridisch oordelen (vaardigheid 3) centraal. Hieronder wordt per kwalificatie aangegeven om welke kernvaardigheid het gaat.

Na afronding van het vak heb je de volgende kwalificaties verworven voor de leerlijn ‘juridische vaardigheden’:

 • Je kunt de basisrechtsregels uit de wet, jurisprudentie en verdragen vinden in je wetten-/jurisprudentiebundel en juridische databanken (kernvaardigheid 1).

 • Je kunt de relevante onderdelen vinden in een rechterlijke uitspraak (kernvaardigheid 1).

 • Je kunt een wets- of verdragsbepaling en relevante elementen ontleden (kernvaardigheid 1).

 • Je kunt op hoofdlijnen rechtsregels uit wetten, verdragen en jurisprudentie plaatsen in het grotere systeem van het recht.

 • Je kunt in de beschrijving van een eenvoudige, voor het onderwijs geconstrueerde juridische casus de relevante feiten en de hiervoor relevante rechtsregels identificeren (kernvaardigheid 3).

 • Je kunt uit de beschrijving van een eenvoudige, voor het onderwijs geconstrueerde casus de relevante rechtsvraag en/of subvragen afleiden (kernvaardigheid 3).

 • Je kunt op basis van het IRAC-model een relevante, navolgbare en juridisch correcte argumentatie opstellen voor de beantwoording van een rechtsvraag over een eenvoudige, voor het onderwijs geconstrueerde casus (kernvaardigheid 3).

 • Je kunt een onderbouwd eigen oordeel vormen over een overzichtelijke juridische kwestie of rechtsvraag (kernvaardigheid 3).

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mr.dr. G. Molier

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen hoofdstuk(ken) uit Inleiding recht

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Mr. dr. Gelijn Molier e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen hoofdstuk(ken) uit Inleiding recht en het voorbereiden van de opdrachten en de casus in het werkboek.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen: 30 Meerkeuzevragen (80% van het eindcijfer) en het schriftelijk oplossen van een juridische casus (20% van het eindcijfer).

Examenstof

 • Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht, Deventer: Kluwer (meest recente druk)

 • Werkboek Inleiding recht

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen deel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht, Deventer: Kluwer (meest recente druk)

 • Wettenbundel van Kluwer of van Sdu

Werkboek:

 • Werkboek Inleiding recht

Reader

Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. G. Molier

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.32

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 - 527 75 92

 • E-mail: g.molier@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen