Prospectus

nl en

First year

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd: 54 uur voor het studiementoraat, en 6 uur voor de introductiedag.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Korean 1 15
Text, thought and culture 5
Korean History until 1876 5
Area Studies 5
Academic Skills (Korean Studies)
Mentoraat BA1 Koreastudies 0

Tweede semester

Korean 2 15
Modern History of Korea 5
Methods and Issues in Korean Studies 5
Academic Skills (Korean Studies)
Mentoraat BA1 Koreastudies 0

Keuzevak: kies één vak uit de onderstaande drie:

Klassiek Chinees keuzevak 5
Modern Japanese History 5
Modern Chinese History 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Korean for Academic Purposes 2 5
Korean 2.1 10
Philosophy of Science 5

Keuzevakken: kies twee vakken uit de onderstaande lijst

Economic Development and Democratization of South Korea 5
Divided Korea 5
Society and Culture in Modern Korea 5
Korean Language in Culture and Society 5
Issues in Contemporary Korean Society 5
Klassiek Chinees 2 5

Tweede semester

Study abroad in Korea: Intensive Language Learning 25
Study abroad in Korea: Perspectieven op Korea 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Korean for Academic Purposes 3 5

Kies één derdejaars inhoudelijk seminar uit de onderstaande lijst:

Topical Reading: Histories of Unfreedom of Bloodshed on Korean Peninsula 10
Topical Reading: The Social Construction of the Past 10
Topical Reading: State and Society 10
Topical Reading: title not yet known 10

Keuzeruimte 15 ECTS

Tweede semester

BA-eindwerkstuk seminar 5
BA final paper 10

Keuzeruimte 15 ECTS

More info

Doel van de opleiding

Bachelors Koreastudies krijgen door hun beheersing van de Koreaanse taal toegang tot uiteenlopende aspecten van de Koreaanse cultuur in heden en verleden. Door hun algemene kennis ten aanzien van Korea en vertrouwdheid met de relevante wetenschappelijke discussies binnen en buiten Korea zijn zij in staat specifieke problemen in het juiste kader te plaatsen. Zij hebben inzicht in ten minste één van de deelgebieden van de Koreaanse Studies en beschikken over een scala van algemene en academische vaardigheden (het formuleren van onderzoeksvragen, het verzamelen en analyseren van gegevens, het verwerken van gegevens in een synthese, het mondeling en schriftelijk presenteren van resultaten). Hun inzicht in de historische ontwikkelingen en maatschappelijke verhoudingen in Korea leidt ook tot inzicht in de problematiek van de bestudering van vreemde culturen. In combinatie met het vermogen om de kennis te ordenen, vast te leggen en aan derden te presenteren legt dit een stevig fundament voor het functioneren in allerhande maatschappelijke functies.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Koreastudies geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Asian Studies. Het aantal plaatsen voor de tweejarige masteropleiding Korean Studies is beperkt. Studenten kunnen, bij goede resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Een jaar studie in Korea is onderdeel van . Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In het eerste jaar ligt de nadruk op de verwerving van een basisvaardigheid Koreaans, zowel gesproken, gelezen, als geschreven. Verder maakt de student kennis met de hoofdlijnen van de premoderne en moderne geschiedenis, waarbij er naast algemene kennisverwerving ook aandacht is voor fundamentele vragen van de geschiedfilosofie en de geschiedschrijving over Korea. Daarnaast komt ook de cultuurgeschiedenis van Korea aan bod, waarbij niet enkel visuele hulpmiddelen ingezet worden, maar ook literaire en cultuurhistorisch belangrijke teksten geïntroduceerd worden. Daarbij gaat ook aandacht naar de vraag hoe deze teksten begrepen moeten worden en welke hulpmiddelen daarvoor ten dienste staan. Verder raken studenten vertrouwd met het lezen van wetenschappelijke artikelen, en het oefenen van mondelinge en schriftelijke presentatievormen.

Extra uren

  • Studiementoraat: 46 uur

  • Introductiedag: 6 uur

Tweede en derde jaar

Ook in het tweede en derde jaar gaat het verder aanleren van de Koreaanse taal hand in hand met het verwerven van inhoudelijke kennis ten aanzien van Korea. Omdat de opleiding probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de interesses van de studenten, nemen de keuzemogelijkheden binnen de diverse onderdelen van het programma gestaag toe. Zo worden de onderwerpen van de derdejaarsseminars na overleg met de studenten door de staf vastgesteld. In het tweede jaar volgen studenten ook een inleiding in de wetenschapsfilosofie.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/.

Bindend Studieadvies (BSA) en studiebegeleidingsplan voor Koreaans

Sinds 1997 geldt aan de Universiteit Leiden voor studenten die voor het eerst ingeschreven staan als hoofdvakstudent bij een opleiding het Leidse studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA). Dit systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de eerstejaarsstudent en biedt tegelijkertijd een betere begeleiding via het mentoraat en studievoortgangsgesprekken met de studiecoördinator. Het doel van dit systeem is er zo snel mogelijk achter te komen of de student geschikt is voor de nieuw gekozen studie en of de studie bij de student past.

Eisen en adviezen – Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 45 EC (van het totaal van 60 EC) van zijn propedeuseprogramma in het eerste jaar behalen. De opleiding Koreastudies hanteert als aanvullende eis dat Koreaanse geschiedenis tot 1876 in het eerste jaar behaald moet worden.

Voor studiebegeleiding, problemen of vragen kan de student ook contact opnemen met de studiecoördinator.

In januari – wanneer een student zich in sommige gevallen nog kan uitschrijven zonder gevolgen voor de prestatiebeurs – geeft de examencommissie haar eerste voortgangsadvies, gebaseerd op de resultaten van het eerste semester. Indien daartoe reden bestaat, roept de studiecoördinator de student op voor een gesprek. Studenten die zich voor het eerst voor de studie hebben ingeschreven, en zich vervolgens vóór 1 februari van het lopende studiejaar uitschrijven komen niet in aanmerking voor een (bindend) studieadvies.

In juni – volgt het tweede voortgangsadvies, gebaseerd op de op dat moment beschikbare studieresultaten, en wordt het, indien nodig, eveneens met de studenten die een negatief advies gekregen hebben, besproken. Het eindadvies in augustus is bindend, en voor studenten die de propedeuse in één jaar afronden vanzelfsprekend positief. Dat geldt ook voor de studenten die minstens 45 ects en de aanvullende eis (het behalen van Koreaanse geschiedenis tot 1876 in het eerste jaar) behaald hebben.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Ter afronding van het bachelorprogramma schrijft de student het BA-eindwerkstuk over een onderwerp dat in overleg met een docent is vastgesteld. Dit werkstuk is een wetenschappelijk betoog op basis van westerse en Koreaanse bronnen met een omvang van maximaal 8500 woorden. De student studeert af als aan alle onderdelen van het studieprogramma is voldaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.

Keuzevakken Koreastudies

In dit overzicht vind je de vakken binnen de opleiding Koreastudies die beschikbaar zijn als keuzevak. Let op de ingangseisen van de individuele vakken. Sommige vakken kunnen pas gevolgd worden als een ander vak met goed gevolg is afgerond.

De vakken zijn opgedeeld in hoorcolleges en werkcolleges.

HOORCOLLEGES: Voor hoorcolleges kun je je zelf aanmelden in uSis. Schrijf je in via de studieactiviteitscode (staat vermeld in het collegerooster).

WERKCOLLEGES:

  • Beschikbaarheid: Voor werkcolleges geldt een beperkte beschikbaarheid en kan je je niet zelf inschrijven in uSis. Hoofdvakkers van de opleiding kunnen zich wel zelf inschrijven en krijgen altijd voorrang.

  • Aanwezigheidsplicht: Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht, meld je alleen aan als je bij alle colleges aanwezig kan zijn!

  • Aanmelden: Meld je vóór 15 augustus 2018 aan bij de studiecoördinator. Toekenning van de plaatsen gaat op volgorde van aanmelding. Eind augustus wordt bekend of je tot het vak toegelaten kan worden.

Aanmelding is alleen mogelijk via e-mail, vermeld in de subjectregel: aanmelding keuzevak “naam keuzevak”.

De e-mail dient verder de volgende informatie te bevatten:

naam studentnummer (voor informatie voor niet-Leidse studenten zie hieronder) hoofdvakstudie een eigen verklaring dat alle colleges gevolgd kunnen worden

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Hoorcolleges:

Korean History until 1876 5

Werkcolleges (beperkte plaatsen, aanmelden via studiecoördinator):

Divided Korea 5
Korean Language in Culture and Society 5

Semester 2

Hoorcolleges:

Modern History of Korea 5