Studiegids

nl en

Educatieve master Frans

Officiële titel masteropleiding: Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen

Afstudeerrichting: Frans

Studenten die zich aanmelden voor de master Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen worden toegelaten tot een specifieke afstudeerrichting, bijvoorbeeld Frans. Deze masteropleiding met afstudeerrichting Frans wordt ook wel de tweejarige Educatieve master Frans genoemd.

Opzet van de opleiding

De Educatieve master omvat in totaal 120 EC (2 jaar studie in voltijd). Een aantal vakken is specifiek gericht op de vakinhoud Frans (totaal 45 EC), daarnaast worden vakken aangeboden over pedagogiek en vakdidactiek (21 EC). Bij inhoudelijke vakken wordt een verbinding met de schoolpraktijk gemaakt en bij pedagogische en vakdidactische vakken wordt een verbinding met de vakinhoud Frans gemaakt. Parallel aan de vakken loopt het praktijkdeel van de opleiding, de stage op een school voor voortgezet onderwijs (34 EC). Aan het einde van de opleiding schrijf je een masterscriptie (15 EC) en doe je verslag van een daaraan inhoudelijk gekoppeld onderzoek binnen jouw eigen onderwijspraktijk (5 EC).

Contact

Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts

Telefoon: 071 527 30 09

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur

E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Praktijk 1a 7
Leren en instructie 3
L'expression de la quantité en français 10
La littérature de l’exil (Moyen Age – XIXe siècle) 10

SEMESTER 2 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Praktijk 1b 10
Vakdidactiek 1 Moderne Vreemde Talen 5
Pedagogiek (ICLON) 5

Vakinhoud Frans (10 EC), keuze uit (voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' bij het tabblad Programma):

--> 2 vakken van Masterlanguage (2 x 5 EC)

Les Mémoires de la Seconde Guerre Mondiale en France: théorie, littérature, cinéma 10
La liaison de propositions 10

Jaar 2

Jaar 2 van collegejaar 2021-2022 (voor de studenten die in september 2020 met de master gestart zijn).

Vak EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 2021-2022 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Praktijk 2a 5

Masterlanguage Apprendre le français (5 EC)

Scriptieseminar Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 0

Masterscriptie deel 1 (10 EC):

Master Scriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 15

Vakinhoud Frans (totaal 10 EC), keuze uit*:

--> 2 vakken van Masterlanguage (2 x 5 EC)

L'expression de la quantité en français 10
La littérature de l’exil (Moyen Age – XIXe siècle) 10

SEMESTER 2 2021-2022 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Praktijk 2b 12
Innovaties in Onderwijs 3
Vakdidactiek 2 Moderne Vreemde Talen 5
Vakdidactische Verdieping 5

Masterscriptie deel 2 (5 EC) voor meer informatie, zie link hierboven

| * Voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' bij het tabblad Programma.

Jaar 1 (90 EC-traject)

Studenten die de Educatieve minor Frans of een hbo-bachelor Leraar Frans hebt afgerond, hebben al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en komen op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).

Vak EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (2021-2022)
Verplichte studieonderdelen

Praktijk 2a 5

Masterlanguage Apprendre le français 5 EC (verplicht)

L'expression de la quantité en français 10
La littérature de l’exil (Moyen Age – XIXe siècle) 10

SEMESTER 2 (2021-2022)
Verplichte studieonderdelen

Praktijk 2b 12
Innovaties in Onderwijs 3
Vakdidactiek 2 Moderne Vreemde Talen 5
Scriptieseminar Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 0

Vakinhoud Frans 10 EC, keuze uit (voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' bij het tabblad Programma):

--> 2 vakken van Masterlanguage 2 x 5 EC

Les Mémoires de la Seconde Guerre Mondiale en France: théorie, littérature, cinéma 10
La liaison de propositions 10

Jaar 2 (90 EC-traject)

Jaar 2 collegejaar 2021-2022 (voor de studenten die in september 2020 met het 90 EC traject gestart zijn).

Vak EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Vakdidactische Verdieping 5
Master Scriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 15

Vakinhoud Frans 10 EC, keuze uit (voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' bij het tabblad Programma):

--> 2 vakken van Masterlanguage (2 x 5 EC)

L'expression de la quantité en français 10
La littérature de l’exil (Moyen Age – XIXe siècle) 10

Programma

Programma 120 EC

Een inhoudelijke beschrijving van de studieonderdelen is te vinden onder het tabblad Jaar 1 en Jaar 2.

Praktijkdeel van de master (34 EC)
Het praktijkdeel bestaat uit een schoolstage met het accent op de onderbouw (jaar 1) en een schoolstage met het accent op de bovenbouw (jaar 2) inclusief supervisie en vakdidactische intervisie. Het praktijkdeel vormt de rode draad in het programma; immers in het handelen in de praktijk komen alle onderdelen samen: de vakinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische kennis worden hier toegepast, en door reflectie op het eigen handelen en het onderzoeksmatig analyseren van de praktijk ontwikkel je je eigen professionele vaardigheden. De stages vinden plaats op twee verschillende scholen, zodat je in diverse praktijken kennis en ervaring op kunt doen. Je wordt tijdens het praktijkdeel begeleid door een supervisor vanuit het ICLON en een begeleider op school. Het praktijkdeel begint met een verplichte digitale introductie cursus, die voor aanvang van de opleiding in eigen tempo doorlopen kan worden, en een (online) startdag.

Vereisten (verplichte studieonderdelen):

 • Praktijk 1a (7 EC)

 • Praktijk 1b (10 EC)

 • Praktijk 2a (5 EC)

 • Praktijk 2b (12 EC)

Vakinhoudelijke vakken (45 EC)
Het vakinhoudelijke deel van de master bestaat uit 45 EC Franse taalkunde, letterkunde en/of cultuurkunde. Bij ieder studieonderdeel denk je ook na over de vertaling naar het onderwijs. Zo kan de vakinhoud Frans meteen binnen één van de vakdidactische cursussen of in het kader van een stage worden gebruikt als basis voor een les of lessenserie.

Het vak Apprendre le français maakt deel uit van het programma van Masterlanguage, een landelijk, interuniversitair onderwijsprogramma op masterniveau voor de talen. Bij het vak Apprendre le français bestudeer je theorieën over het leren van vreemde talen, en doe je onderzoek naar het leren van het Frans. De verworven kennis dient vervolgens als basis voor reflectie op de onderwijspraktijk.
Binnen de 45 EC vakinhoud geldt een aantal vereisten, daarnaast heb je een deel keuzeruimte.

Vereisten:

 • Totaal 20 EC bestaande uit: Franse taalkunde (10 EC) en Franse letterkunde (10 EC).

 • Masterlanguage Apprendre le français (5 EC).

Keuze:

 • Totaal 20 EC vakinhoud, waarbij gekozen kan worden uit vakken van het reguliere aanbod op het gebied van de Franse taalkunde of letterkunde (10 EC per vak) en extra vakken van Masterlanguage (5 EC per vak). Voor alle keuzes geldt dat zij afhankelijk kunnen zijn van het gevolgde voortraject en vooraf moeten worden overlegd met de ICLON-supervisor en de betrokken vakdocent.

NB Afhankelijk van het voortraject dat je gevolgd hebt, kunnen bij de toelating aanvullende eisen gesteld zijn met betrekking tot de invulling van het vakinhoudelijk deel. Neem contact op met de studieadviseur als je hier vragen over hebt.

Pedagogisch- en (vak)didactisch vakken (21 EC)
In dit deel van de master komen algemene onderwijs- en leertheorieën en vakspecifieke didactiek aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan pedagogisch handelen in de klas en op school, gesprekstechnieken en onderwijsinnovaties op diverse niveaus.

Vereisten (verplichte studieonderdelen):

 • Pedagogiek (5 EC).

 • Leren & Instructie (3 EC)

 • Innovaties in Onderwijs (3 EC)

 • Vakdidactiek 1 (5 EC)

 • Vakdidactiek 2 (5 EC)

Scriptie Frans (20 EC)
Twee eindproducten worden beoordeeld: een vakinhoudelijke masterscriptie (15 EC) en een verslag van een onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk (Vakdidactische verdieping, 5 EC). Het onderzoek in de onderwijspraktijk wordt uitgevoerd in aansluiting op een thema dat in de masterthese centraal staat.

Vereisten (verplichte studieonderdelen):

 • Masterscriptie (15 EC)

 • Vakdidactische verdieping (5 EC).

Programma 90 EC-traject

Studenten die de Educatieve minor Frans of een hbo-bachelor Leraar Frans hebben afgerond, hebben al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en komen op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).

Over de master

Deze master is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de Faculteit Geesteswetenschappen (FGW) en het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON).

Eindtermen van de opleiding
De Eindtermen van de opleiding zijn opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Start opleiding
De opleiding begint met een digitale startcourse die vanaf vrijdag 22 augustus 2021 beschikbaar is en een digitale startdag op woensdag 25 augustus 2021. Deze bereiden je voor op de start op school die week erna en op de opleiding.

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges aan de faculteit der Geesteswetenschappen geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (ongeacht de reden). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).
Voor onderwijsactiviteiten aan het ICLON geldt dat van de student een actieve deelname aan de bijeenkomsten wordt verwacht, waarbij de student aangeboden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbindt.

Aanmelden/inschrijven studieonderdelen

 • Studenten schrijven zichzelf tijdig in voor alle hoorcolleges, werkgroepen en tentamens van de faculteit der Geesteswetenschappen. Zie het kopje Inschrijven van het betreffende studieonderdeel voor meer informatie.

 • Inschrijven voor studieonderdelen van Masterlanguage gaat via de Masterlanguage website. Klik op het te volgen studieonderdeel (te vinden via Cursusaanbod) en volg de inschrijfinstructies op.

 • De Onderwijsadministratie van het ICLON regelt de inschrijving voor ICLON-studieonderdelen.

Vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Writing Lab voor schrijfhulp
Studenten van de tweejarige Educatieve master kunnen gebruik kunnen maken van Writing Lab. Writing Lab helpt studenten om betere academische schrijvers te worden middels drie verschillende vormen van schrijfhulp. Voor meer informatie zie de website Writing Lab Leiden & Den Haag.

Onderwijsbevoegdheid
De eerstegraads onderwijsbevoegdheid staat aangetekend op het diploma-supplement dat bij het masterdiploma hoort.

Meer informatie

Waar vind je welke informatie?

Naast deze elektronische Studiegids is informatie voor zittende studenten te vinden op Brightspace, de studentenwebsite en er is een pagina met reglementen van de Educatieve master. Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de master. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Programmavereisten en keuze mogelijkheden

 • Deadlines (data beoordelingsmomenten en inleverdata producten)

 • Links naar het rooster van de onderwijsactiviteiten

Brightspace

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Daarnaast kun je in de start course (ICLON lerarenopleiding start xx) informatie vinden over onder andere:

 • Algemene informatie zoals bij wie je terecht kunt met vragen (supervisor, onderwijsadministratie, studieadviseur, et cetera) en berichtgeving vanuit ICLON

 • Examencommissie ICLON

 • Opleidingscommissie ICLON

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Educatieve master) om ook opleiding specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Reglementen Educatieve master

In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Educatieve master, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, et cetera)
  o Cum laude criteria
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren

Bereikbaarheid voor vragen

Je supervisor is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de inhoud van de opleiding en als je dreigt studievertraging op te lopen door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden. Je kunt je supervisor per e-mail bereiken.

Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts
Telefoon: 071 527 30 09
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur
E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Op Brightspace (zie boven) vind je waar je nog meer terecht kunt met vragen.