Studiegids

nl en

Wijsbegeerte (deeltijd)

Het deeltijdprogramma van de BA Wijsbegeerte is inhoudelijk identiek aan het voltijdprogramma. Bij de deeltijdopleiding wordt echter een gemiddelde studievoortgang van 40 EC per jaar als uit­gangspunt genomen, zodat de bache­lor­opleiding 4,5 jaar duurt. De deeltijdopleiding is geen avondopleiding, maar de eerste drie semesters van het programma kunnen grotendeels in de avonduren worden gevolgd. Deeltijdstudenten volgen de cursussen uit het “standaardtraject” van de BA Wijsbegeerte. Voor algemene informatie over de bacheloropleiding en aanvullende gegevens over de deeltijdvariant, zie onder Meer info.

Jaar 1

Alle onderstaande propedeuseonderdelen zijn verplicht. Deeltijdstudenten volgen echter acht van de twaalf propedeusecursussen in jaar 1 (waaronder in ieder geval de module Klassieke teksten) en de overige vier cursussen in jaar 2. Studenten kunnen zelf bepalen welke cursussen naar het tweede jaar worden verschoven, maar Logica I en II moeten binnen hetzelfde collegejaar worden gevolgd.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Studenten volgen vier van de volgende propedeusecursussen:

Antieke wijsbegeerte 5
History of Modern Philosophy 5
Metafysica 5
Logica I 5
Cultuurfilosofie 5
Ethiek 5

Semester 2

Studenten volgen vier van de volgende propedeusecursussen waaronder in ieder geval Klassieke teksten

Middeleeuwse wijsbegeerte 5
History of Modern Political Philosophy 5
Logica II 5
Epistemologie 5
Wijsgerige antropologie I 5
Klassieke teksten: Spinoza 5

Jaar 2

In het tweede jaar volgen deeltijdstudenten de vier cursussen van het propedeuseprogramma die zij in het eerste jaar nog niet hebben afgerond. Daarnaast volgen zij twee BA2-cursussen naar keuze, een tweede module Klassieke teksten en zij kiezen een van de cursussen binnen het onderdeel Academische steuntaal.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Verplichte propedeuseonderdelen

Kies de twee propedeusecursussen die in het eerste semester van jaar 1 nog niet zijn afgerond

Antieke wijsbegeerte 5
Logica I 5
Ethiek 5
History of Modern Philosophy 5
Metafysica 5
Cultuurfilosofie 5

Verplichte BA2-cursussen

Kies twee van de vier verplichte BA2-cursussen:

Taalfilosofie 5
Wetenschapsfilosofie 5
Politieke filosofie 5
Philosophy of Mind 5

Academische steuntaal

Kies één van de volgende cursussen in semester 1 of 2 (zie toelichting onder “Meer info”)

Grieks voor niet-classici (eerste helft) 10
Latijn voor niet-classici (eerste helft) 10
Frans: Taalvaardigheid A (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans) 5
Academic English 5

Semester 2

Verplichte propedeuseonderdelen

Kies de twee propedeusecursussen die in het tweede semester van jaar 1 nog niet zijn afgerond:

Epistemologie 5
Middeleeuwse wijsbegeerte 5
Wijsgerige antropologie I 5
Logica II 5
History of Modern Political Philosophy 5

Tweede module Klassieke teksten (verplicht)

Klassieke teksten: Spinoza 5

Jaar 3

In het eerste semester van jaar 3 volgen deeltijdstudenten de twee BA2-cursussen die zijn in het tweede jaar nog niet hebben afgerond. Daarnaast volgen zij een BA3-cursus naar keuze. In het tweede semester volgen studenten twee BA3-cursussen naar keuze.

In het derde jaar maken studenten een keuze voor één van de vier specialisaties. Gedurende het derde, vierde en vijfde jaar volgen deeltijdstudenten in totaal vijf wijsgerige BA3-cursussen van elk 10 EC uit een jaarlijks wisseld aanbod. Ten minste twee van deze BA3-cursussen begoort tot de gekozen specialisatie; ten minste één cursus behoort niet tot de gekozen specialisatie.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte BA2-cursussen

Kies de twee verplichte BA2-cursussen die in het eerste semester van jaar 2 nog niet zijn afgerond:

Taalfilosofie 5
Wetenschapsfilosofie 5
Philosophy of Mind 5
Politieke filosofie 5

BA3-cursussen

Kies drie BA3-cursussen, een in semester 1 en twee in semester 2

Specialisatie: Geschiedenis van de filosofie

The Scientific Revolution 10
Spinoza's weg naar wijsheid 10
Categories 10
Psychology, Ethics and Education in Ancient and Medieval Philosophy 10
Nietzsche and the Germans 10
Belief, Opinion and the Free Market of Ideas 10
Sören Kierkegaard: Het begrip angst 10
Nietzschean and Post-Nietzschean Aesthetics 10

Specialisatie: Theoretische filosofie

Wittgensteins Űber Gewissheit 10
Spinoza's weg naar wijsheid 10
The Scientific Revolution 10
Categories 10
Gödel's Incompleteness Theorem and the Philosophy of Mathematics 10
Frege: Philosophy of Logic and Language 10
Belief, Opinion and the Free Market of Ideas 10

Specialisatie: Filosofie van mens, techniek en cultuur

Nietzsche and the Germans 10
Wijsgerige antropologie III: Toeval en noodzakelijkheid II 10
Het oneindige van Levinas 10
Filosofie en literatuur II: Literaire gerechtigheid 10
Sören Kierkegaard: Het begrip angst 10
Nietzschean and Post-Nietzschean Aesthetics 10
Wijsgerige antropologie IV: Kosmopolitisme en Bodenständigkeit 10
Language, Subjectivity and the Agon 10

Specialisatie: Ethiek en Politieke filosofie

Just War Theory 10
Het adaptief onbewuste en de moraal 10
Psychology, Ethics and Education in Ancient and Medieval Philosophy 10
Tocqueville and Democratic Political Prudence 10
Belief, Opinion and the Free Market of Ideas 10
Language, Subjectivity and the Agon 10

Jaar 4

In het vierde jaar volgen studenten één BA3-cursus van 10 EC uit het aanbod. De overige tijd is beschikbaar voor de keuzeruimte (30 EC).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Kies één BA3-cursus uit het aanbod

Zie de toelichting voor de vereisten voor de keuze van de specialisatiecursussen

Specialisatie: Geschiedenis van de filosofie

Categories 10
The Scientific Revolution 10
Spinoza's weg naar wijsheid 10
Psychology, Ethics and Education in Ancient and Medieval Philosophy 10
Nietzsche and the Germans 10
Sören Kierkegaard: Het begrip angst 10
Belief, Opinion and the Free Market of Ideas 10
Nietzschean and Post-Nietzschean Aesthetics 10

Specialisatie: Theoretische filosofie

Wittgensteins Űber Gewissheit 10
Categories 10
The Scientific Revolution 10
Spinoza's weg naar wijsheid 10
Frege: Philosophy of Logic and Language 10
Gödel's Incompleteness Theorem and the Philosophy of Mathematics 10
Belief, Opinion and the Free Market of Ideas 10

Specialisatie: Filosofie van mens, techniek en cultuur

Nietzsche and the Germans 10
Wijsgerige antropologie III: Toeval en noodzakelijkheid II 10
Filosofie en literatuur II: Literaire gerechtigheid 10
Het oneindige van Levinas 10
Sören Kierkegaard: Het begrip angst 10
Nietzschean and Post-Nietzschean Aesthetics 10
Wijsgerige antropologie IV: Kosmopolitisme en Bodenständigkeit 10
Language, Subjectivity and the Agon 10

Specialisatie: Ethiek en Politieke filosofie

Just War Theory 10
Het adaptief onbewuste en de moraal 10
Psychology, Ethics and Education in Ancient and Medieval Philosophy 10
Tocqueville and Democratic Political Prudence 10
Language, Subjectivity and the Agon 10
Belief, Opinion and the Free Market of Ideas 10

Keuzeruimte

Keuzeruimte (Wijsbegeerte) 30

Jaar 5

In het eerste semester van jaar 5 volgen studenten één BA3-cursus uit het aanbod. Daarnaast schrijven zij hun BA-afstudeerwerkstuk.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Kies één van de BA3-cursussen uit het aanbod:

Specialisatie: Geschiedenis van de filosofie

Psychology, Ethics and Education in Ancient and Medieval Philosophy 10
Spinoza's weg naar wijsheid 10
The Scientific Revolution 10
Categories 10
Nietzsche and the Germans 10

Specialisatie: Theoretische filosofie

Wittgensteins Űber Gewissheit 10
Spinoza's weg naar wijsheid 10
The Scientific Revolution 10
Categories 10

Specialisatie: Filosofie van mens, techniek en cultuur

Nietzsche and the Germans 10
Wijsgerige antropologie III: Toeval en noodzakelijkheid II 10
Filosofie en literatuur II: Literaire gerechtigheid 10
Het oneindige van Levinas 10

Specialisatie: Ethiek en Politieke filosofie

Just War Theory 10
Het adaptief onbewuste en de moraal 10
Psychology, Ethics and Education in Ancient and Medieval Philosophy 10

Afstudeerfase

BA-afstudeerwerkstuk Wijsbegeerte 10

Keuzevakken

Ofschoon de opleiding Wijsbegeerte studenten adviseert de in het bachelorprogramma beschikbare keuzeruimte van 30 EC te in te vullen met niet-wijsgerige onderdelen, is het toegestaan filosofische keuzevakken op te nemen in een 'zelf samengesteld keuzepakket'. Een individueel keuzepakket moet altijd vooraf door de examencommissie worden goedgekeurd. In 2012-2013 worden onderstaande wijsgerige keuzevakken aangeboden. Voor het aanbod niet-wijsgerige keuzevakken zie onder "Keuzevakken" in de "e-Studiegids":https://studiegids.universiteitleiden.nl/

Vak EC Semester 1 Semester 2
Wijsgerige antropologie II 5
Hoezo vrije wil? Wetenschappelijk onderzoek en filosofische discussies 5
Filosofie en literatuur I: Iris Murdoch, dubbelschrijver 5
De transcendentie denken. Religie, liefde en waarheid bij Kierkegaard, Ferry en Levinas 5

Meer info

Eindtermen van de opleiding Inschrijvingsvormen BA Wijsbegeerte in deeltijd: studiebelasting Avondonderwijs Het studieprogramma Studieschema voor de deeltijdopleiding BA-afstudeerwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende masterprogramma’s Bindend studieadvies Studiefinanciering en collegegeld

Eindtermen van de opleiding

Eindkwalificaties

1. Met betrekking tot kennis en inzicht

De afgestudeerde van de bacheloropleiding Wijsbegeerte beschikt over:

 • kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de wijsbegeerte, in het bijzonder ook in relatie tot de ontwikkeling van de verschillende vakwetenschappen;

 • kennis van en inzicht in de maatschappelijke en culturele betekenis van de wijsbegeerte;

 • kennis van en inzicht in de voornaamste klassieke onderdelen van de wijsbegeerte, hun problemen, hun methoden en hun kernbegrippen.

2. Met betrekking tot vaardigheden en attitudes

De afgestudeerde Bachelor Wijsbegeerte is in staat om:

 • zelfstandig wijsgerige literatuur te verzamelen rond een bepaald onderwerp of thema met behulp van traditionele en moderne (ICT-)technieken en deze literatuur te selecteren op relevantie en kwaliteit;

 • zelfstandig wijsgerige teksten te bestuderen en te analyseren in termen van argumenten en conclusies en deze te beoordelen op hun argumentatieve kwaliteiten;

 • zelfstandig een wijsgerige, goed afgebakende onderzoeksvraag te formuleren, deze te plaatsen in een wijsgerige context en te onderbouwen met argumenten;

 • op zakelijke, constructieve wijze kritiek te formuleren op wijsgerige standpunten van anderen en kritiek te verwerken op eigen standpunten;

 • een heldere schriftelijke samenvatting te geven van een wijsgerige tekst en eigen wijsgerige overwegingen, argumentatie en conclusies naar aanleiding van een onderzoeksvraag vast te leggen in een goed opgebouwd en voor een beoogde doelgroep toegankelijk verslag;

 • onder supervisie een werkplan voor het afstudeerwerkstuk op te stellen en uit te voeren;

 • een helder opgebouwd, goed te volgen wijsgerig betoog te houden in de vorm van een referaat of lezing, desgewenst ondersteund door digitale presentatietechnieken;

 • op zakelijke, constructieve wijze deel te nemen en leiding te geven aan een academische discussie;

 • zich in begrijpelijk Engels uit te drukken in woord en geschrift tegenover een academisch (lezers)publiek (‘taalbeheersing academisch Engels’);

 • (alleen voor major-minorvarianten: zelfstandig vraagstukken eigen aan een bepaald wetenschapsgebied in een wijsgerig perspectief te plaatsen en vanuit dit perspectief als onderzoeksvraag te herformuleren).

Daarnaast beschikt de afgestudeerde over filosofische sensibiliteit o.a. tot uitdrukking komend in het vermogen tot het stellen van filosofisch vruchtbare vragen.

Niveau-eisen

1. Met betrekking tot kennis en inzicht

 • de afgestudeerden beschikken over kennis en inzicht op het gebied van de wijsbegeerte, die het niveau van het voortgezet onderwijs verregaand overtreffen;

 • de afgestudeerden hebben kennis genomen van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.

2. Met betrekking tot het toepassen van kennis en inzicht

 • de afgestudeerden hebben in het BA-afstudeerwerkstuk (10 EC) aangetoond hun verworven kennis en inzicht toe te kunnen passen bij de analyse van problemen op het vakgebied, bij een kritische beoordeling van voorgestelde oplossingen voor die problemen en bij het formuleren van lijnen van verder onderzoek ter zake.

3. Met betrekking tot oordeelsvorming

 • de afgestudeerden hebben in de onderwijseenheden van niveau 400 niet alleen overzichten gegeven van de bestaande literatuur over een bepaald onderwerp, maar hebben ook eigen standpunten bepaald en deze met argumenten onderbouwd in overeenstemming met de normen van de gekozen stijl van filosoferen.

4. Met betrekking tot communicatie

 • getraind door het geven van referaten zijn de afgestudeerden in staat informatie en ideeën op heldere wijze aan een breder publiek over te brengen.

 • door de onderwijseenheden voor Academic English (5 EC) en door andere vaardighedentrainingen zijn de communicatievaardigheden van de afgestudeerden verder ontwikkeld.

5. Met betrekking tot leervaardigheden

 • de toenemende mate van zelfstandigheid in de studie stelt de afgestudeerden in staat om een vervolgopleiding met een hoger niveau van autonomie met succes af te ronden.

Voorts leidt elke Leidse opleiding in de geesteswetenschappen op tot facultair geformuleerde:

Algemene academische vaardigheden

De afgestudeerde Bachelor kan:

Schriftelijke presentatievaardigheden

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten en
  1. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
 • in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie;

 • overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt;

 • met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken;

 • dat gericht is op een specifieke doelgroep.

Mondelinge presentatievaardigheden

 1. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten;
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende die (een onderwerp in) het vakgebied
 • in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie;

 • overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt;

 • met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken;

 • die gericht is op een specifieke doelgroep;

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

 • vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;

 • deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren;

 • onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;

 • op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren;

 • ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.

Samenwerkingsvaardigheden

 • sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties;

 • constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt;

 • zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen.

Inschrijvingsvormen

Wijsbegeerte wordt gestudeerd door twee soorten studenten: studenten die alleen wijsbegeerte studeren en dat voltijds, en studenten die de studie wijsbegeerte, voltijds dan wel deeltijds, combineren met een andere opleiding of met een baan. Om beide groepen optimaal van dienst te zijn worden de eerste drie semesters van de bacheloropleiding Wijsbegeerte aangeboden in twee trajecten: het BA Plus-traject en het standaardtraject. Na het verplichte programma van de eerste drie semesters vervalt het onderscheid tussen de twee trajecten.

BA Plus-traject

Het BA Plus-traject is bedoeld voor voltijdstudenten die uitsluitend wijsbegeerte studeren. Het onderwijs in dit traject wordt gekenmerkt door extra tutorials: een intensieve en begeleide training in de vaardigheden die de student wijsbegeerte zich zal moeten eigen maken. Deze tutorials worden niet gebruikt voor extra informatieoverdracht, maar voor het kritisch leren lezen van moeilijke teksten (ook in het Duits en eventueel in het Frans), het leren analyseren van argumentaties, het zelf helder en precies leren argumenteren, schrijven en presenteren, en met name ook voor het met je medestudenten werkelijk binnendringen in de filosofie door het voeren van filosofische discussies, het organiseren van relevante excursies, lezingen, films, etc. Ofschoon dit traject tot hetzelfde BA-diploma leidt als het standaardpraject, krijgen studenten op hun diplomasupplement wel een aantekening dat zij het BA Plus-traject hebben gevolgd.

Standaardtraject

Het standaardtraject is gericht op alle studenten die de studie wijsbegeerte combineren met een andere activiteit en daardoor minder ruimte hebben voor een dergelijk intensief programma. Het standaardtraject is dus bedoeld voor deeltijdstudenten, dubbelstudenten, contractstudenten en studenten die cursussen wijsbegeerte volgen in het kader van de pre-master, een minor of een keuzepakket. Doordat de helft van het onderwijs voor hen in de vroege avonduren wordt verzorgd, kunnen zij de opleiding beter inpassen in hun overige activiteiten. Dubbelstudenten die bereid zijn het volledige onderwijs binnen het BA Plus-traject te volgen worden tot dit traject toegelaten.

Overigens valt de helft van de cursussen van het standaardtraject samen met cursussen van het BA Plus-traject. Deze cursussen worden overdag verzorgd. De andere helft van de cursussen van het standaardtraject wordt aangeboden in de avonduren. Het cluster cursussen dat overdag dan wel ’s avonds wordt aangeboden alterneert jaarlijks. Met andere woorden: een cursus in het standaardtraject die in een bepaald jaar overdag wordt aangeboden zal in het daaropvolgende jaar in de avonduren worden geprogrammeerd.

Voltijd en deeltijd

De bacheloropleiding Wijsbegeerte wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Deeltijdstudenten volgen de opleiding per definitie in het standaardtraject.

BA Wijsbegeerte in deeltijd: studiebelasting

Inhoudelijk is het deelprogramma van de BA Wijsbegeerte identiek aan het voltijdprogramma. Bij de deeltijdopleiding Wijsbegeerte wordt echter een gemiddelde studievoortgang van 40 EC per jaar als uit­gangspunt genomen, zodat de bache­lor­opleiding nominaal 4,5 jaar duurt. De gemiddelde studielast is in dat geval ongeveer 25 uur per week (colleges en zelfstudie). Over het algemeen kunnen deeltijdstudenten het onderwijs zodanig plannen dat niet meer dan twee of drie werkdagen/avonden per week col­le­ge hoeft te worden gevolgd. Het deeltijdprogramma is flexibel in die zin, dat studenten desgewenst ook een hoger studietempo kunnen hanteren. In de praktijk is de deeltijdopleiding daardoor een kwestie van maatwerk. Deel­tijd­stu­den­ten wordt aangeraden om in overleg met de studieadviseur een studieplan vast te stellen.

Avondonderwijs

De deeltijdopleiding Wijsbegeerte is géén volledige avondopleiding, maar het studieprogramma van het standaardtraject is zo ingericht, dat studenten de eerste drie semesters van het studieprogramma grotendeels in de avonduren kunnen volgen. De cursussen uit het derde jaar kunnen niet in de avonduren worden gevolgd.

Alternerend wordt in opeenvolgende academische jaren steeds de helft van het cursusaanbod van de eerste drie semesters van het bachelorprogramma in de avonduren aangeboden. De andere helft wordt overdag aangeboden. Deze dagcursussen volgen studenten van Standaardtraject gezamenlijk met de studenten van het BA Plus-traject. Het cluster cursussen dat overdag dan wel ’s avonds wordt aangeboden alterneert jaarlijks. Met andere woorden: een cursus in het standaardtraject die in een bepaald jaar overdag wordt aangeboden zal in het daaropvolgende jaar in de avonduren worden geprogrammeerd. Deeltijdstudenten die meer studievoortgang willen maken dan 30 EC per jaar, zullen dus ook dagonderwijs moeten volgen. Deeltijdstudenten mogen ook alleen de dagcolleges van het standaardprogramma volgen, of een combinatie van dag- en avondcolleges.

Het studieprogramma

Let op: hieronder wordt het studieprogramma beschreven zoals vastgesteld voor de voltijdvariant. Deeltijdstudenten spreiden het 3-jarige programma uit over 4,5 jaar en zullen dus steeds een aantal cursussen doorschuiven naar het volgende jaar. Hoe zij dat kunnen doen wordt aangegeven onder “Studieschema voor de deeltijdopleiding”. Dit schema wordt verder toegelicht bij de cursusoverzichten. Neem bij vragen contact op met de studieadviseur.

Eerste jaar: propedeuse

De eerste helft van de bacheloropleiding Wijsbegeerte (semester 1-3) biedt een brede oriëntatie in de academische filosofie. In deze fase krijgen studenten een overzicht van de geschiedenis van de wijsbegeerte en van de systematische vakken als ethiek, logica, metafysica en cultuurfilosofie. Tijdens deze inhoudelijke cursussen oefenen zij zich tevens in academische vaardigheden als analyseren, argumenteren, helder schrijven en dergelijke. Naast deze cursussen volgen de studenten ook enkele modules Klassieke teksten, waarin aan de hand van een klassieke tekst uit de geschiedenis van de filosofie wordt geleerd hoe je met dergelijke teksten omgaat, welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn om ze te interpreteren en hoe daarover op een acceptabele manier te rapporteren.

Het eerste studiejaar, de propedeuse, bestaat geheel uit verplichte onderdelen. In het eerste jaar volgen studenten elf vakcursussen en één module Klassieke teksten. Studenten in het BA Plus-traject volgen bovendien het Onderzoeksseminar, waarin zij kennismaken met het onderzoek zoals dat aan het Instituut voor Wijsbegeerte wordt verricht.

Tweede jaar

De eerste helft van het tweede bachelorjaar Wijsbegeerte vormt een voortzetting en verdieping van het inleidende programma van de propedeuse. Studenten volgen nog eens vier verplichte filosofische vakken, een tweede module Klassieke teksten en het onderdeel Academische steuntaal. Voor dit laatste onderdeel kunnen studenten een keuze maken tussen Academic English of Academisch Duits, of een van de door andere opleidingen verzorgde cursussen Frans, Grieks, of Latijn. Het tweede semester van het tweede jaar biedt studenten de gelegenheid om in de keuzeruimte hun intellectuele horizon te verbreden.

Derde jaar

Het derde jaar van de bacheloropleiding wordt gekenmerkt door meer verdieping en meer keuzevrijheid. Studenten maken een keuze voor één van de volgende vier specialisaties: Geschiedenis van de filosofie, Theoretische filosofie, Filosofie van mens, techniek en cultuur, of Ethiek en Politieke filosofie.

In het derde jaar worden 50 EC besteed aan wijsgerige cursussen. Studenten volgen vijf thematische cursussen van elk 10 EC uit een jaarlijks wisselend aanbod, drie in het eerste semester en twee in het tweede semester. Ten minste twee van deze vijf cursussen worden gevolgd binnen de gekozen specialisatie. De keuze van de andere drie cursussen is vrij, maar ten minste één van deze drie cursussen moet worden gekozen uit het aanbod van een andere specialisatie. In bijzondere gevallen kan met instemming van de scriptiebegeleider en met toestemming van de examencommissie één cursus binnen de gekozen specialisatie worden vervangen door een literatuurstudie op het terrein van het BA-afstudeerwerkstuk ter grootte van 10 EC.

Het derde jaar wordt afgesloten met een BA-afstudeerwerkstuk van 10 EC en niveau 400 (zie onder: BA-afstudeerwerkstuk en en afstudeereisen).

Academische steuntaal

Voor het onderdeel Academische steuntaal in het tweede jaar kunnen studenten een keuze maken tussen de door de opleiding Wijsbegeerte aangeboden cursussen Academic English en Academisch Duits, maar zij mogen ook kiezen voor Frans: Taalvaardigheid A, Grieks voor niet-classici, of Latijn voor niet-classici bij de desbetreffende opleidingen. De cursus Frans kan worden uitgebreid tot 10 EC in semester 2; Grieks en Latijn kunnen worden uitgebreid tot 10 EC in semester 1 en tot 20 EC in semester 2. Extra studiepunten die zijn verkregen door uitbreiding van het onderdeel academische steuntaal, of door het volgen van een tweede cursus binnen dit onderdeel, kunnen worden opgenomen in de keuzeruimte.

De gehele cursus Grieks (of Latijn) voor niet-classici omvat 20 EC en is verdeeld over vier blokken. Studenten hebben de mogelijkheid om in één jaar (20 EC) het eindexamenniveau te behalen. Filosofiestudenten kunnen losse onderdelen van de cursus volgen, maar moeten dan wel rekening houden met het startniveau. Afhankelijk van hun achtergrondkennis kunnen studenten namelijk op verschillende momenten instappen. Studenten zonder enige voorkennis van Grieks of Latijn starten in september. Zij mogen na het eerste blok (de eerste tussentoets) stoppen, maar studenten wordt aangeraden om in ieder geval een semester college te volgen (10 EC). Daarna kunnen zij desgewenst de cursus vervolgen in semester 2. Studenten die op het vwo al Grieks of Latijn hebben gedaan, kunnen instappen in semester 2. In deze fase van de cursus wordt de grammatica afgerond en worden originele teksten gelezen. Ook in dit geval kunnen studenten stoppen na blok 3 (tussentoets 3), maar het wordt aangeraden het gehele semester af te maken voor 10 EC.

Meer informatie is te verkrijgen bij de studieadviseur van de opleiding Griekse en Latijnse talen en culturen: stucogltc@hum.leidenuniv.nl

De keuzeruimte

In het tweede semester van het tweede jaar van de bacheloropleiding Wijsbegeerte biedt het studieprogramma een keuzeruimte van 30 EC. Het is ook mogelijk de keuzeruimte in zijn geheel door te schuiven naar het derde jaar, of gedeeltelijk in het tweede en gedeeltelijk in het derde jaar te plannen. In dat geval kunnen studenten in het tweede semester van het tweede jaar alvast BA3-cursussen volgen.

De keuzeruimte van 30 EC kan worden ingevuld met een individueel (zelf samengesteld) keuzepakket. In het pakket mogen zowel niet-wijsgerige als wijsgerige onderdelen worden opgenomen, maar de opleiding stimuleert haar studenten de keuzeruimte te gebruiken voor niet-filosofische onderdelen. De keuzeruimte kan ook worden ingevuld met een vastgestelde minor (zie ook minorensite ) , een vastgesteld keuzepakket, of een PraktijkStudie. Daarnaast kunnen studenten de keuzeruimte gebruiken voor een academische stage, of een studieverblijf in het buitenland.

Een individueel keuzepakket moet altijd vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie. Dat geldt eveneens voor het stageplan of het beoogde studieprogramma aan een buitenlandse universiteit. Een minor hoeft niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie.

Specialisaties

De bacheloropleiding Wijsbegeerte heeft de volgende specialisaties:

 • Geschiedenis van de filosofie

 • Theoretische filosofie

 • Filosofie van mens, techniek en cultuur

 • Ethiek en Politieke filosofie

Studieschema voor de deeltijdopleiding

Deeltijdstudenten spreiden het 3-jarige bachelorprogramma van 180 EC over een periode van 4,5 jaar. Daarbij wordt idealiter het volgende schema aangehouden. Neem voor advies over alternatieve studieschema’s contact op met de studieadviseur.

Jaar 1

Semester 1

4 verplichte BA1-cursussen (20 EC)

Semester 2

3 verplichte BA1-cursussen (15 EC) Module Klassieke teksten (5 EC)

Jaar 2

Semester 1

2 verplichte BA1-cursussen (10 EC) 2 verplichte BA2-cursussen (10 EC)

Semester 2

2 verplichte BA1-cursussen (10 EC) Module Klassieke teksten (5 EC) Academische steuntaal (5 EC)

Jaar 3

Semester 1

2 verplichte BA2-cursussen (10 EC) BA3-cursus naar keuze (10 EC)

Semester 2

2 BA3-cursussen naar keuze (20 EC)

Jaar 4 Keuzeruimte (30 EC) BA3-cursus naar keuze (10 EC)

Jaar 5

Semester 1

BA3-cursus naar keuze (10 EC) BA-afstudeerwerkstuk (10 EC)

BA-afstudeerwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten de propedeuse en alle onderdelen van het tweede en derde studiejaar te hebben behaald, inclusief het BA-afstudeerwerkstuk. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een BA-afstudeerwerkstuk. In het werkstuk laat een student zien dat hij of zij in staat is zelfstandig een kritische beschrijving te geven van de state of the art met betrekking tot een filosofisch probleem op het terrein van de gekozen specialisatie.

Eindtermen

Uit het afstudeerwerkstuk moet blijken dat de student voldoet aan de eindtermen die voor deze opleiding zijn vastgesteld voor zowel kennis als vaardigheden. Meer concreet moet uit het werkstuk en uit de werkwijze die tot dat werkstuk heeft geleid blijken dat de student in staat is om:

 • onder supervisie een werkplan te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren;

 • vakwetenschappelijke literatuur te selecteren en te verzamelen;

 • de in de opleiding verworven kennis en inzichten toe te passen bij het oplossen van problemen binnen het vakgebied;

 • zelfstandig een eigen standpunt te bepalen in een actuele filosofische discussie;

 • onderzoeksresultaten ordelijk, helder, toegankelijk en met argumenten omkleed in een schriftelijk verslag vast te leggen.

Afstudeerfase

De afstudeerfase start uiterlijk op het moment dat de student 150 EC van het bachelorprogramma heeft afgerond en niet eerder dan het moment waarop de student 120 EC van het bachelorprogramma heeft afgerond en ten minste één cursus uit het gekozen specialisatie succesvol heeft afgesloten. De tutor van de student ziet er op toe dat de afstudeerfase binnen deze grenzen start. In het BA-afstudeerwerkstuk wordt in principe een onderwerp uitgewerkt uit van een van de BA3-cursussen die de student heeft gevolgd. Een student die 150 EC van het bachelorprogramma heeft afgelegd en die geen onderwerp voor een werkstuk heeft weten te kiezen binnen drie weken te rekenen vanaf het moment waarop 150 EC zijn behaald, maakt een keuze uit het standaardaanbod voor afstudeerwerkstukken van de betreffende specialisatie.

Begeleiding

De student wordt bij het schrijven van het werkstuk begeleid door een docent van het Instituut voor Wijsbegeerte. De opleiding hecht aan duidelijke afspraken over de rechten en plichten van de student in deze belangrijke fase van de opleiding. Deze rechten en plichten, waaraan overigens ook de begeleider zich committeert, zijn vastgelegd in het Protocol afstudeerfase. De afspraken met betrekking tot de planning en begeleiding bij het schrijven van het afstudeerwerkstuk worden door de student en de begeleider schriftelijk vastgelegd in het Afsprakenformulier BA-afstudeerwerkstuk. De afspraken betreffen de keuze van het onderwerp van het werkstuk en de fasering van het onderzoek resulterend in het werkstuk. In de fasering zijn ten minste vier rapportage/feed back momenten opgenomen, en wel met betrekking tot:

 • de probleemstelling en voorlopige literatuurselectie;

 • de opzet van het onderzoek;

 • de pre-finale versie;

 • de eindversie

Formele eisen en beoordelingscriteria

Het afstudeerwerkstuk heeft een studielast van 10 EC en een omvang van maximaal 8.500 woorden inclusief noten, bibliografie en bijlagen. De vereisten waaraan het BA-afstudeerwerkstuk moet voldoen en de criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling van het afstudeerwerkstuk zijn vastgelegd in het Protocol afstudeerfase.

Aansluitende masterprogramma’s

Het bachelordiploma Wijsbegeerte geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Philosophy in Leiden. Na afronding van de eenjarige masteropleiding Philosophy kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs de educatieve masteropleiding bij het ICLON volgen (één jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid in filosofie verwerven. Studenten die in de keuzeruimte de educatieve minor hebben afgerond en hun masterdiploma hebben behaald, kunnen daarna met een verkort traject de educatieve master afronden (30 EC in plaats van 60 EC).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Bindend studieadvies

De Universiteit Leiden hanteert voor alle studenten die inschrijven in de propedeutische fase van een bacheloropleiding het Leids studiesysteem met bindend studieadvies. Dat geldt ook voor deeltijdstudenten. De regeling Bindend Studieadvies (BSA) houdt in dat iedere deeltijdstudent aan het eind van het tweede inschrijvingsjaar voor de propedeuse advies krijgt over de voortzetting van de studie. Dit advies is negatief en heeft een bindend karakter als de studieresultaten van de student niet voldoen aan de vereisten die daaraan door de instelling zijn gesteld. Een deeltijdstudent krijgt een afwijzend studieadvies indien de student aan het eind van het tweede jaar van inschrijving minder dan 40 EC heeft behaald. Na het derde inschrijvingsjaar moet de propedeuse zijn behaald

Studiefinanciering en collegeld

Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering. Voor studenten die na 1991 al een bacheloropleiding hebben afgerond en zich willen inschrijven voor een tweede bacheloropleiding, geldt een veel hoger collegegeld. Zie voor meer informatie: collegegelden . Vanaf 1 september 2012 moeten studenten die langer over hun bacheloropleiding doen dan 4 jaar extra collegegeld betalen. Zie voor meer informatie: Langstudeerdersregeling