Studiegids

nl en

Film- en literatuurwetenschap

Film- en literatuurwetenschap is de opleiding die is voortgekomen uit de bestaande opleiding Literatuurwetenschap.

In het eerste studiejaar maak je kennis met de belangrijkste periodes in de geschiedenis van literatuur en film, met de belangrijkste disciplinaire begrippen en met verschillende analyses van literaire werken en films. Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte vakken. In het tweede jaar kies je voor een traject literatuurwetenschap of filmwetenschap daarbinnen volg je ook een paar gezamenlijke vakken. Het tweede en derde jaar bestaan uit een combinatie van verplichte vakken en keuzeruimte. Je sluit je bachelor af met een scriptie (het BA-eindwerkstuk).

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Academische Vaardigheden (Film- en literatuurwetenschap) 5
Cinema: Realisme en Modernisme (Stromingen 1) 5
Filmgenres 5
Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 5
Literatuur: Realisme en Symbolisme (Stromingen 1) 5
Tekst-beeld analyse 1: proza en film 5

Tweede semester

Cultural Representation and Signifying Practices 5
Interdisciplinariteit: van FLW tot antropologie en rechtsgeleerdheid 5
Tekst-beeld analyse 2: poëzie en "andere" cinema 5
Young Adult-literatuur; Animatie, Strips, Grafische roman 5
Wereldcinema B 5
Wereldliteratuur B 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Adaptatie: Literatuur en film 5
Interculturaliteit: visies op identiteit en verschil 5

Afstudeerrichting Literatuurwetenschap

Literatuur: Historische Avant-garde en Modernisme (Stromingen 2) 10
Literatuurbenaderingen 1: van Plato tot Structuralisme 10

Afstudeerrichting Filmwetenschap

Cinema: Avant-garde (Stromingen 2) 5
Cinema: Postmodernisme (Stromingen 3) 5
Filmbenaderingen 10

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Intermedialiteit: van paragone tot video-essay 5
Transmedialiteit: Verhaal, Wereld, Multiversum 5

Afstudeerrichting Literatuurwetenschap

Literatuurbenaderingen 2: van poststructuralisme tot postkritiek 10
Wereldliteratuur B 5

Afstudeerrichting Filmwetenschap

Cinema: Complexe Narratieven 5
Visual Evidence in Cinema 5
Wereldcinema B 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Afstudeerrichting Literatuurwetenschap

Globalisering en andere planetaire kwesties 10
Literatuur: Postmodernisme (stromingen 3) 5

Afstudeerrichting Filmwetenschap

Film en filosofie 10
Third Cinema 5

Tweede semester

BA-eindwerkstuk Film- en literatuurwetenschap 10

Afstudeerrichting Literatuurwetenschap

Literatuur in de 21e eeuw 5

Afstudeerrichting Filmwetenschap

Cinema en digitalisering 5

Keuzeruimte

Keuzeruimte 30

Meer info

Academisch jaar 2022-2023

Bachelor en Master
Het studieprogramma Film- en literatuurwetenschap bestaat uit twee delen: het bachelorprogramma en een daarop aansluitend masterprogramma. Elke student die een BA-diploma in een Leidse studie geesteswetenschappen behaalt, krijgt zonder verdere selectie toegang tot minstens één MA-programma. In het algemeen zal dat de ‘doorstroommasteropleiding’ zijn, dat wil zeggen een meestal éénjarig MA-programma op het gebied van de afgesloten BA-studie. Voor Film- en literatuurwetenschap zijn dit de MA Film and Photographic Studies (filmtrack) en de MA Cultural Analysis (literatuurtrack) Studenten kunnen afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding.

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure,
zie Mastersinleiden.nl.

Deze tekst beschrijft vanaf de volgende paragraaf het driejarige bachelorprogramma Film- en literatuurwetenschap.

Bachelorprogramma
Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het verplichte hoofdvakprogramma waar de richtingen filmwetenschap en literatuurwetenschap zowel apart als gecombineerd binnen de vakken gelijkelijk aan bod komen.

In het tweede jaar kies je een specialisatie: filmwetenschap of literatuurwetenschap. Welke je ook kiest, je krijgt in beide trajecten een overzicht van de belangrijkste stromingen en theorieën. En je zult je daarnaast ook blijven bezighouden met theorieën van de andere discipline. Verder maak je in je tweede jaar kennis met de typisch Leidse richtingen Intermedialiteit en Interculturaliteit, ofwel de brede benadering van media en culturen.

In het derde studiejaar specialiseer je je verder in je gekozen afstudeerrichting en is er een (vrije) keuzeruimte van in totaal 30 ec voorzien. Deze keuzeruimte kun je ook invullen met een pakket vakken uit de andere afstudeerrichting.
Je sluit de bachelor af met een scriptie (BA-eindwerkstuk) waarvan je het onderwerp samen met je begeleidende docent bepaalt.

De studielast van de hoofdvakstudie is als volgt verdeeld:

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een vrije keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester).
De keuzeruimte kan worden ingevuld met:

 • een minor

 • een door de student zelf samengesteld pakket cursussen (dat wel op niveau en samenhang door de examencommissie dient te worden getoetst), zo kun je bijvoorbeeld ook een pakket vakken samenstellen uit de andere afstudeerrichting

 • een buitenlandverblijf

 • een academische stage aangevuld met enkele cursussen

Voor meer informatie over de keuzeruimte en de mogelijke invulling daarvan, zie Invulling van je keuzeruimte, zie ook de e-Studiegids voor minoren, keuzevakken en keuzepakketten.e keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie.

Doel van de opleiding
Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de film- en literatuurwetenschap, dat:

 • voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen,

 • de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wens

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen:

 • Filmwetenschap

 • Literatuurwetenschap

De eindkwalificaties van de opleiding zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Bindend Studie-Advies
Aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met je studie. Voor meer informatie over het BSA en het bijbehorende studiebegeleidingsplan,
zie de BSA-regeling.

Propedeuse- en bachelordiploma
De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan, zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Aan elk van beide examens is een diploma verbonden. Aan het bachelordiploma is de titel Bachelor of Arts (BA) verbonden. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten.

De examencommissie bepaalt tijdens een vergadering het judicium van het betreffende diploma. Uitgangspunt daarbij is het gewogen gemiddelde van de cijfers die je voor de verschillende onderdelen hebt behaald. Bij het bepalen van het judicium voor het BA-diploma worden ook de resultaten van de propedeuse meegeteld.

Propedeutisch examen
Je bent geslaagd voor het propedeutisch examen als je voor alle onderdelen van het examenprogramma tenminste een voldoende (=6) hebt behaald. Alle zaken betreffende het propedeutisch examen vallen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Bachelorexamen
De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorexamen waaraan een getuigschrift is verbonden. Tot de eisen waaraan men moet voldoen, behoort in ieder geval een schriftelijke neerslag van een redelijke omvang van een onderzoeksopdracht: het BA-eindwerkstuk van 10 ec.

Voor het behalen van het bachelorexamen geldt, net als bij de propedeuse, dat de student voor alle examenonderdelen van het tweede en derde jaar ten minste een voldoende (= 6) heeft behaald.

Studiebelasting en studiepunten
Uitgangspunt is dat een student per cursus 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 ec-punten (kortweg ‘ec’ ), dus 1 ec-punt staat voor 28 uur.

MyStudyMap en uMail
De universiteit maakt gebruik van MyStudyMap. Studenten dienen zich tijdens de inschrijfperiodes te registreren voor de colleges, werkgroepen en tentamens.

Alle e-mailcommunicatie van de universiteit vindt plaats via uMail. Studenten dienen hun uMail-account regelmatig te bekijken.

Toegangseisen
Eenieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Film- en literatuurwetenschap volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.

Voor toelating met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven.
Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend.
Voor meer informatie zie toelating.

Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. Voor aanmelding en toelatingsprocedures zie Colloquium doctum.

Informatie over onderwijsvormen
Er zijn hoorcolleges en werkcolleges. Een hoorcollege is bestemd voor alle studenten van een bepaald jaar en is meestal niet interactief; een werkcollege wordt gegeven aan een groep van ongeveer twintig studenten.

Van de deelnemers aan een werkcollege wordt actieve mondelinge en schriftelijke medewerking verwacht, wat onder andere inhoudt dat je werkstukken moet maken en een referaat moet houden.

Werkstukken zijn schriftelijke presentaties, oplopend in moeilijkheidsgraad en omvang, van relatief korte werkstukken in de propedeuse tot het lange afsluitende werkstuk, het BA-eindwerkstuk. Voor werkstukken wordt steeds een bepaalde inleverdatum gesteld, die (behoudens bijzondere omstandigheden) niet mag worden overschreden.

Om het maken van werkstukken eenvoudiger te maken heeft de opleiding Film- en literatuurwetenschap een uitgebreide handleiding opgesteld. Deze komt ter sprake tijdens de colleges.

Aanwezigheid bij colleges
In principe word je als deelnemer aan een cursus geacht bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn. Voor absentie gelden de volgende algemene regels: 1. Per cursus mogen niet meer dan drie colleges worden gemist. 2. Bij één gemist college is geen verantwoording nodig. Ben je meer dan één keer afwezig, dan moet je dit van tevoren aan de docent melden.

Heb je meer dan drie colleges gemist en bestaat er een goede reden voor die absentie, dan kun je in overleg met de docent een regeling treffen waarbij aanvullende opdrachten worden gemaakt. Voorwaarde daarbij is dat je je afwezigheid steeds vooraf hebt gemeld. De beslissing ligt in alle gevallen bij de docent.

Evaluatie van de colleges
Tot besluit van ieder college vindt een schriftelijke evaluatie door de studenten plaats. De resultaten van deze evaluatie worden verwerkt in een rapport ten behoeve van de staf, de Opleidingscommissie (OLC) en de faculteit der Geesteswetenschappen. Nu kan het voorkomen dat studenten daarnaast behoefte hebben aan een gezamenlijke mondelinge evaluatie zonder dat de docent daarbij aanwezig is. Doet deze situatie zich voor, stel je als groep dan tijdig in verbinding met de student die jullie jaar vertegenwoordigt in de Opleidingscommissie. Deze organiseert op verzoek een mondelinge evaluatieronde buiten het college om, waarvan de resultaten in een interne rapportage aan de docent en de Opleidingscommissie ter kennis worden gebracht.

Tentamens
Bij verschillende studieonderdelen zijn, als ijkpunten voor de student, tussentijdse toetsen ingebouwd. De tentamenperiodes zijn gedurende de toetsweek in het eerste semester (24 oktober - 28 oktober 2022), aan het einde van het eerste semester (19 - 23 december 2022 en 2 - 27 januari 2023), gedurende de toetsweek in het tweede semester (27 - 31 maart 2023) en na het tweede semester (22 mei - 30 juni 2023).

Je bent geslaagd voor een tentamen of examenonderdeel als je daarvoor ten minste een voldoende (=6) hebt behaald.

Nadere algemene regels met betrekking tot beoordeling, herkansingen e.d. zijn te vinden in de Facultaire en opleidingsreglementen.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)
Voor de Onderwijs- en Examenregeling die specifiek is voor de opleiding Film- en literatuurwetenschap zie OER Film- en literatuurwetenschap.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Film- en literatuurwetenschap

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone.

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van Film- en literatuurwetenschap vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator mw. M.E. Dijkgraaf, MA.