Studiegids

nl en

Leiden Leadership Programme

In het LLP nemen masterstudenten met uiteenlopende studieachtergronden deel aan colleges en trainingen. Zij passen deze opgedane kennis en vaardigheden toe in een praktijkopdracht bij een bedrijf of organisatie. Studenten leren zodoende impact te maken binnen een relevant maatschappelijk thema. Het programma (15 EC), waar ook internationale studenten zich voor in kunnen schrijven, start in november en eindigt in juni.

Algemene informatie

Algemene informatie

Het Leiden Leadership Programme (LLP) is een honoursprogramma voor ambitieuze en getalenteerde masterstudenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In dit programma word je door middel van colleges, vaardigheidstrainingen en het uitvoeren van een praktijkopdracht toegerust met de nodige kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van leiderschap om zo je maatschappelijke impact te vergroten.

Het programma vindt plaats naast een reguliere masteropleiding. De extracurriculaire studiepunten kunnen niet meetellen in het behalen van een opleiding. Na succesvolle afronding van dit onderdeel kan dit worden vermeld op je diplomasupplement. Je verkrijgt een honourscertificaat als je alle onderdelen van het LLP met minimaal een voldoende hebt afgerond.

Doelstellingen

De doelstellingen van het programma hebben betrekking op het vergaren van kennis en inzicht, werken aan vakoverstijgende vaardigheden en het ontwikkelen van oordeelsvorming rondom relevante leiderschapsvraagstukken:

 1. De student verwerft een grondige kennis van verschillende leiderschapstheorieën en begrijpt de praktische toepassing ervan in uiteenlopende disciplines.
 2. De student is in staat onderbouwde afwegingen te maken in leiderschapsvraagstukken met oog voor maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die verbonden zijn met haar of zijn rol binnen een professionele en maatschappelijke context.
 3. De student versterkt diens eigen vermogen om effectief leiderschap uit te oefenen binnen zowel professionele als maatschappelijke contexten, met aandacht voor het creëren van positieve impact.
 4. De student is in staat om de verworven kennis en vaardigheden op het terrein van leiderschap zelfstandig verder te ontwikkelen in diens loopbaan.
 5. De student bouwt een waardevol professioneel netwerk op door interactie met inspirerende leiders, professionals en medestudenten.

Voertaal

De voertaal van het programma is Engels. Het Leadership Lab wordt ook in het Nederlands aangeboden.

Programmaopzet

Het Leiden Leadership Programme bestaat uit 15 EC en omvat een vast basisgedeelte genaamd LLP Essentials (5 EC), aangevuld met een Leadership Lab (4 EC) en twee Electives (elk 3 EC).

In de LLP Essentials worden de fundamentele aspecten van leiderschap besproken in een serie hoorcolleges, verzorgd door docenten en leiders uit de praktijk.

Tijdens het Leadership Lab, waarbij je kiest voor één van de vier verschillende maatschappelijke thema’s, werk je aan een actueel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties. Daarnaast ontwikkel je algemene leiderschapsvaardigheden die tevens bijdragen aan het succesvol uitvoeren van de praktijkopdracht.

Als laatste kies je twee electives, waarbij je aan de slag gaat met specifieke leiderschapsthema’s.

Het programma vindt plaats tussen november en juni. Al het onderwijs vindt op maandag- en donderdagavonden tussen 17:15 en 19:00 en tussen 19:15 en 21:00 plaats en incidenteel naar keuze op maandag of dinsdagavond, donderdag of zaterdagen overdag. Daarnaast streven we ernaar om zoveel mogelijk onderwijs on campus te organiseren. Er geldt een fysieke aanwezigheidsplicht voor alle onderdelen.

Toetsing

De cijfers die je hebt behaald voor ieder programmaonderdeel (de LLP Essentials, één Leadership Lab en twee Electives) resulteren in je eindcijfer voor het LLP.

Aan het einde van het programma heb je:

 • veel geleerd over leiderschapstheorie

 • leiderschapsvaardigheden geoefend en ontwikkeld

 • je eigen sterke en zwakke punten leren kennen

 • geleerd op welke manier je effectief impact kunt maken in een organisatie

 • bijzondere mensen ontmoet en je professionele netwerk gestart

 • 15 EC extracurriculair onderwijs op je diplomasupplement en een honourscertificaat gekregen

Kosten

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het programma.

Contact

Leiden Leadership Programme – Leadership@ha.leidenuniv.nl

Voor meer informatie kunnen studenten zich als geïnteresseerden opgeven via de volgende link. Studenten die zich hebben aangemeld worden op de hoogte gehouden van nieuws en de opening van de inschrijvingen in september 2023.

LLP Essentials

Programma

In dit onderdeel komen de fundamentele aspecten van leiderschap naar voren. De LLP Essentials bestaan uit een reeks van hoorcolleges, verzorgd door ervaren docenten. Daarnaast zullen leiders uit de praktijk tijdens de Leiden Leadership Lectures gastcolleges verzorgen die ook open staan voor studenten die niet het LLP volgen.

Deze hoorcolleges zijn plenaire bijeenkomsten en zullen plaatsvinden in de periode van november t/m juni.

Leerdoelen

 1. De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in state-of-the-art theorieën en empirisch onderzoek naar leiderschap en actuele leiderschapsvraagstukken in verschillende disciplines. De student is in staat onderbouwde afwegingen te maken in leiderschapsvraagstukken en daarbij te reflecteren op de maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die verbonden zijn met diens rol binnen een professionele en maatschappelijke context.
 2. De student is in staat onderbouwde afwegingen te maken in leiderschapsvraagstukken en daarbij te reflecteren op de maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die verbonden zijn met diens rol binnen een professionele en maatschappelijke context.
 3. De student is in staat om de verworven kennis en vaardigheden op het terrein van leiderschap zelfstandig verder te ontwikkelen in diens loopbaan.

Onderwijsvorm

 • De totale studielast voor dit onderdeel is 5 EC (140 uur, waarvan een belangrijk deel voor zelfstudie).

 • De LLP Essentials bestaan uit colleges gegeven door docenten uit verschillende disciplines, en colleges gegeven door praktijksprekers (de Leiden Leadership Lectures).

 • Aanwezigheid is verplicht.

 • Voertaal: Engels

 • Niveau 600

Toetsing

 • Reflectieverslag

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar.

Het programma vindt plaats naast een reguliere masteropleiding. De extracurriculaire studiepunten kunnen niet meetellen in het behalen van een opleiding. Na succesvolle afronding van dit onderdeel kan dit worden vermeld op je diplomasupplement. Je verkrijgt een honourscertificaat als je alle onderdelen van het LLP met minimaal een voldoende hebt afgerond.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen (literatuurlijst via Brightspace).

Docenten

Sandra Groeneveld en Ben Kuipers

Leadership Lab

Programma

In het Leadership Lab ga je aan de slag met een actueel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties én ontwikkel je algemene leiderschapsvaardigheden. Deze vaardigheden dragen eveneens bij aan het succesvol uitvoeren van je praktijkopdracht.

Het interdisciplinaire Leadership Lab start in november en eindigt in juni. De groepsgrootte is circa 25 studenten. Het lab wordt begeleid door een docent met ervaring in de verbinding van wetenschap en praktijk.

Er zijn vier Leadership Labs, alle gekoppeld aan relevante vraagstellingen rond een maatschappelijk thema.

De maatschappelijke thema’s zijn:

Sustainability & Climate

Wil jij meehelpen aan een duurzame en groene wereld, voor nu en in de toekomst? In dit lab richten we ons op leiderschap gericht op klimaat en duurzaamheid. Vervuiling en klimaatverandering zijn serieuze, grote problemen die spelen in de maatschappij. Maar hoe krijgen we mensen en organisaties in actiestand?

Je kruipt in de huid van een leadership consultant en gaat met jouw team een opdracht uitvoeren bij een organisatie met een duurzaamheidsvraagstuk. Met jouw team ga je aan de slag om het probleem in kaart te brengen en vast te stellen welke leiderschapsaspecten een rol spelen (diagnose). Vervolgens gaan jullie werken aan concrete oplossingen (design) en maken een plan om deze oplossingen te implementeren (development). Jullie worden daarbij uitgedaagd om het advies op een creatieve manier te presenteren. In verschillende lab-bijeenkomsten leer je over het toepassen van leiderschap in de praktijk, adviesvaardigheden en reflectie op eigen leerdoelen.

Equality & Inclusion

Wil je bijdragen aan een wereld waarin gelijkheid en inclusiviteit de norm zijn, en geen modebegrippen? Wil je de laatste (wetenschappelijke) inzichten over gelijkheid en inclusiviteit vertalen naar de praktijk? In dit lab ga je met een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht op het terrein van gelijkheid en inclusiviteit uit de praktijk.

Met je team ga je bij de opdrachtgever verkennen wat de kern van het probleem is en welke leiderschapsaspecten daarbij een rol spelen (diagnose), ga je een oplossing ontwikkelen (design) en ga je de opdrachtgever adviseren hoe hij / zij de oplossing kan implementeren (develop). In de labbijeenkomsten leer je over de toepassing van leiderschap in de praktijk, over hoe je een goede adviseur bent en hoe je je persoonlijke leerdoelen bereikt.

Healthy Living & Well-being

In dit lab ga je met een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht op het terrein van gezondheid en welzijn. Groeiende gezondheidsongelijkheid, stijgende zorgkosten, het tekort aan personeel in de zorg en het welzijn van jonge mensen zijn zomaar een paar voorbeelden van vraagstukken waar organisaties van over de hele wereld mee te maken hebben.

Met je team ga je bij de opdrachtgever verkennen wat de kern van het probleem is en welke leiderschapsaspecten daarbij een rol spelen (diagnose), ga je een oplossing ontwikkelen (design) en ga je de opdrachtgever adviseren hoe hij / zij de oplossing kan implementeren (develop). In de labbijeenkomsten leer je over de toepassing van leiderschap in de praktijk, over hoe je een goede adviseur bent en hoe je je persoonlijke leerdoelen bereikt.

Peace & Safety

In dit lab ga je met een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht op het terrein van vrede en veiligheid. Defensie, politie en brandweer brengen we direct in verband met de veiligheid in onze samenleving. Allerlei organisaties kunnen echter te maken krijgen met veiligheidsvraagstukken zoals datalekken, cybercrime en crisisbeheersing.

Met je team ga je bij de opdrachtgever verkennen wat de kern van het probleem is en welke leiderschapsaspecten daarbij een rol spelen (diagnose). Vervolgens ga je een oplossing ontwikkelen (design) en de opdrachtgever adviseren hoe hij / zij deze oplossing kan implementeren (develop). In de labbijeenkomsten leer je over de toepassing van leiderschap in de praktijk, over hoe je een goede adviseur bent en hoe je je persoonlijke leerdoelen bereikt.

De thema’s vormen de contextuele kapstok waarbinnen actuele leiderschapsvraagstukken worden besproken. Jij en je medestudenten brengen verschillende expertises bij elkaar om tot een impactvol resultaat voor de partnerorganisatie te komen. Daarbij gaat het om de expertise die is opgedaan in de eigen reguliere masteropleiding, maar ook de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan bij de overige onderdelen van het LLP.

De praktijkopdracht

Tijdens de praktijkopdracht ga je in interdisciplinaire en (inter)nationale studententeams van gemiddeld 5 studenten aan de slag met het oplossen van een actueel leiderschapsvraagstuk binnen een van de partnerorganisaties van het LLP. De praktijkopdracht gaat over leiderschap (in brede zin) en is gekoppeld aan het thema van jouw lab.

De vaardigheidstrainingen

Voor het maken van impact zijn behalve kennis en inzicht ook vaardigheden van belang. De geoefende vaardigheden kunnen direct in de praktijkopdracht worden toegepast. In de trainingen zul je o.a. de volgende onderdelen behandelen: luisteren, de vraag achter de vraag herkennen, omgaan met conflicterende belangen, feedback geven en ontvangen, en het overtuigend overbrengen van je verhaal richting andere mensen.

Leerdoelen

 1. De student weet verworven kennis en inzicht toe te passen bij de analyse van actuele leiderschapsvraagstukken binnen een (multidisciplinaire) context.
 2. De student heeft vaardigheden ontwikkeld om een leiderschapsvraagstuk binnen een professionele context aan te pakken.
 3. De student ontwikkelt een gedragsrepertoire en de benodigde vaardigheden om effectief in groepsverband te werken en samenwerking te stimuleren tussen verschillende actoren om gemeenschappelijke doelen te behalen.

Onderwijsvorm

 • De totale studielast voor dit onderdeel is 4 EC (112 uur).

 • Het Leadership Lab bestaat uit werkgroepen, begeleiding, in groepen werken aan de praktijkopdracht en trainingen.

 • Aanwezigheid is verplicht.

 • Voertaal zowel in het Nederlands als in het Engels.

 • Niveau 600

Toetsing

 • De praktijkopdracht is de toetsing van het Leadership Lab. Het studententeam dient een beknopt adviesrapport en een visual op te leveren.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar.

Het programma vindt plaats naast een reguliere masteropleiding. De extracurriculaire studiepunten kunnen niet meetellen in het behalen van een opleiding. Na succesvolle afronding van dit onderdeel kan dit worden vermeld op je diplomasupplement. Je verkrijgt een honourscertificaat als je alle onderdelen van het LLP met minimaal een voldoende hebt afgerond.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen (literatuurlijst via Brightspace) en handouts.

Elective modules

Programma

Electives bieden verdieping van specifieke leiderschapstheorieën en bijbehorende vaardigheden. Ze bieden studenten de mogelijkheid om zich verder te specialiseren en verdiepen in specifieke aspecten van leiderschap. Deze verdieping is een waardevolle toevoeging op de Essentials en Labs.

Je kiest twee van de zes Electives, waarin je inhoudelijk en verdiepend aan de slag gaat met bepaalde leiderschapsthema’s.

De Electives bestaan uit colleges en vaardigheidstrainingen. Tijdens de colleges komen uiteenlopende leiderschapstheorieën aan bod en tijdens de vaardighedentrainingen zal je aan de slag gaan met het oefenen en toepassen van specifieke leiderschapsvaardigheden die gerelateerd zijn aan het thema van de gekozen module.

Tijdens de eerste ronde Electives (januari-maart) kun je kiezen uit (maximaal 1 keuze):

Business Leadership

“Management is doing things right; leadership is doing the right things.” ― Peter Drucker

Overweeg je een loopbaan in het bedrijfsleven? En lijkt het je interessant om ooit in een leidinggevende positie te werken? Dan is de elective business leadership misschien iets voor jou. Hierin gaan we in op de fundamenten van leiderschap in het bedrijfsleven. Wat zijn de verschillende leiderschapsrollen, eigenschappen, stijlen en competenties die je daarin kan hebben? Maakt het verschil of je voor een snelgroeiende jonge onderneming (‘start-up’) werkt of voor een grote multinational? Wat zijn de dilemma’s waar je tegen aan loopt, bijvoorbeeld het balanceren tussen enerzijds winstdoelen, en anderzijds maatschappelijke verantwoordelijkheid? Dit zijn enkele vragen die in deze interactieve elective terugkomen.

We bespreken theorie maar ook ervaren gastsprekers zullen worden uitgenodigd om met de studenten van gedachten te wisselen. Zij praten over leiderschapsvraagstukken in de ondernemingen waaraan ze verbonden zijn, maar reflecteren ook op hun eigen loopbaan en persoonlijke leiderschapssuccessen en fouten die ze hebben gemaakt. Na afloop van de elective heb je een goed beeld van wat leiderschap in het bedrijfsleven betekent en hoe jij zelf je rol daar mogelijk in ziet.

Voor de eindopdracht gaan studenten de business leiderschapsconcepten, oefeningen en vaardigheden die in de cursus worden geleerd toepassen in een nieuw of actueel leiderschapsonderwerp. De opdracht omvat een persoonlijk reflectieverslag over het onderwerp, waarbij zowel de cursustheorie als de eigen percepties van de studenten over hoe ze zichzelf willen ontwikkelen tot succesvolle toekomstige zakelijke leiders van een onderneming worden beschreven.

Public Leadership

In deze elective richten we ons op de morele dilemma's die het bijzondere karakter van publiek leiderschap met zich meebrengt. Het leiden van een liberaal-democratische constitutie is een gecompliceerde aangelegenheid, niet in de laatste plaats vanwege de uiteenlopende en vaak onverenigbare morele plichten van publieke functionarissen. Dit vormt een uitdaging voor het behoud van iemands integriteit als ambtenaar, maar ook als morele actor.

Het doel van dit keuzevak is om studenten bewust te maken van hoe het is om deze balanceer act uit te voeren. Er wordt een theoretisch kader gepresenteerd dat vervolgens in een simulatie wordt toegepast. Het belangrijkste doel van het vak is een reflectief antwoord op de vraag: is publiek leiderschap iets wat ik zou moeten nastreven?

De eindopdracht zal bestaan uit een paper dat studenten moet helpen dit antwoord te formuleren. Dit vereist reflectie op en interpretatie van hun eigen gedrag, gedachten en emoties tijdens de simulatie, met behulp van de concepten en theorieën die tijdens de colleges zijn aangereikt.

Digital Leadership

In dit keuzevak bekijken we hoe digitale technologieën leiderschap beïnvloeden. De cursus is opgebouwd rond vier deelonderwerpen.

Het eerste onderwerp gaat over de vraag hoe institutionele en organisatorische barrières overwonnen kunnen worden om het gebruik van technologische innovaties te bevorderen en positieve verandering te bewerkstelligen. Ten tweede richten we ons op de implementatie van kunstmatige intelligentie: hoe kunnen algoritmen zelf leiders of "change agents" worden? Ten derde kijken we naar het gebruik van sociale media om effectieve communicatie te stimuleren, zowel tussen medewerkers van een organisatie als tussen de organisatie en het publiek. Tot slot kijken we naar werken op afstand, en hoe dit het karakter van de werkplek veranderd heeft.

Tijdens de tweede ronde Electives (maart-juni) kun je kiezen uit (maximaal 1 keuze):

Adaptive Leadership

Deze elective laat je kennismaken met de uitdagingen van adaptief leiderschap. Het vak biedt de kaders, vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om organisaties door periodes van disruptive change heen te helpen. De cursus gaat in op uitdagingen van adaptief leiderschap op verschillende niveaus, zoals dat van het individu, het team en de organisatie. Je bestudeert deze uitdagingen door verschillende conceptuele lenzen, gebruikmakend van theorieën uit de organisatiepsychologie en de sociologie van organisaties.

Om een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk van adaptief leiderschap, bouwen de literatuurlijst en de klassikale discussies voort op een mix van wetenschappelijke artikelen en meer praktijkgerichte publicaties. De colleges volgen een interactief format en maken veel gebruik van praktische casestudies.

De beoordeling van deze cursus bestaat uit een paper. Daarin wordt studenten gevraagd om te reflecteren op een bijzonder succesvol of onsuccesvol voorbeeld van adaptief leiderschap in een casus waarin een organisatie werd geconfronteerd met een ontwrichtende verandering.

Inclusive Leadership

In deze elective verdiep je je in inclusief leiderschap. Veranderende samenlevingen en organisaties creëren uitdagingen voor leiders om manieren te vinden om rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en de inclusie van ondervertegenwoordigde groepen in organisaties te bevorderen. Ondanks vele inspanningen is dit op verschillende niveaus in hedendaagse organisaties nog steeds geen realiteit.

Verschillende waarden die ten grondslag liggen aan diversiteit en inclusie kunnen resulteren in een breed scala aan beleid, procedures en gedragingen om inclusiviteit te bevorderen. Deze cursus behandelt de wetenschappelijke literatuur over diversiteit en inclusie en welke inzichten er zijn over condities en uitkomsten. De colleges zijn interactief, met opdrachten om de literatuur te bespreken en na te denken over praktische dilemma's en oplossingen.

De eindopdracht bestaat uit een persoonlijke reflectie op hoe de geleerde concepten, theorieën en praktische vaardigheden toegepast kunnen worden in een professionele context. Na de cursus zijn de studenten in staat om te reflecteren op diversiteit en inclusie in teams en organisaties, wat dit vraagt van inclusief leiderschap en hun eigen waarden en gedragingen.

Community Leadership

Het welzijn van een gemeenschap wordt bepaald door zowel structurele aspecten van de gemeenschap als de kenmerken van de individuele leden (i.e., kennis, vaardigheden en motivatie). Om het welzijn van een gemeenschap te verhogen is het nodig dat leiders vertrouwensvolle relaties opbouwen en onderhouden met ander leden van de gemeenschap.

In dit keuzevak richten we ons op de sociale psychologie van leiderschap en gaan in op verschillende aspecten die de kern vormen van goed leiderschap in een gemeenschap. Studenten bestuderen empirische artikelen en krijgen hierdoor gevorderde kennis van relevante sociaal psychologische onderwerpen, zoals macht en leiderschap, procedurele rechtvaardigheid, tegenspraak en collectieve actie.

Vragen die we bespreken zijn, onder anderen, de volgende. Hoe worden de beslissingen van (formele en informele) leiders beïnvloed door de macht die ze hebben over anderen? Hoe kan vertrouwen zich ontwikkelen in de ongelijke machtsverhoudingen die bestaan tussen leiders en andere leden van een gemeenschap? Hoe kunnen leiders eerlijke procedures ontwikkelen waardoor andere leden van de gemeenschap zich op een juiste manier behandeld voelen? Hoe kunnen leiders constructieve tegenspraak organiseren en leden van een gemeenschap motiveren tot collectieve actie om een gezamenlijk doel te bereiken?

Het keuzevak wordt afgesloten met een individuele opdracht waarin studenten de opgedane kennis kunnen toepassen op een maatschappelijk relevante kwestie.

Leerdoelen

 1. De student verwerft diepgaande kennis en inzicht in specifieke leiderschapstheorieën en aspecten en domeinen van leiderschap.
 2. De student is in staat de vaardigheden te identificeren, te ontwikkelen en toe te passen die kenmerkend zijn voor specifieke aspecten van leiderschap.

Onderwijsvorm

 • De totale studielast voor dit onderdeel is 3 EC (84 uur).

 • De Electives bestaan uit colleges, vaardigheden en zelfstudie.

 • Aanwezigheid is verplicht.

 • Deze modules kennen een (hoor)collegevorm en worden in het Engels aangeboden.

 • Niveau 500.

Toetsing

 • Online individuele opdracht

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar.

Het programma vindt plaats naast een reguliere masteropleiding. De extracurriculaire studiepunten kunnen niet meetellen in het behalen van een opleiding. Na succesvolle afronding van dit onderdeel kan dit worden vermeld op je diplomasupplement. Je verkrijgt een honourscertificaat als je alle onderdelen van het LLP met minimaal een voldoende hebt afgerond.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen (literatuurlijst via Brightspace).

Aanmelding en selectie

Het LLP heeft jaarlijks één startmoment. Voor collegejaar 2023-2024 is dat 6 november. Het programma eindigt in juni. Elk jaar kunnen ongeveer 200 studenten starten met het Leiden Leadership Programme, maar er zijn meer aanmeldingen. Daarom vindt er een selectie plaats.

Profiel

Je komt in aanmerking voor het programma als je jezelf in het volgende profiel herkent:

 • Je volgt een masteropleiding aan de Universiteit Leiden, de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam gedurende het studiejaar 2023-2024;

 • Je hebt ruimte om naast je reguliere masteropleiding een intensief extra traject te volgen;

 • Je hebt de ambitie en motivatie om meer te leren over leiderschap, zowel theoretisch als praktisch;

 • Je hebt maatschappelijke belangstelling, belangstelling om over de grenzen van je eigen discipline te kijken en belangstelling om samen te werken met studenten uit andere vakgebieden;

 • Je wilt graag samen met andere studenten verschil maken in een concrete uitdaging waar een organisatie voor staat;

 • Je bent bereid tot kritische reflectie op je eigen ontwikkeling;

 • Je hebt goede studieresultaten behaald tijdens je bacheloropleiding (>7,0) of een verklaring waarom deze ontbreken.

Aanmelden en deadlines

De inschrijvingen voor het studiejaar 2023-2024 zijn open vanaf 1 september 2023. In verband met een strakke planning voor het uitvoeren van de selectie is het belangrijk dat je je vóór de aanmelddeadline aanmeldt. De aanmelddeadline is 4 oktober 2023, 22.00 uur. De datum van de aanmelding van studenten heeft geen invloed op de selectie.

Bij je aanmelding vragen wij je om jouw geprefereerde voertaal door te geven voor jouw Leadership Lab. Ook vragen we je om een top 4 te maken van het Leadership Lab en top 3 van de Electives die je het liefst zou willen volgen. Het programmateam zet zich in om zoveel mogelijk studenten in te delen bij de eerste en tweede keuzes.

Studenten kunnen zich vanaf 1 september 2023 aanmelden door de website van de Honours Academy de vragen in te vullen en een aantal bijlagen (Engels of Nederlands) aan te leveren. De benodigde bijlagen zijn:

 • Je curriculum vitae, van maximaal 2 A4, waarin je benoemt welke opleidingen je tot nu toe gevolgd hebt (namen, instituten, data) en welke extracurriculaire activiteiten je hebt ondernomen in verschillende contexten, met een nadruk op die met maatschappelijke impact. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijbaantjes, commissies, stages, vrijwilligerswerk, (mantel)zorgtaken, eigen bedrijven of een verblijf in het buitenland;

 • Een gecertificeerde kopie van je studieresultaten uit je bacheloropleiding (een uSis-uitdraai wordt niet geaccepteerd).

Selectie

De selectie vindt plaats op basis van de schriftelijke inzendingen en wordt direct na de aanmelddeadline in gang gezet. Het programma heeft plaats voor 200 students. Ieder studiejaar kunnen we een klein aantal studenten van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Dean van de Honours Academy benoemt ieder jaar de selectiecommissie. De selectiecommissie adviseert de Dean over welke kandidaten toegelaten zouden moeten worden.

Toelating

Je hoort uiterlijk 23 oktober (twee weken voor de start van het programma) of je bent toegelaten tot het programma. Zo snel mogelijk na je toelating volgt je rooster.